Cum au loc raporturile contractuale între beneficiari și interpreții de muzică !?

19 views
Andrei Domenco
Andrei Domenco

Pentru Republica Moldova, la etapa actuală, raporturile legale  care se nasc între beneficiari și interpreții de muzică au o apariție mai nouă și asta deoarece până mai recent aceste raporturi erau bazate pe relații de încredere, fapt confirmat însăși de artiștii autohtoni iar în urma dezvoltării show-biz-ului moldovenesc și aptitudinii oamenilor de a-și cunoaște drepturile și obligațiile s-a simțit nevoia de a recurge la încheierea  unui act juridic între beneficiar (persoana care beneficiază de interpretarea muzicală în cadrul evenimentului organizat de aceasta) și interpretul de muzică care ar include în sine toate datele esențiale cu privire la acest raport și care le vom descrie mai jos.

Astfel, în urma intervievării a unor artiști autohtoni  am încercat să aflăm ce tip de contract încheie aceștia atunci când sunt invitați în calitate de interpreți muzicali în cadrul unui eveniment iar în urma analizei am aflat că ultimii optează pentru contractul de prestări servicii, care-l preferăm și îndemnăm și noi, totodată care îl vom numi în continuare contract de prestări servicii și anume de interpretare muzicală.

Prin urmare, vom evita să definim noțiunea legală a contractului și vom începe cu aceea că, acest tip de raporturi își găsesc natura juridică în mai multe ramuri de drept, dar cu referire la contractul de prestări servicii, aceasta își are apariția în Codul Civil al RM la art. 970, iar cum alin.(2) al prezentului articol reglementează faptul că obiectul contractului de prestări servicii constituie serviciile de orice natură, suntem în drept să indicăm faptul că contractul de prestări servicii de interpretare muzicală are ca obiect prestarea serviciilor de interpretare muzicală în urma adaptări acestuia la condițiile negociate dintre beneficiar sau de ce nu impresar și interpret.

Așa cum, contractul este un act juridic, încheierea și semnarea acestuia dacă suntem nejuriști în absența unui jurist/avocat ar fi absurdă. În Europa, astfel de consultații sau asistență juridică este oferită de așa-numiții Entertainment Lawyers, avocați și juriști specializați în munca industriei de divertisment (cinematografie, muzică, literatură ș.a.). În Republica Moldova, această specialitate nu are o anumită analogie, de aceea ajutorul poate fi primit doar din partea unor firme juridice sau a unor avocați care au o practică mai îndelungată în show-biz sau chiar în domeniul proprietății intelectuale, ceea ce ne-au oferit ca răspuns însăși unii din interpreții noștri autohtoni.

În urma celor relatate supra vom relata în continuare ce ar trebui să includă conținutul unui astfel de contract și clauzele sau punctele  la care trebuie să atragă atenție părțile la încheierea acestuia.

Astfel, una din clauzele esențiale sunt părțile și anume beneficiarul sau impresarul iar de partea cealaltă artistul/interpretul care se angajează să interpreteze un număr anumit de piese într-o perioadă anumită și în cadrul unui anumit eveniment , unii pledând pentru recitaluri care ar duce până la 30 de minute deoarece bagajul din repertoriul  pe care îl au nu le permite să evolueze în cadrul unui concert pentru o oră, două de spectacol, acesta fiind și obiectul contractual.

Este evident că o condiție esențială în cadrul contractului dat este remunerația cuvenită artistului care se negociază cu beneficiarul și aici atragem atenția că aceasta depinde de un factor extrem de simplu celebritatea acestuia, localul indicat, auditoriul de oameni prezent și nu în ultimul rând o apreciere și chiar stabilire a remunerației de către organizația de gestiune colectivă, care include titularii drepturilor de autor printre care se număru și interpreți. Tot aici, se indică și când va fi achitat onorariul convenit, majoritatea beneficiarilor negociind cu interpreții că plata se va efectua în cel mult de câteva zile de la data încheierii spectacolului, iar după cum cunoaștem principiul libertății contractuale este evident că poate fi stabilită ș o altă formă de plata a onorariului convenit.

La locul executării contractului este bine să fie indicat spectacolul la care artistul va participa și va interpreta piesele din repertoriul său, totodată și scena pe care a stabilito beneficiarul/impresarul.

