Real Estate

Modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile a Republicii Moldova
24.09.2020 | Maria Gogu

Maria Gogu

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea 155 din 20.07. 2020, pentru modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998, publicată în Monitorul Oficial la 11.09.2020 (“Legea de modificare a Legii cadastrului bunurilor imobile”). Legea va intrat în vigoare peste o lună de la publicare, la 11 octombrie 2020.

Legea pentru modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile include modificări și completări cu privire la:

– Obiectul înregistrării;
– Conținutul și formatul de ținere a planului cadastral;
– Condițiile de preluare a originalului dosarului cadastral de către autoritatea care a dispus ridicarea acestora;
– Înregistrarea bunurilor imobile;
– Antecontractul și declarațiile de exercitarea a opțiuni ca temei de înregistrare a drepturilor asupra bunurilor imobile;
– Lipsa acordului celuilalt soț temei pentru refuz al înregistrării înstrăinării sau grevării dreptului;
– Modalitatea de radiere a notărilor efectuate în registrul bunurilor imobile;
– Constituirea sau transmiterea fără înregistrare a unor drepturi supuse înregitrării;
– Rectificarea, modificarea și corectarea erorilor materiale;
– Înregistrarea dreptului asupra bunului imobil construit;
– Înregistrarea bunurilor imobile în proces de construcţie;
– Înregistrarea superficiei;
– Înregistrarea drepturilor în baza contractului de societate civilă;
– Înregistrarea dreptului asupra bunului imobil al persoanelor juridice;
– Înregistrarea clădirilor în care toate încăperile izolate sunt înregistrate;
– Înregistrarea ipotecii;
– Modalitatea de radiere a servituții;
– Notarea calităţii de fiduciar al titularului dreptului înregistrat;
– Notarea și radierea acțiunii în justiție;
– Notarea începerii urmăririi penale;
– Notarea aportului de folosinţă la capitalul social al unei societăţi comerciale;
– Notarea antecontractului;
– Notarea dreptului de preemţiune;
– Notarea interdicţiei de înstrăinare sau grevare a unui drept înregistrat, stipulată în contract sau testament (clauza de inalienabilitate);
– Notarea instituirii măsurii de ocrotire judiciară;
– Notarea cererii prealabile privind contestarea deciziei registratorului organului teritorial cadastral;
– Se abrogă art. 51 privind Garanţiile dobânditorului de bună-credinţă;
– Articolul 55 privind Înregistrarea primară se completează cu alineatele (31)-(314);
– Consultarea publică a documentaţiei cadastrale realizate în vederea înregistrării primare masive.

Cu referire la unele modificări și completări aducem în evidență următoarele aspecte:

1. Obiectul înregistrării

Obiecte ale înregistrării pe lângă bunurile imobile și drepturile de proprietate și drepturile reale asupra acestora, vor fi și părţile componente ale bunurilor imobile prevăzute de lege cadastrului bunurilor imobile şi alte drepturi, fapte şi raporturi juridice prevăzute de legislaţie

Astfel, vor fi supuse înregistrării obligatorii în registrul bunurilor imobile:

– terenurile;
– clădirile şi alte construcţii principale cu caracter definitiv, indiferent dacă sunt bunuri imobile sau părţi componente ale acestora;
încăperile izolate;
unităţile în condominiu, împreună cu cota-parte corespunzătoare din dreptul de proprietate sau de superficie asupra terenului şi din părţile comune din construcţie.

De-asemenea, fiecărui bun imobil care este obiect al înregistrării i se va atribui un număr cadastral. Număr cadastral se va atribui, de-asemenea, construcţiilor şi plantaţiilor perene, chiar dacă acestea sunt părţi componente ale bunului imobil.

2. Conținutul și formatul de ținere a planului cadastral 

Planul cadastral va conţine, în mod obligatoriu hotarele, numerele cadastrale şi alte caracteristici pe lângă cele a terenurilor şi ale construcţiilor principale. La fel, planul cadastral va fi ţinut în formă electronică şi va reprezenta un set de date spaţiale şi descriptive care identifică poziţionarea spaţială, forma şi dimensiunile unuia sau mai multor bunuri imobile şi relaţionarea acestora cu alte obiecte spaţiale.

