Interviuri

Prof. univ., dr. hab. Serghei Brînza – interviu în contextul alegerilor la postul de rector al Universității de Stat din Moldova
18.11.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Anul 2020 este un an electoral.

Universitatea de Stat din Moldova se află și ea în plin proces electoral, urmând să-și aleagă rectorul. Alegerile la postul de rector al Universității de Stat din Moldova vor avea loc la data de 09 decembrie 2020.

Consultând lista candidaților și CV-urile acestora, apreciem a fi salutabilă candidatura Domnului Serghei Brînza, doctor habilitat în drept, profesor universitar, la postul de rector al Universității de Stat din Moldova.

Serghei Brînza este cel mai de vază om de știință în domeniul dreptului penal din Republica Moldova (cu peste 450 de publicații științifice), este profesor la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova (din 1991), dar și Decanul acestei facultăți (din 2018).

Deoarece JURIDICEMOLDOVA.md interacționează intens cu comunitatea academică a Facultății de Drept a USM, am avut curiozitatea să aflăm cum vede profesorul Serghei Brînza viitorul uneia dintre cele mai mari universități din Republica Moldova. Dumnealui, la rândul său, a avut amabilitatea să acorde un interviu pentru JURIDICEMOLDOVA.md, pe care îl reproducem în cele ce urmează:

*Programul de activitatea al candidatului la funcția de rector prof. univ., dr.hab. Serghei Brînză pentru anii 2020-2025, poate fi descărcat conform [aici].

Serghei Brînza, dr. hab. prof. univ., Decan Facultatea de Drept USM

Domnule profesor Serghei Brînza, de ce ați decis să candidaţi la funcţia de rector al Universității de Stat din Moldova?

Sunt câteva motive care m-au impulsionat să iau această decizie. Primul motiv ar fi îndemnul și încrederea colegilor mei de la Facultatea de Drept care au recomandat candidatura mea la acest responsabil post, precum și încurajarea mai multor colegi de la alte facultăți/structuri ale Universității. Al doilea motiv este teama că la conducerea acestei mari instituţii vor perpetua vechile idei și priorități, care, consider eu, necesită a fi revizuite și reactualizate. De aici vine al treilea motiv – dorința de a schimba traseul de dezvoltare a Universității și de a o poziționa pe calea modernizării, care este strâns legată de atașamentul meu față de Universitate și oamenii săi.

Cred că Universitatea de Stat din Moldova trebuie să se concentreze pe misiunea și valorile sale, pe comunitatea universitară și pe bunăstarea acesteia. Sunt încrezut că în timpul mandatului meu pot aduce schimbări pozitive Universității noastre, fiind gata să mă dedic în totalitate realizării sarcinilor propuse, conștient de responsabilitatea înaltă care îmi va reveni și fără a face din acest demers un scop pornit din ambiţie.

Care credeți că sunt, în acest moment, atuurile Universității de Stat din Moldova?

Incontestabil, principalul îl constituie resursele umane de bună calitate: persoanele cu experiență şi reputație profesională care au consolidat prestigiul de astăzi al Universității, dar și personalul tânăr ce asigură continuitatea excelenței în cercetare și educație. Aici, desigur, se includ și studenții, dar și absolvenții noștri, care, prin înalta competitivitate, consolidează imaginea Universității. Un alt atu al este diversitatea –cele 12 facultăți ale USM reprezintă o ofertă educațională vastă și, în mare parte, adaptată la noile cerințe. Al treilea, în opinia mea, care îi conferă superioritate, este calitatea procesului educațional și al cercetării, capitol la care Universitatea de Stat din Moldova se situează pe primele poziții la nivel național. Evident, sunt și alte avantaje, unele dintre care sunt reflectate și în programul de activitate pe care îl propun în contextul analizei SWOT.

Ați menționat că resursele umane constituie principalul atu al Universității de Stat din Moldova, cum intenționați să valorificați acest potențial?