Un moment important la care ne vom opri mai mult sunt obligațiile beneficiarului/impresarului pe perioada executării contractului și evident că cele care vor fi indicate de noi mai jos nu sunt imperative și pot fi interpretate de părți la intima convingere, totodată, excluse sau adăugite. Astfel acesta se oblgă: Să asigure ARTISTULUI condițiile necesare pentru interpretarea pieselor; Să obțină acordul ARTISTULUI cu privire la programarea spectacolelor, ținând seama la stabilirea datelor, de celelalte obligații profesionale ale ARTISTULUI existente la data încheierii prezentului contract; Sa înștiințeze ARTISTUL cu cel puțin 24 de ore înainte, asupra modificării orei sau locului la care vor avea loc repetițiile sau spectacolele programate, și să obțina acordul ARTISTULUI, în acest sens;  Să comunice numele ARTISTULUI la fiecare spectacol, prin orice materiale informatice sau publicitare referitoare la spectacol, elaborate de către BENEFICIAR/IMPRESAR, fie difuzării prin mass media; Să indice numele ARTISTULUI pe toate afișele realizate pentru spectacol; Să recunoască și să garanteze respectarea tuturor drepturilor morale ale ARTISTULUI în condițiile stabilite prin lege; Să plătească, la termenele fixate, onorariul net cuvenit ARTISTULUI; Să deducă, din onorariul brut convenit, toate impozitele și taxele datorate către stat, născute din executarea prezentului contract și să le plătească; Să obțină acordul ARTISTULUI cu privire la condițiile înlocuirii sale temporare, datorate îmbolnăvirii, indisponibilității temporare de muncă sau altor cauze de forță majoră (numele înlocuitorului, durata etc.) Să obțină acordul ARTISTULUI cu privire la înlocuirea unui partener direct; Să obțina acordul ARTISTULUI cu privire la datele și duratele turneelor sau altor deplasări efectuate pentru prezentarea spectacolului cu cel puțin 15 zile înainte; Să convină cu ARTISTUL asupra condițiilor de efectuare a deplasărilor, transport, cazare; Să comunice ARTISTULUI în vederea obținerii acordului la emiterea sau transmiterea prin radio-fuziune ori prin televiziune a spectacolului nefixat pe un suport, retransmiterea prin mijloace fără fir, prin fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar.
– Să obțină acordul ARTISTULUI pentru fotografierea acestuia în timpul evenimentului , mai nou după ce novația din Noului Cod Civil reglementează dreptul la propria imagine care prevede că: ”în exercitarea dreptului la propria imagine, persoana poate să interzică ori să împiedice reproducerea, în orice mod a înfățișării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri”.

Prin urmare după ce am vociferat obligațiile impresarului/beneficiarului iar acest tip de conctract are un character comutativ, urmează să enunțăm OBLIGAȚIILE ARTISTULUI, care la fel vom atrage atenția la unele din cele mai importante clauze care trebuie să le cuprindă contractul de prestări servicii de interpretare muzicală, astfel, în executarea contractului, artistul se obligă: Să interpreteze piesele din repertoriu la nivelul maxim al capacității sale; Să manifeste receptivitate și deschidere față de orice puncte de vedere exprimate de IMPRESAR;  Să manifeste respect față de munca și persoana fiecăruia dintre colegii săi, ori cei cu care contractează IMPRESARUL; Să se abțină de la orice conflict și să se adreseze direct conducerii IMPRESARULUI pentru rezolvarea oricărei probleme conflictuale; Să se prezinte cu cel puțin 15 min. înainte de ora fixată, la data și locul stabilit pentru repetiții; Să se prezinte cu cel puțin 1 ora înainte de ora începerii, la data și locul stabilite pentru spectacol, repetiție generală sau ședința de fotografiere; Să nu facă acte sau fapte de natura să prejudicieze executarea cu buna credință și întocmai a prezentului contract; Să utilizeze și să păstreze cu grijă materialele încredințate de IMPRESAR; Să înștiințeze IMPRESARUL cu privire la indisponibilizarea sa, din cauza de boala sau forță majora, în maximum 2 ore de la producerea acesteia;  Să participe la turnee sau orice alte deplasare organizate de IMPRESAR cu spectacolul numit în condițiile stipulate; Să participe la orice acțiuni promoționale privind spectacolul numit, organizate de IMPRESAR sau la inițiativa acestuia, pentru care și-a dat acordul (data, ora, loc de desfășurare); Să comunice IMPRESARULUI acordul său, în termen de maximum 3 zile de la primirea solicitării IMPRESARULUI;  Să comunice IMPRESARULUI în scris, la data semnării prezentului contract orice angajamente existente care pot afecta programarea repetițiilor sau spectacolelor, având în vedere prevederile sus-menționate; lista acestor angajamente este anexata la contract si face parte integranta din din acestea;  Să obțină acordul IMPRESARULUI, înainte de a contracta orice alte angajamente, care ar putea fi de natura să îl pună în imposibilitatea de a se conforma prevederilor clauzelor de mai sus; Să nu iți asume alte angajamente, ulterioare prezentului contract, de natura sa prejudicieze executarea cu buna-credință și întocmai a acestuia; Să nu facă acte sau fapte de natura să aducă atingere bunului nume al IMPRESARULUI sau al spectacolului.

După ce am enumerat obligațiile părților, nerespectarea acestora atrage rezoluțiunea contractului, or în caz de pagube cauzate din culpa unei părți cum ar fi că spectacolul nu se realizează din culpa beneficiarului/impresarului, acesta este ținut să plătească artistului o sumă echivalentul cu onorariul datorat pentru evenimentul garantat de beneficiar/impresar, totodată răspunderea contractuală garantând dreptul părților de a se adresa în instanțele de judecată în caz de litigiu.