Monitorul Oficial al Republicii Moldova
 
Comentariile sunt închise pentru MO9. Codul contravenţional al Republicii Moldova şi Legea privind siguranţa traficului rutier, modificate

MO9. Codul contravenţional al Republicii Moldova şi Legea privind siguranţa traficului rutier, modificate
16.11.2018 | JURIDICE MOLDOVA

Irina DIGORI

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 416-422 din 09.11.2018 a fost publicată Legea pentru modificarea unor acte legislative, nr. 159 din 12.10.2018 (în vigoare 09.12.2018), prin care sunt introduse modificări și completări la:
– Legea privind siguranţa traficului rutier, nr. 131-XVI din 07.06.2007;
– Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008.

 Modificările operate în conținutul Legii nr.131/2007 (denumită în continuare Lege) constau, în principal, în introducerea obligației conducătorului de autovehicul de a aplica în trafic norme de conducere preventivă şi de a nu desfășura în timpul mersului activităţi ce îi distrag atenţia de la condus, manifestate prin folosirea telefoanelor mobile sau a dispozitivelor similare, cu excepţia apelurilor telefonice efectuate la serviciile de urgenţă, a apelurilor telefonice prin dispozitive tip “mâini libere” fără fir şi a folosirii echipamentelor terminale de comunicaţii electronice mobile, fixate în modul corespunzător. O obligație similară este pusă și în sarcina bicicliştilor și a conducătorilor de vehicule cu tracţiune animală.
Totodată, este modificat și conținutul alin. (4) al art. 37 din Lege, astfel încât interdicția privind circulaţia pe drumuri publice a autovehiculelor care au amplasat volanul pe partea dreaptă a axei lor longitudinale (cu excepţia celor aflate în trafic internaţional) se va aplica doar pe timp de noapte şi în condiţii de vizibilitate redusă.

