Monitorul Oficial al Republicii Moldova
 
Comentariile sunt închise pentru MO9. Legea pentru modificarea unor acte legislative, nr.175 din 27.09.2018, publicată

MO9. Legea pentru modificarea unor acte legislative, nr.175 din 27.09.2018, publicată
24.10.2018 | JURIDICE MOLDOVA

Irina DIGORI

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 398–399 din 19.10.2018 a fost publicată  Legea pentru modificarea unor acte legislative, nr. 175 din 27.09.2018 (în vigoare 19.11.2018), prin care sunt introduse modificări și completări la:
Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală;
Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Potrivit Notei informative, unul dintre motivele care au stat la baza acestor amendamente constă în faptul că poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pe suport de hârtie, aflată în posesia persoanei, nu întotdeauna reflectă statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare ”AOAM”).
Înlăturarea acestei probleme reprezintă scopul de bază al modificărilor.
Alte scopuri urmărite sunt:
– concordarea categoriilor de persoane asigurate de Guvernul Republicii Moldova cu cadrul normativ existent aferent străinilor aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi Codul educaţiei;
– legiferarea acţiunilor întreprinse de CNAM pe parcursul ultimilor ani în vederea recepţionării informaţiei de la instituţiile abilitate.

Modificările operate în conținutul Legii nr.1585/1998 constau, în principal, în următoarele:

 1. Sunt modificate/redenumite anumite categorii de persoane neangajate asigurate din contul statului – alin. (4) al art. 4:
  a) copiii cu vârsta de până la 18 ani”;
  b) elevii şi studenţii încadraţi în sistemul de învăţămînt la nivelurile 3–8, conform art.12 din Codul educaţiei al Republicii Moldova, cu frecvenţă, inclusiv cei care îşi fac studiile peste hotarele ţării” (astfel fiind nominalizată o singură categorie de persoane încadrată în sistemul de învăţământ);
  o) beneficiarii de protecţie internaţională incluşi într-un program de integrare, pe perioada desfăşurării acestuia”.
 2. Sunt concretizate instituțiile abilitate în scopul ținerii evidenţei nominale a categoriilor de persoane asigurate de Guvern și este prevăzut dreptul asigurătorului (Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi agenţiile ei teritoriale/ramurale) de a accesa, prin intermediul platformei guvernamentale de interoperabilitate, informaţii din bazele de date ale altor instituţii şi ale altor autorităţi publice, necesare în scopul executării sarcinilor şi atribuţiilor sale legale (fapt care va contribui la facilitarea procesului de încadrare a populaţiei în sistemul AOAM) – alin. (9), (9/1) și (11) ale art. 4.
 3. Este prevăzut expres modul în care se realizează asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a persoanelor neangajate şi neasigurate din contul bugetului de stat, prin introducerea alin.(3/1) al art. 5:
  (3/1) Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a persoanelor neangajate şi neasigurate din contul bugetului de stat se realizează în mod individual, prin achitarea primei de asigurare stabilite în sumă fixă, în mărimea, modul şi termenele prevăzute de legislaţie.”
 4. Sunt concretizate temeiurile acordării statutului de persoană asigurată în sistemul AOAM, fiind substituită noțiunea de Poliţă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală cu noţiunea de Statut de persoană asigurată (în vederea excluderii obligativităţii deţinerii poliţei de AOAM pe suport de hârtie şi a ambiguităţilor respective privind modalitatea de activare a acestora). În acest sens, alin.(1) al art. 6 este modificat după cum urmează:
  Statutul de persoană asigurată se acordă de către asigurător ca urmare a achitării primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în modul şi termenele prevăzute de legislaţie sau prin includerea în una dintre categoriile de persoane neangajate asigurate de către Guvern.”
 5. Sunt menționate temeiurile și condițiile suspendării statutului de persoană asigurată în sistemul AOAM – alin.(4) al art. 6:
  (4) Statutul de persoană asigurată se suspendă în cazul:
  a) încetării raporturilor de muncă;
  b) radierii persoanei asigurate din evidenţa nominală a persoanelor neangajate asigurate de către Guvern, conform legislaţiei în vigoare;
  c) atingerii vârstei de 18 ani;
  d) persoanelor care au achitat prima de asigurare în sumă fixă pentru anul respectiv de gestiune la 31 decembrie;
  e) încorporării în serviciul militar în termen;
  f) expirării unui an de la data de achitare stabilită pentru prima de asigurare în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense şi/sau în cazul neachitării acesteia;
  g) neprezentării, conform legislaţiei în vigoare, a dărilor de seamă fiscale pe o perioadă ce depăşeşte un an;
  h) suspendării activităţii unităţii sau lichidării unităţii în temei legal;
  i) suspendării contractului individual de muncă, cu excepţia suspendării contractului individual de muncă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor, suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului în caz de aflare în concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de pînă la doi ani, conform certificatului medical, şi în caz de aflare în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani;
  j) decesului persoanei asigurate.”
 6. Este introdus un articol distinct privind modul de ținere a evidenței categoriilor de persoane asigurate:
  Articolul 6/1. Evidenţa persoanelor fizice în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală
  (1) Evidenţa persoanelor fizice în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se ţine de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
  (2) Fiecărei persoane fizice i se atribuie un număr de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
  (3) Statutul persoanei fizice asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se confirmă prin interogarea electronică a sistemului informaţional al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, utilizând numărul de identificare de stat sau numărul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
  (4) Modalitatea de evidenţă a persoanelor fizice în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se elaborează de către asigurător şi se aprobă de către Guvern
  .”
 7. Este exclusă obligativitatea deţinerii poliţei de AOAM pe suport de hârtie (reieșind inclusiv din substituirea noțiunii de Poliţă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală cu noţiunea de Statut de persoană asigurată) – lit. a) alin. (2) al art. 11:
  ”(2) Persoana asigurată este obligată:
  a) să păstreze poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi să o prezinte în cazul cînd se adresează prestatorului de servicii medicale;
  a) să prezinte actul de identitate conform prevederilor actelor normative în vigoare, la momentul adresării către prestatorul de servicii medicale şi farmaceutice”.

Modificările operate în conținutul Legii nr. 1593/2002 constau, în principal, în următoarele:

 1. Reglementarea expresă a achitării primei de asigurare în sumă fixă pentru toată perioada rămasă până la sfârşitul anului de gestiune – alin. (1) al art. 23:
  (1) Persoanele fizice care se includ în una din categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.2, după expirarea termenului stabilit la art.22 alin.(1), vor achita, în termen de 30 de zile calendaristice de la data includerii în categoria respectivă, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, în cuantum proporţional numărului de luni complete rămase până la sfîrşitul anului de gestiune zile ale anului de gestiune în care nu au avut statut de persoană asigurată, inclusiv numărul de zile calendaristice rămase pînă la finele anului de gestiune.”
 2. Aducerea sintagmei „majorării de penalităţi” în concordanţă cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova şi a prevederilor alin.(1) al art.17 din Lege nr. 1593/2002.

Pentru mai multe detalii, consultaţi Legea pentru modificarea unor acte legislative, nr. 175 din 27.09.2018.

Autor: Irina DIGORI


Aflaţi mai mult despre , , , , , , ,Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.