Monitorul Oficial al Republicii Moldova
 
Comentariile sunt închise pentru MO9. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 30-37 din 01.02.2019

MO9. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 30-37 din 01.02.2019
01.02.2019 | JURIDICE MOLDOVA

Irina DIGORI

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 30-37 din 01.02.2019 au fost publicate următoarele Legi:

1. Legea privind procedura notarială, nr. 246 din 15.11.2018 (în vigoare 01.03.2019, cu excepții).
La data intrării în vigoare a acestei legi
se modifică:
– Codul familiei al Republicii Moldova nr. 1316/2000 – se modifică art. 35, 37, 39:
Art. 35 va avea următorul cuprins:
Articolul 35. Modalitatea de desfacere a căsătoriei
În cazurile prevăzute la art. 36 alin. (1) și (2), căsătoria se desface de către organul de stare civilă, în cazurile prevăzute la art. 36 alin. (4) și (5) și la art. 37 – pe cale judecătorească, iar în condițiile prevăzute la art. 41 și 42 din Legea nr. 246/2018 privind procedura notarială – de către notar.”
La art. 37 (Desfacerea căsătoriei de către instanţa judecătorească) alin. (1), după textul „cu excepţia cazurilor prevăzute la art.36 alin.(2)”, se introduce textul „și a cazurilor în care căsătoria a fost desfăcută prin încheiere notarială”.
La art. 39 (Momentul încetării căsătoriei) alin. (1), după textul „organul de stare civilă” se introduce textul „ , la notar”.
– Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă – se modifică art. 7, 11, 18, 41, 43:
La art. 7 (Certificatele de stare civilă) alin. (1), după textul „Pe baza actelor de stare civilă” se introduce textul „ , inclusiv a încheierii notariale de desfacere a căsătoriei prin acordul soților,”.
La art. 11 (Refuzul înregistrării actului de stare civilă sau înscrierii unei menţiuni pe acesta) alin. (1) lit. a), textul „prezentei legi” se substituie cu cuvîntul „legii”.
La art. 18 (Limitarea răspîndirii informaţiilor care devin cunoscute funcţionarilor organelor de stare civilă în legătură cu înregistrarea actelor de stare civilă) alin. (2), după textul „a autorităţilor tutelare,” se introduce textul „a notarilor, în condițiile în care legea acordă acestora dreptul de acces la informațiile de stare civilă,”.
Art. 41 (Temeiurile înregistrării divorţului) se completează cu lit. d) cu următorul cuprins:
d) încheierea notarială de desfacere a căsătoriei prin acordul soților.”
La art. 43 (Înregistrarea divorţului pe baza declaraţiei comune a soţilor) alin. (3), textul „semnătura lui” se substituie cu cuvîntul „declarația”, iar textul „sau de persoana responsabilă din cadrul organului de stare civilă de la locul aflării soţului în cauză” se exclude.
Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 – se modifică art. 11:
La art. 11 (Documentele executorii) lit. k) va avea următorul cuprins:
k) actele învestite cu formulă executorie, în condițiile în care legea oferă dreptul la executare silită în temeiul acestora;”.
Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală – se modifică art. 39:
La art. 39 (Atribuţiile secretarului consiliului local) alin. (1) lit. q) va avea următorul cuprins:
q) legalizează semnăturile de pe documente,  legalizează copiile de pe documente şi ale extraselor din ele, autentifică procurile pentru primirea pensiilor, indemnizaţiilor, mijloacelor băneşti repartizate acționarilor fondurilor de investiţii nemutuale în proces de lichidare silită, fondurilor de investiţii pentru privatizare în proces de lichidare silită, pentru primirea sumelor indexate la depunerile băneşti ale cetăţenilor în „Banca de Economii” S.A., în proces de lichidare silită, precum şi pentru dreptul de înregistrare, transmitere în folosinţă şi înstrăinare a dreptului de proprietate asupra cotelor valorice din bunurile întreprinderilor agricole.”
Legea nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizați – se modifică art. 1, 2, 3, 4, 20, 26, 28, 29, 31:
Art. 1 va avea următorul cuprins:
Articolul 1. Obiectul şi scopul legii
(1) Prezenta lege constituie cadrul juridic general pentru autorizarea, suspendarea şi încetarea activităţii profesionale a administratorilor desemnaţi potrivit legii să exercite atribuţii de supraveghere şi/sau de administrare profesionistă.
(2) Prezenta lege nu se aplică administratorilor desemnaţi în cadrul procesului de lichidare silită a băncilor”