 Modificările operate în conținutul Codului contravenţional al Republicii Moldova (denumit în continuare Cod) constau, în principal, în următoarele:
1. Sunt introduse norme ce reglementează răspunderea membrilor organelor colegiale [art. 16 alin. (61): „În cazul în care fapta contravenţională este comisă prin adoptarea sau neadoptarea unui act de către un organ colegial, răspunde fiecare dintre membrii organului colegial”] și condițiile în care membrul organului colegial nu este pasibil de răspundere pentru adoptarea sau neadoptarea unui act [art. 16 alin. (62)-(63)].
2. Este majorat termenul de achitare a jumătate din amenda stabilită de la 72 de ore din momentul stabilirii ei la 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale [art. 34 alin. (3): ”Contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale.
În acest caz se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral, cu excepţia cazului în care a fost contestată decizia de aplicare a sancţiunii contravenţionale şi contravenientul nu şi-a retras cererea de contestare a deciziei, emisă asupra cauzei contravenţionale, pînă la cercetarea judecătorească.”]
3. Este majorat termenul pentru care poate fi dispusă privarea de dreptul de deţinere sau port şi folosire a armei [art. 36 alin. (5): „Privarea de dreptul de deţinere sau port şi folosire a armei se dispune de instanţa de judecată pentru un termen de la 2 ani la 5 ani în funcţie de gravitatea contravenţiei prevăzute în partea specială a cărţii întîi.”]
4. Este introdus un nou articol ce permite aplicarea unei sancțiuni mai blânde decât cea prevăzută de lege [„Articolul 441. Aplicarea sancţiunii mai blînde decît cea prevăzută de lege: 
(1) Ţinînd cont de circumstanţele excepţionale ale cauzei, legate de scopul şi motivele faptei, de rolul contravenientului în săvîrşirea contravenţiei, de personalitatea contravenientului, de comportarea lui în timpul şi după consumarea contravenţiei, de alte circumstanţe care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei, precum şi de contribuirea activă a participantului unei contravenţii săvîrşite în grup la descoperirea acesteia, agentul constatator, după caz, procurorul, instanţa de judecată sau comisia administrativă poate aplica o sancţiune sub limita minimă, prevăzută de partea specială a cărţii a doua pentru contravenţia respectivă.
(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică persoanelor care nu au executat sancţiunile contravenţionale pentru faptele comise anterior sau au antecedente penale nestinse.”]
5. Sunt modificate și completate următoarele articole din Titlul II al Cărții întâi a Codului: 66, 69, 70, 741, 80, 85, 89, 911,  93, 109, 113, 128, 1551, 157, 169, 176, 177, 180, 196, 1961, 197, 200, 207, 221, 223, 224, 225, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 235, 238, 239, 240, 241, 243, 245, 263, 266, 267, 274, 285, 287, 298, 299, 305, 330, 3321, 333, 335, 342, 343, 344, 357, 360, 361, 362, 364.
6. Sunt introduse următoarele articole noi în Titlul II al Cărții întâi a Codului:
– Art. 652. Împiedicarea activităţii asistentului social/specialistului în protecţia drepturilor copilului;
– Art. 653. Refuzul neîntemeiat de eliberare a certificatului medical de constatare a naşterii;
– Art. 1041. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor proprietate comună a asociaţiilor de coproprietari în condominiu;
– Art. 1582. Încălcarea normelor şi regulilor de desfăşurare a activităţii în domeniul clasificării carcaselor de bovine, porcine şi ovine;
– Art. 1801. Încălcarea regulilor cu privire la accesul autovehiculelor utilate cu sistem de alimentare cu gaze în parcările subterane sau parcările supraterane de tip închis;
– Art. 1951. Încălcarea modului de depunere a declaraţiilor referitoare la plantaţiile viticole;
– Art. 19913. Încălcarea regimului de siguranţă la bordul navei;
– Art. 2001. Încălcarea regulilor traficului de mărfuri periculoase;
– Art. 2351. Încălcarea regulilor de transportare a copiilor cu vârsta de până la 7 ani;
– Art. 2412. Încălcarea de către conducătorii de vehicule a normelor de conducere preventivă;
– Art. 2431. Deplasarea neautorizată în grup pe drumurile publice;
– Art. 2831. Producerea, comercializarea, restabilirea (restaurarea), schimbarea şi/sau utilizarea neautorizată a plăcilor cu număr de înmatriculare şi/sau a semifabricatelor acestora;
– Art. 3151. Încălcarea modului de convocare sau organizare a şedinţei organului colegial;
– Art. 3305. Încălcarea legislaţiei din domeniul concurenţei;
– Art. 3361. Imixtiunea în procesul contravenţional;
– Art. 3653. Încălcarea regulilor de comportament al spectatorilor la competiţii sportive oficiale desfăşurate în incinta sălilor de sport sau pe stadioane.
7. Sunt modificate un șir de norme, astfel încât componențele de contravenție să fie examinate de către agenții constatatori corespunzător atribuțiilor ce le revin.