În programul de activitate http://usm.md/wp-content/uploads/Program_de_activitate_Brinza.pdf am inserat mai multe obiective ce se referă la valorificarea resurselor umane cu accent pe stimularea și motivarea lor pe diverse segmente. În acest context, sunt de menționat doar câteva dintre acțiunile înscrise în program, pe care îmi propun să le realizez (desigur, împreună cu universitarii) într-un termen relativ scurt: aplicarea celei mai avantajoase variante de salarizare, din surse bugetare și extrabugetare, conform legislației în vigoare; perfecţionarea sistemului de acordare a gradaţiilor de merit și acordarea sporurilor salariale în directă corelaţie cu activitatea fiecărei persoane; dezvoltarea unui mecanism de recompensare a fidelității angajaților față de Universitate; finanțarea participării cadrelor didactice la cel puțin o manifestare științifică peste hotare pe an; finanțarea anuală a participării cadrelor didactice titulare la cel puțin un curs de formare continuă peste hotare, stagii ori mobilitate academică; compensarea taxelor editoriale sau premierea angajaților Universității și a doctoranzilor care au publicat articole științifice în reviste de specialitate internaționale prestigioase cu factor de impact; stimularea financiară a salariaților cu performanțe deosebite în cercetare și inovare apreciată conform criteriilor clar stabilite și transparente; elaborarea unei strategii de stimulare a centrelor de cercetare care aduc profit prin inovații, brevete, contracte cu terții; susținerea cercetărilor care oferă rezultate cu relevanţă economică (specializări inteligente, precum: tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate; energie, mediu și schimbări climatice; transformări digitale etc.); implementarea mecanismelor de recompensare non-financiară a resurselor umane pentru performanțele obținute, cum ar fi: acordarea unor categorii de premii onorifice, diplome care să valideze performanța profesională cu înmânarea lor în cadrul unor evenimente deosebite (Ziua Universității, Ziua Științei, Ziua Profesorului etc.) etc. Desigur, complementare la aceste acțiuni sunt și altele ce vizează asigurarea resurselor de formare continuă a cadrelor didactice, studenților, masteranzilor, doctoranzilor; asigurarea libertăților academice și participarea universitarilor la procesul de luare a deciziilor și de evaluare universitară etc.

Consider nu mai puțin importantă stimularea performanței academice în rândul studenților, care se va realiza prin: revizuirea politicii de burse a Universității; atragerea de resurse financiare pentru suplimentarea fondului de burse și acordarea de sprijin financiar, în special prin accesarea de fonduri europene pentru burse sociale, stagii de practică, masterat și doctorat; instituirea unor burse private în parteneriat cu reprezentanţii mediului economico-social; susţinerea mobilităţii în plan orizontal a studenţilor, între diferite domenii înrudite din cadrul USM, precum și din cadrul universităţilor din ţară și din străinătate etc.

Pentru mai multe generații de studenți sunteți și veți rămâne un adevărat model și mentor, datorită profesionalismului și susținerii pe care o acordați studenților Facultății de Drept. Care este secretul unei relații bune între profesor și student, dar mai ales între conducere și studenți și cum vedeţi pe viitor rolul studenţilor în forurile decizionale şi executive ale Universităţii?

Mereu am considerat studenții ca fiind parteneri cu drepturi depline în cadrul procesului educațional și administrativ. Sunt ferm convins că trebuie să ascultăm ceea ce au de spus studenții și nu doar să pretindem la a fi ascultați. Relațiile frumoase pe care le întrețin eu cu studenții nu au la bază un secret: încurajez mereu tinerii să adreseze întrebări la orele pe care le țin, nu îmi impun concepțiile și apreciez opiniile novatorii. În calitate de Decan al Facultății de Drept am sprijinit implicarea tinerilor studioși în procesul decizional, am ținut cont mereu de propunerile lor și am susținut constant demersurile Asociației Studenților în Drept „Consiliul Studențesc al Facultății de Drept” și ale ELSA menite să diversifice viața de student. Pentru organizarea activităților ASD și ELSA am oferit tinerilor suportul logistic și material necesar, punându-le la dispoziție birouri dotate tehnic (calculatoare, imprimante, proiectoare) și asigurate cu condiții bune de activitate.

De la începutul mandatului de rector (dacă voi fi ales) voi invita asociațiile studențești sau consiliile studențești (oricare ar fi denumirea lor) la o întâlnire cu rectoratul pentru a defini împreună proiectele pe care am dori să le dezvoltăm împreună, dar și pentru a consolida relațiile. De asemenea, voi asigura aceste structuri studențești că vocea lor va fi ascultată.