La art. 2 (Administratorul autorizat):
alin. (2) se abrogă;
alin. (1) devine alineat unic cu următorul cuprins:
(1) În sensul prezentei legi, noţiunea de administrator autorizat ( denumit în continuare administrator) semnifică orice persoană fizică învestită potrivit legii cu atribuţii de supraveghere şi/sau de administrare în cadrul procedurii succesorale, procedurii de insolvabilitate, procedurii de dizolvare judiciară și în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
La art. 3 (Activitatea administratorului) alin. (3) se abrogă;
La art. 4 (Principiile activităţii administratorului) alin. (2), textul „de insolvabilitate sau de dizolvare a persoanelor juridice de drept privat ori a întreprinzătorilor individuali” se substituie cu cuvintele „în care a fost desemnat administrator autorizat”.
La art. 20 (Registrul administratorilor autorizaţi) alin. (2) lit. f), textul „de insolvabilitate” se exclude, iar după textul „dizolvată,” se introduce textul „administrată și/sau supravegheată,”.
La art. 26 (Documentarea activităţii administratorului) alin. (1), după textul „Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012” se introduce textul „ , prezenta lege, alte acte normative relevante”.
La art. 28 (Documentarea activităţii administratorului) alin. (2), după textul „actele judecătoreşti,” se introduce textul „dispozițiile testamentare, convenția de lichidare a pasivului succesoral, ordinele notarului privitoare la posesia, folosinţa sau dispunerea de bunuri în cazul custodiei masei succesorale,”.
La art. 29 (Conflictul de interese) alin. (2) se completează cu lit. i) cu următorul cuprins:
i) relaţia de căsătorie, afinitate pînă la gradul IV, rudenie, pe linie dreaptă sau colaterală pînă la gradul IV, dintre administrator și notarul care gestionează procedura succesorală, creditorii masei succesorale, moştenitori, alte persoane care obţin drepturi din moştenire, statutul de creditor, debitor, asociat, administrator, membru al organului de conducere în ultimii 3 ani, consilier juridic, avocat, auditor sau contabil în ultimii 3 ani.
La art. 31 (Remunerarea şi garanţiile sociale) alin. (1), după textul „în procedura de dizolvare” se introduce textul „ , precum și a celui desemnat în cadrul procedurii succesorale”.

se abrogă:
– Din Legea nr. 1453/2002 cu privire la notariat:
Se abrogă art. 3-5, 30, 31, 33 și capitolele IV-XII.
Drept urmare, din conținutul Legii nr. 1453/2002, va rămâne în vigoare doar art. 32 (Plata pentru serviciul notarial).
– Din Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activităţii notarilor:
Se abrogă art. 12 (Refuzul de a îndeplini actul notarial sau acţiunea notarială).

2. Legea privind modificarea unor acte legislative, nr. 278 din 29.11.2018 (în vigoare 01.03.2019), prin care
se modifică:
– Legea taxei de stat nr. 1216/1992 – se modifică art. 2 (Obiectele de încasare a taxei de stat) și art. 3 (Cuantumurile tarifare ale taxei de stat);
Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte – art. 4 (Modul de eliberare a actelor de identitate) se completează cu alineatul (110) cu următorul cuprins:
(110) Termenul de examinare a cererilor pentru eliberarea permiselor de ședere provizorie în scop de muncă este 7 de zile calendaristice, cu tarif obișnuit, iar în cazul în care există motive întemeiate pentru o examinare suplimentară, autoritatea competentă îl prelungește cu cel mult 7 zile calendaristice.”
Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova – se substituie anumite sintagme în cuprinsul legii; se modifică art. 3, 6, 18, 19, 23, 27, 30, 301, 302, 31, 32, 34, 361, 45, 72; legea se completează cu Capitolul IV¹ „Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru lucrătorii migranți” (art. 431-4316); se abrogă art. 303, 35, 36 și 364.
– Legea nr. 257/2013 privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova – se modifică integral cuprinsul Anexei nr. 1 (Lista străinilor care au obligaţia deţinerii unei vize la intrarea, ieşirea şi tranzitarea teritoriului Republicii Moldova); la Anexa nr. 2 (Lista străinilor exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la intrarea, ieşirea şi tranzitarea teritoriului Republicii Moldova) pct. 1, după poziția „Republica Costa Rica” se introduce poziția „Republica Cuba”.
– Legea nr. 242/2010 cu privire la taxele consulare – se modifică unele poziții ale Anexei nr. 1 (Serviciile consulare prestate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi cuantumul taxelor consulare) și ale Anexei nr. 2 (Serviciile consulare prestate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova şi cuantumul taxelor consulare).

se abrogă:
Legea nr. 180/2008 cu privire la migraţia de muncă.

Pentru a afla aspecte detaliate privind unele dintre modificările sus-menționate, urmăriți Juridice Moldova.

Pentru a lua cunoștință cu textele integrale ale legilor sus-menționate, consultaţi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 30-37 din 01.02.2019.

Autor: Irina DIGORI

 


Aflaţi mai mult despre , , , , ,Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.