3. Condițiile de preluare a originalului dosarului cadastral de către autoritatea care a dispus ridicarea acestora 

Preluarea din arhivă a originalului dosarului cadastral, se va efectua de către autoritatea care a dispus ridicarea acestuia nu doar de către instanţele de judecată, organele procuraturii şi organele de urmărire penală care până la modificarea Legii nr. 1543-XIII  din  25.02.1998 erau competente de a dispune ridicarea dosarului cadastral. De-asemenea autoritatea care va dispune ridicarea dosarului cadastral va fi responsabilă de integritatea originalului dosarului cadastral, pe perioada pentru care a fost ridicat, şi de restituirea dosarului imediat ce a decăzut necesitatea păstrării lui.

4. Înregistrarea bunurilor imobile 

În registrul bunurilor imobile se va efectua înregistrarea, înregistrările provizorii şi notări (în cazul prevăzut de lege). Înregistrarea provizorie și notarea a drepturile supuse înregistrării va avea loc sub condiţia justificării lor ulterioare și doar în cazurile prevăzute de lege.  

Spre deosebire de versiunea actuală a Legii nr. 1543-XIII din  25.02.1998, înregistrarea provizorie se va transforma în înregistrare în baza documentelor ce confirmă justificarea înregistrării provizorii în următoarele situaţii:

  • în cazul dreptului afectat de o condiţie suspensivă sau rezolutorie, precum şi în cazul în care ambele părţi au consimţit doar asupra unei înregistrări provizorii;
  • în cazul dreptului înregistrat provizoriu în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive sau în privinţa căreia s-a dispus executarea imediată;
  • în cazul dreptului înregistrat provizoriu în temeiul hotărârii judecătoreşti prin care s-a admis cererea de uzucapiune;
  • în cazul bunurilor imobile în construcţie (bunuri viitoare);
  • în cazul dreptului înregistrat provizoriu din cauză că greva un alt drept înregistrat provizoriu;

Transformarea înregistrării provizorii în înregistrare, se va face la cererea titularului dreptului înregistrat provizoriu sau a altei persoane interesate. În cazul în care înregistrarea provizorie nu se justifică, radierea acesteia, se va face cu consimţământul titularului dreptului înregistrat provizoriu sau în temeiul hotărârii judecătoreşti irevocabile, dacă

5. Antecontractul și declarațiile de exercitarea a opțiuni ca temei de înregistrare a drepturilor asupra bunurilor imobile 

Înregistrarea dreptului asupra bunului imobil se face și în temeiul antecontractele şi declaraţiile de exercitare a opţiunii, autentificate notarial, cu confirmarea comunicării către promitent. În cazul în care a fost notat antecontractul, iar ulterior se încheie contractul definitiv, beneficiarul antecontractului va putea cere rectificarea registrului bunurilor imobile prin înregistrarea dreptului său şi radierea drepturilor înregistrate după notarea antecontractului ale terțelor persoane, care nu puteau înregistra dreptul fără consimţământul beneficiarului.

6. Lipsa acordului celuilalt soț temei pentru refuz al înregistrării înstrăinării sau grevării dreptului 

Dacă în registrul bunurilor imobile un soţ este înregistrat ca unic titular al dreptului înregistrat, dar este notată calitatea dreptului de bun comun al soţilor, înregistrarea înstrăinării sau grevării acelui drept se va efectua doar cu acordul celuilalt soţ. Acordul va putea fi cuprins în actul juridic prin care se înstrăinează sau se grevează dreptul sau într-o declaraţie autentificată notarial sau semnată în faţa registratorului.

7. Garanţiile dobînditorului de bună-credinţă (se abrogă);

În cazul în care dobînditorul de bună-credinţă obţine un bun imobil de la o persoană înscrisă din greşeală în registrul bunurilor imobile în calitate de proprietar al acestui bun, dreptul de proprietate asupra lui se va mai menţine dobînditorului de bună-credinţă. Acest articol nu va mai fi în vigoare și nu va mai avea aceiași valoare juridică.

Sursa:

  1. Legea 155 din 20.07. 2020, pentru modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998, publicată în Monitorul Oficial la 11.09.2020;
  2. Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998, publicată în Monitorul Oficial al R.Moldova nr.44-46 art.318 din 21.05.1998;

Aflaţi mai mult despre , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.