Care va fi primul proiect pentru studenţi pe care îl veţi implementa în eventualitatea în care veți fi ales rector?

Voi începe cu crearea unei rețele wireless la care să aibă acces toți membrii comunității academice; aici am în vedere inclusiv căminele studențești, renovarea cărora va fi, deopotrivă, o prioritate. Îmi doresc să dezvoltăm programele de mobilități în spațiul european, care să deschidă noi perspective studenților, precum și să intensificăm măsurile de ghidare și consiliere în carieră a studenților.

Cum credeți că ar putea fi îmbunătățit procesul educațional în beneficiul studenților?

În opinia mea, învățământul universitar trebuie să se racordeze mai mult la cerințele pieței muncii. În acest plan se pretinde revizuirea programelor de studii (dar și diversificarea acestora), consolidarea parteneriatelor cu exponenți ai mediului socioeconomic, eficientizarea stagiilor de practică, sprijinirea voluntariatului și a încadrării în muncă a studenților pe perioada anilor de studii (desigur, în domeniul profesional). Deopotrivă, este imperioasă dezvoltarea componentei de internaționalizare a programelor de studii, precum și extinderea posibilităților de obținere a diplomelor duble, recunoscute la nivel internațional.

Dacă veţi fi ales rector, ce planificați să faceţi pentru a dezvolta segmentul de cercetare la Universitatea de Stat din Moldova?

Este dificil a sintetiza un răspuns care să includă toate acțiunile propuse, de aceea reorientez cititorii către programul de activitate (Direcția nr.2 din program). Pe scurt, răspunsul ar fi acesta: stimularea și dezvoltarea resursei umane; extinderea infrastructurii de  cercetare și dezvoltarea ei;  deschiderea cercetărilor către societate și mediul socioeconomic; intensificarea acțiunilor de internaționalizare a cercetărilor.

Cum vedeți dezvoltarea facultăților Universității în următorii 5 ani?

Pe termen scurt, urmăresc descentralizarea centrelor și laboratoarelor de cercetare din componența Institutului de Cercetare și Inovare al Universității (aprobate la Senatul USM), activitățile lor urmând a fi transferate la nivelul facultăților. De asemenea, voi încuraja înființarea la nivelul facultăților a centrelor/laboratoarelor de cercetare, experimentare, expertizare, consultanță (juridică, tehnică, economică etc.), producție, creație care să dezvolte activități la solicitarea mediului de afaceri, să participe la proiecte și să-și valorifice resursele obținute pentru dezvoltarea facultăților și sprijinirea financiară a personalului implicat. Alături de aceste măsuri se înscrie consolidarea tehnico-materială a facultăților prin identificarea resurselor pentru dotarea laboratoarelor/centrelor de cercetare existente cu echipament și tehnică modernă. Totodată, vor fi întreprinse măsurile corespunzătoare pentru modernizarea condițiilor de lucru și de studii în cadrul tuturor facultăților Universității [renovarea sălilor de studii, inclusiv dotarea lor cu echipamente moderne de predare (proiectoare, table interactive etc.); dezvoltarea sălilor/laboratoarelor multimedia, a sălilor de conferințe și a sălilor de întruniri; renovarea și dotarea bibliotecilor facultăților; identificarea și asigurarea cu spații de activitate a structurilor studențești și dotarea lor cu minimul necesar; crearea condițiilor de accesibilitate la studii pentru studenții cu nevoi speciale; dezvoltarea rețelei wireless în toate blocurile de studii etc.].

Sună promițător cele planificate. Întrebarea este: cum veți atrage resurse financiare pentru realizarea celor propuse?