8. Este introdus art. 4381 „Interzicerea exploatării vehiculului prin retragerea plăcilor cu numărul de înmatriculare”, fiind prevăzut că se interzice exploatarea vehiculului prin retragerea plăcilor cu numărul de înmatriculare în cazul constatării abaterilor de la condiţiile tehnice pentru admiterea în circulaţie a vehiculelor, prevăzute de legislaţia în vigoare. Totodată, sunt indicate situațiile în care pot fi ridicate plăcile cu numărul de înmatriculare.
9. Este reglementată conduita autorităților cu atribuții de soluționare a cauzei în situația depistării unei contravenții flagrante – art. 4401 „Contravenţia flagrantă”.
10. Sunt modificate conținuturile articolelor 445 și 446:
„Articolul 445. Nulitatea procesului-verbal cu privire la contravenţie
(1) Neconsemnarea în procesul-verbal cu privire la contravenţie a menţiunilor privind numele, prenumele şi funcţia agentului constatator, numele, prenumele, data (ziua, luna, anul) întocmirii procesului-verbal, seria şi numărul actului de identitate şi numărul de identificare personal (IDNP) sau datele de identificare din buletinul de identitate provizoriu ale făptuitorului care renunţă la numărul de identificare personal şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, iar în cazul persoanei juridice – lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a circumstanţelor comiterii şi încadrării juridice a faptei contravenţionale săvîrşite şi a datei comiterii acesteia, a semnăturii agentului constatator sau a martorului asistent, în cazul refuzului contravenientului de a semna, atrage nulitatea absolută a procesului-verbal.
(2) Celelalte încălcări ale art.443 sau ale altor norme imperative din prezentul cod pot să ducă la nulitatea procesului-verbal cu privire la contravenţie doar în cazul în care acestea afectează în mod esenţial fondul cauzei.
Articolul 446. Cazurile în care nu se încheie proces-verbal cu privire la contravenţie
În cazul constatării unei fapte contravenţionale, agentul constatator nu încheie proces-verbal cu privire la contravenţie:
a) dacă răspunderea contravenţională a fost înlăturată conform art.20–31;
b) în cazul emiterii de către procuror a ordonanţei de a refuza începerea urmăririi penale, de a înceta urmărirea penală din cauză că fapta constituie o contravenţie, precum şi în cazul liberării de răspundere penală a persoanei cu tragerea la răspundere contravenţională. În cazurile indicate, procurorul emite o ordonanţă motivată privind pornirea procesului cu privire la contravenţie;
c) dacă fapta contravenţională a fost examinată în baza constatărilor personale ale agentului constatator;
d) în cazul contravenţiei flagrante.”
11. În cartea a doua, titlul II este completat cu capitolul VI1 „Proceduri simplificate de constatare şi examinare a contravenţiei”, care instituie o procedură simplificată de constatare și examinare a cauzei contravenționale (în baza constatărilor personale ale agentului constatator). Astfel, în cazul depistării unei fapte ce constituie contravenţie, agentul constatator nu încheie proces-verbal cu privire la contravenţie dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
a) contravenţia poate fi constatată în temeiul constatărilor personale ale agentului constatator şi nu necesită acumulare de probe;
b) persoana acceptă constatările agentului constatator, ca fiind suficiente pentru demonstrarea vinovăţiei, şi recunoaşte săvârşirea contravenţiei;
c) examinarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii ţin de competenţa agentului constatator;
d) contravenţia nu este pasibilă de sancţiunea confiscării bunurilor în conformitate cu art.4397.
În cazul săvârşirii contravenţiei de către un minor, procedura simplificată poate fi aplicată doar în condiţiile asistării acestuia de către reprezentantul său legal. În cazul tragerii la răspundere contravenţională în condiţiile sus-menționate, agentul constatator va emite o decizie prin care va aplica o sancţiune egală cu o doime din minimumul sancţiunii sub formă de amendă prevăzută în partea specială a cărţii a doua.
12. În cartea a doua, titlul II este completat cu capitolul VII1 „Procedura scrisă de examinare a cauzei contravenţionale în instanţa de judecată”. Procedura scrisă de examinare a cauzei contravenţionale în instanţa de judecată se aplică tuturor cauzelor contravenţionale a căror sancţiune prevede mărimea amenzii nu mai mare de 300 de unităţi convenţionale. Procedura scrisă de examinare a cauzei contravenţionale în instanţa de judecată nu se aplică cauzelor contravenţionale a căror sancţiune prevede privarea de anumite drepturi. Cauza contravenţională în procedură scrisă se examinează de instanţa de judecată în lipsa părţilor şi fără dezbateri orale.
13. Este modificat conținutul articolului 475 „Deschiderea procedurii de revizuire”.
14. Sunt abrogate: alin. (21) al art. 197, alin. (3) al art. 231, art. 244, 343, 3501, alin. (2) al art. 361, 363, alin. (32) al art. 400, 423, lit. d) alin. (4) al art. 4238, alin. (7) al art. 429.

Pentru mai multe detalii, consultaţi Legea pentru modificarea unor acte legislative, nr. 159 din 12.10.2018.

Autor: Irina DIGORI


Aflaţi mai mult despre , , , ,Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.