Monitorul Oficial al Republicii Moldova
 
Comentariile sunt închise pentru MO9. Legea privind avertizorii de integritate nr. 122 din 12.07.2018, publicată

MO9. Legea privind avertizorii de integritate nr. 122 din 12.07.2018, publicată
21.08.2018 | JURIDICE MOLDOVA

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 309-320 din 17.08.2018 a fost publicată Legea privind avertizorii de integritate nr. 122 din 12.07.2018 (în vigoare 17.11.2018), denumită în continuare “Legea”.
În principal, putem menționa următoarele:
1. Legea reglementează dezvăluirile practicilor ilegale din cadrul entităților publice și private, procedura de examinare a acestor dezvăluiri, drepturile avertizorilor de integritate și măsurile de protecție a lor, obligațiile angajatorilor, competențele autorităților responsabile de examinarea unor asemenea dezvăluiri și ale autorităților de protecție a avertizorilor de integritate.
2. Scopul Legii constă în sporirea cazurilor de dezvăluire a practicilor ilegale și a altor dezvăluiri de interes public prin:
a)promovarea climatului de integritate în sectoarele public și privat;
b) asigurarea protecției avertizorilor de integritate împotriva răzbunării în contextul examinării dezvăluirilor de interes public ale practicilor ilegale;
c) prevenirea și sancționarea răzbunărilor împotriva avertizorilor de integritate.
3. Printre cele mai importante noțiuni utilizate în Lege se numără următoarele:
– avertizare de integritate – dezvăluire cu bună-credință de către un angajat a unei practici ilegale ce constituie o amenințare sau un prejudiciu adus interesului public;
– avertizor de integritate – angajat care face o avertizare de integritate;
– dezvăluire a practicilor ilegale – dezvăluire a manifestărilor de corupție, după cum sunt definite și enumerate în Legea integrității nr. 82/2017, a încălcărilor de mediu, a încălcărilor drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a celor ce țin de securitatea națională, precum și a altor încălcări, acțiuni sau inacțiuni care amenință sau prejudiciază interesul public.
De asemenea, în conținutul Legii sunt prevăzute noțiunile termenilor: “angajat”, “angajator”, “buna-credință” și “răzbunare”.
4. Subiecții care cad sub incidența Legii sînt:
a) angajații;
b) avertizorii de integritate;
c) angajatorii;
d) autoritățile de examinare a dezvăluirilor practicilorilegale (în continuare – autorități de examinare);
e) autoritățile de protecție a avertizorilor de integritate(în continuare – autorități de protecție).
Legea se aplică și persoanelor numite în consilii științifice și consultative, în comisii de specialitate și în alte organe colegiale organizate în structura autorităților/instituțiilor publice sau pe lîngă acestea.
5. Angajații sînt în drept să depună dezvăluiri ale practicilor ilegale, să fie recunoscuți în calitate de avertizori de integritate și să beneficieze de protecție în condițiile prevăzute de Lege.
Prin derogare de la această prevedere, angajații care au calitatea de agenți publici, în cazul influențelor necorespunzătoare exercitate asupra lor, precum și al altor încercări de implicare a lor în manifestări de corupție în sensul Legii integrității nr. 82/2017 și al Legii nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale, sînt obligați să le denunțe. Dacă nu sînt atrași în calitate de martori și/sau părți vătămate în cadrul procesului penal, agenții publici care au denunțat influențe necorespunzătoare sau alte încercări de implicare a lor în manifestări de corupție pot fi recunoscuți în calitate de avertizori de integritate și pot beneficia de protecție în condițiile Legii.
6. Dezvăluirea practicii ilegale de către un angajat se prezumă a fi veridică pînă la proba contrară.
7. Angajatul se consideră de bună-credință dacă dezvăluirea practicii ilegale pe care a făcut-o este veridică sau dacă angajatul are convingerea rezonabilă că este veridică și amenință sau prejudiciază interesul public.
8. Dezvăluirea practicilor ilegale poate fi internă(comunicată angajatorului), externă (comunicată autoritățilorde examinare) și publică.
9. Modalitățile de dezvăluire a practicilor ilegale sunt următoarele:
– în scris, pe suportde hîrtie, fiind semnată de către angajat;
– prin sistemul electronic de dezvăluire on-line sau 
– prin comunicarea practicii ilegale la liniile telefonice anticorupție ale angajatorilor, ale autorităților de examinare. Dezvăluirea se întocmește prin completareade către angajat sau, după caz, de către operatorul liniei telefonice a formularelor prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 ale Legii.
10. Dezvăluirea practicii ilegale se înscrie în Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate, ținut de către angajatori și autoritățile de examinare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 a Legii.
11. Confidențialitatea datelor cu caracter personal ale angajatului care dezvăluie o practică ilegală se garantează în conformitate cu prevederile art. 8 al Legii.
12. Autoritățile responsabile de examinarea dezvăluirilor practicilor ilegale sînt:
angajatorii, în cazul dezvăluirilor practicilor ilegale interne, și
– Centrul Național Anticorupție,în cazul dezvăluirilor practicilor ilegale externe.
13. Angajatul care, în legătură cu avertizarea de integritate pe care a făcut-o, este supus răzbunării (prin acțiuni, inacțiuni sau amenințări) din partea angajatorului sau a unei alte persoane din cadrul entității publice sau private în care activează este în drept să solicite protecție de la:
a) angajator, în cazul dezvăluirilor interne ale practicilor ilegale;
b) Avocatul Poporului, în cazul dezvăluirilor externe și publice ale practicilor ilegale.
14. Avertizorul de integritate beneficiază de următoarele garanții:
– transferul său ori al persoanei care întreprinde acțiuni de răzbunare, pe perioada examinării cererii de acordarea protecției, într-o altă subdiviziune a entității publice sau private în care activează, cu menținerea specificului de activitate, iar în lipsa acesteia – într-o subdiviziune care desfășoară o activitate conexă, pentru a exclude sau a limita influența persoanei care s-a răzbunat în legătură cu avertizarea de integritate sau dezvăluirea practicilor ilegale;
– sancționarea persoanei care s-a răzbunat în legătură cu avertizarea de integritate sau dezvăluirea practicilor ilegale ori, după caz, a conducătorului entității publice sau private pentru neasigurarea măsurilor de protecție;
– anularea sancțiunii disciplinare, constatată de către angajator sau, după caz, de către instanța de contencios administrativ, care i-a fost aplicată angajatului ca urmare a unei dezvăluiri în interes public făcute cu bună-credință;
– despăgubirea prejudiciilor materiale și morale suportate în urma răzbunării.
Pentru mai multe detalii, consultați Legea privind avertizorii de integritate nr. 122 din 12.07.2018.
Autor: Irina DIGORI

Aflaţi mai mult despre , ,Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.