În primul rând, prin valorificarea eficientă a bazei materiale a Universității, precum și a competențelor multiple ale personalului propriu, mai apoi din alte surse externe (finanțări, proiecte, sponsorizări etc.). Prin valorificarea resurselor Universității am în vedere: identificarea spațiilor și a bunurilor universitare neutilizate, urmată de restructurarea acestora sau transmiterea în chirie; valorificarea potențialului structurilor de cercetare, inovare și transfer tehnologic prin stimularea lor în vederea cooperării cu piața muncii, prin participarea la diverse proiecte etc.; valorificarea eficientă a bazelor de odihnă și agrement ale Universității (inclusiv accesibilizarea lor pentru membrii comunității academice, pentru organizarea școlilor de vară, a meselor rotunde etc.), a spațiilor sportive, a Casei de Cultură, a Catedrei Militare, a Centrului Medical „Universitatea” etc.; dezvoltarea și valorificarea potențialului Centrului Editorial Poligrafic al Universității pentru reducerea unor cheltuieli, inclusiv pentru atragerea de resurse financiare; consolidarea structurii instituționale cu responsabilități de atragere de fonduri și informarea în timp real a personalului academic asupra oportunităților privind competițiile de proiecte, precum și furnizarea documentelor instituționale în vederea participării la aceste competiții etc. Posibilități sunt multe, necesară este utilizarea lor optimă.

Criza pandemică este în multe privințe revelatoare. Ce a dezvăluit ea despre învățământul universitar și cum vedeți perioada post-Covid-19 la Universitatea de Stat din Moldova?

În educație, criza pandemică a dezvăluit cel puțin două realități conflictuale. Pe de o parte, ne-a amintit de importanța fundamentală a interacțiunii „față în față” în desfășurarea procesului educațional. Pe de altă parte, ne-a arătat care sunt oportunitățile aduse de tehnologia de comunicare digitală. Totodată, trebuie să recunoaștem că criza în sănătate a evidențiat și disfuncționalitățile instituționale din sfera digitalizării. La sfârșitul lunii mai curent am decis să aplicăm studenților și profesorilor Facultății de Drept chestionare de evaluare a calității procesului educațional la distanță, pentru a înțelege unde ne aflăm și asupra căror segmente trebuie să ne concentrăm mai mult eforturile. S-a constatat un sentiment de insatisfacție atât la profesori, cât și la studenți. Pe baza rezultatelor chestionarelor, Facultatea de Drept a formulat atunci o serie de recomandări pentru îmbunătățirea procesului educațional în sistem online pe care le-a transmis administrației Universității.

Așadar, dacă voi fi ales rector, nu va trebui să decid ce se întâmplă după Covid. Criza pandemică nu este decât o provocare, tendințele vorbesc de la sine: digitalizarea pretinde să intre în sfera obișnuitului. Acesta este motivul pentru care din start voi propune constituirea unei structuri instituționale responsabile de tranziția digitală. Ca să fiu mai explicit, prin digitalizare nu am în vedere numai construirea și dezvoltarea mecanismelor necesare implementării învățământului la distanță în condiții de calitate și eficiență, dar și a instrumentelor destinate reducerii birocrației, cum ar fi, de exemplu: informatizarea circulației documentelor și a unor activități prin implementarea unor sisteme dinamice şi uşor de utilizat; implementarea registrului academic electronic etc. Totodată, precizez că educația la distanță nu va fi niciodată un prilej de a economisi bani sau de a înlocui învățământul tradițional („față în față”), ci va constitui doar o nouă oportunitate pentru viitorii studenți, de rând cu programele de studii cu frecvență, programele de studii cu frecvență redusă, programele de studii cu diplomă dublă ce se pretind a fi extinse etc.

În cele din urmă, vă rugăm să adresați un mesaj celor care vor decide cine va fi viitorul  rector al Universității de Stat din Moldova.

Îndemn colegii, studenții, masteranzii, doctoranzii să decidă liber și conștient viitorul Universităţii de Stat din Moldova. În context, reiterez cele reflectate și în programul meu de activitate: „Am văzut cu toții cum a fost. Cunoaștem cu toții ce (nu) avem (desigur, în măsura în care a fost accesibilizată informația). Dar, știm cu toții că poate fi altfel. Trebuie să fie altfel. Să oferim noi perspective”.

Mulţumesc celor care mă vor sprijini şi îi respect pe cei care au o altă opinie.

– – – –

Echipa JURIDICEMOLDOVA.md mulțumește domnului profesor Serghei Brînza pentru interviu, dorindu-i succese la alegerile pentru postul de rector. Ne permitem să sperăm ca, în urma alegerilor din 2020, Universitatea de Stat din Moldova va începe să păşească pe un traseu al performanţei.


Aflaţi mai mult despre , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.