Procedură civilă
 
Comentariile sunt închise pentru MO9. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, republicat

MO9. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, republicat
08.08.2018 | JURIDICE MOLDOVA

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 285-294 din 03.08.2018 a fost republicat Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30.05.2003

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova – republicat conţine modificările şi completările aduse acestuia în perioada anilor 2013-2018, inclusiv cele operate prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 17 din 05.04.2018 (în vigoare 01.06.2018), publicată în MO al RM nr. 142-148 din 04.05.2018.

Modificările intrate în vigoare la 01.06.2018 au drept scop simplificarea procedurilor, reducerea duratei proceselor de judecată și îmbunătățirea căilor de atac.

Printre cele mai importante modificări operate prin Legea nr.17/2018 , pot fi menţionate următoarele:

 1. Sunt reglementate mai riguros procedurile de ridicare a  excepţiei de neconstituţionalitate, de solicitare şi emitere a avizelor consultative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie, de strămutare a pricinii, de recuzare a judecătorului etc.;
 2. Este introdusă posibilitatea depunerii documentelor prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor şi sunt modernizate regulile de citare legală și de comunicare a actelor de procedură, însă fără a exclude modalitățile clasice de citare și comunicare;
 3. Este lărgit cercul de subiecţi care pot reprezenta persoanele fizice în instanţa de judecată (potrivit alin. (11) al art. 75 din CPC al RM, persoanele fizice pot fi reprezentate în instanţa de judecată de către soţ/soţie, părinţi, copii, fraţi, surori, bunei, nepoţi dacă aceştia sînt licenţiaţi în drept şi sînt împuterniciţi printr-o procură autentificată notarial);
 4. În scopul optimizătii duratei procedurilor judiciare, a fost introdusă regula potrivit căreia instanţa de judecată poate prelungi termenul de procedură stabilit de instanţa de judecată – o singură dată pentru acelaşi temei. Termenul de procedură stabilit de lege nu poate fi prelungit, fiind aplicabile normele privind repunerea în termen;
 5. A fost creat un nou mecanism de examinare a cererilor cu valoare redusă (potrivit alin. (1) al art. 2762 din CPC al RM, dacă valoarea cererii în cauzele de încasare a unei sume de bani nu depăşeşte 10 salarii medii pe economie prognozate la data sesizării instanţei, fără a se lua în considerare dobînzile, penalităţile, cheltuielile de judecată şi alte venituri accesorii, această cerere se examinează ca cerere cu valoare redusă). Totuşi, această procedură nu se aplică în materie fiscală, vamală sau în cazul răspunderii pentru prejudiciul cauzat de o autoritate publică ori de o persoană cu funcţie de răspundere şi al răspunderii statului pentru prejudiciul cauzat prin acţiunile ilegale ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii sau ale instanţelor de judecată, precum şi în cazul litigiilor cu privire la drepturile nepatrimoniale.
  Specificul acestei proceduri constă în următoarele:

  • procedura cu privire la cererile cu valoare redusă este scrisă;
  • judecătorul poate dispune citarea participanţilor la proces dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar sau dacă admite solicitarea uneia dintre părţi de a examina cererea în şedinţă publică;
  • instanţa soluţionează cauza şi adoptă dispozitivul hotărârii într-un termen de cel mult 6 luni de la data depunerii cererii;
  • hotărârea judecătorească poate fi atacată cu apel. Deciziile instanţei de apel nu se supun recursului, fiind definitive şi irevocabile de la pronunţare;
  • instanţa de apel examinează cererea de apel în procedură scrisă sau cu citarea participanţilor la proces;
 6. Reglementările privind procedura de aplicare a măsurilor de protecţie în cazurile de violenţă în familie şi procedura de suspendare/retragere a actelor permisive ce vizează activitatea de întreprinzător sunt cuprinse în două compartimente noi (B2şi B3) cu care a fost completat Titlul II;
 7. Este consolidată responsabilitatea participanților la proces și a reprezentanților pentru absențele nemotivate la ședințe de judecată;
 8. Sunt instituite unele reguli noi de aplicare a amenzilor judiciare;
 9. Sunt excluse unele categorii de cauze civile din competența generală a instanțelor de judecată (acest fapt rezultă din modificările aduse art. 36 şi 37 din Codul familiei al Republicii Moldova şi art. 41 şi 43 din Legea RM nr. 100-XV din  26.04.2001 privind actele de stare civilă, potrivit cărora în baza acordului comun al soţilor, în cazurile în care între aceştia nu există neînţelegeri referitoare la partajul proprietăţii comune în devălmăşie, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi, căsătoria este desfăcută la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi);
 10. Este simplificat conţinutul procesului-verbal al ședinței de judecată;
 11. Este simplificat modul de examinare a cererilor în procedură specială;
 12. Sunt stabilite reguli stricte privind ordinea de prezentare a probelor şi efectul nerespectării condiţiilor prevăzute de lege;
 13. Este redresată procedura în ordonanță:
  • procedura în ordonanţă nu mai este posibilă în cazul coparticipării procesuale pasive, astfel, judecătorul refuză să primească cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti dacă pretenţia este formulată faţă de mai mulţi debitori;
  • instanţa de judecată este în drept să citeze debitorul şi creditorul în şedinţa de judecată pentru a se expune cu privire la obiecţiile formulate. În acest caz, se întocmeşte un proces-verbal şi se înregistrează audio şedinţa de judecată etc.;
 14. Sunt redresate căile de atac:
  • este introdusă instituţia apelului incident, cu scopul de a asigura egalitatea de arme a apelantului și intimatului (“În cadrul procesului în care se judecă apelul depus de apelant, intimatul este în drept, după expirarea termenului de apel, să depună apel în scris, inclusiv în formă electronică prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor. Apelul incident se depune nu mai tîrziu de data depunerii referinţei la cererea de apel. Dacă apelantul principal îşi retrage apelul sau dacă cererii de apel nu i se dă curs, sau cererea a fost restituită, sau există alte motive care exclud soluţionarea fondului, apelul incident nu produce efecte juridice.”;
  • sunt introduse reglementări noi privind: efectul suspensiv al apelului exercitat în afara termenului legal, intentarea procedurii de apel, pregătirea cauzei pentru dezbateri judiciare, efectul neprezentării în şedinţă de judecată a participantului la proces etc.

Pentru mai multe detalii, consultaţi Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 17 din 05.04.2018.

Autor: Irina DIGORI

 


Aflaţi mai mult despre , ,Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.