Jurisprudenţă

Neconstituționalitatea articolelor 393, 394, 395 din Codul contravențional (autoritățile competente să soluționeze cauzele contravenționale). Excepție de neconstituționalitate respinsă
26.01.2022 | Ecaterina Șaporda

Ecaterina Șaporda

Ecaterina Șaporda

La data de 18 ianuarie 2022, Curtea Constituțională a RM a pronunțat Decizia nr.6 de inadmisibilitate a sesizării nr. 269g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 393, 394, 395 din Codul contravențional (autoritățile competente să soluționeze cauzele contravenționale).

Dispozițiile legale criticate pentru neconstituționalitate:

Articolul 393 Cod Contravențional al RM (Autorităţile competente să soluţioneze cauzele contravenţionale)

Alin.(1): Sunt competente să soluţioneze cauzele contravenţionale:
a) instanţa de judecată;
b) procurorul;
c) comisia administrativă;
d) agentul constatator (organele de specialitate specificate la art. 400–42312).
Alin.(2) Cauzele contravenționale aflate în competența autorităților prevăzute la alin. (1) se soluționează de către autoritatea competentă în a cărei rază teritorială a fost săvârșită contravenția. În cazul contravenției continue sau prelungite, cauza se soluționează de către autoritatea în a cărei rază teritorială s-a consumat ori a fost curmată contravenția.
Alin. (3) În cazul în care există mai mult de un act de constatare, examinare sau soluţionare, efecte juridice va produce actul care primul a fost întocmit.

Articolul 394 Cod Contravențional al RM (Instanța care înfăptuieşte justiţia în cauzele contravenţionale)
Alin. (1) Justiţia în cauzele contravenţionale se înfăptuieşte de către instanţa de judecată conform competenţei date prin prezentul cod.
Alin. (11) În cazul în care autoritatea competentă nu are subdiviziuni teritoriale, prin derogare de la art. 393 alin. (2), cauza contravențională se judecă de către instanța de judecată de la locul unde îşi are sediul autoritatea al cărei reprezentant este agentul constatator.
Alin. (2) Cauza contravenţională se judecă în complet format dintr-un singur judecător care se pronunţă asupra fondului cauzei prin hotărâre.
Alin. (3) Instanţa de recurs judecă în complet format din 3 judecători.
Alin. (4) Judecarea cauzei în şedinţă judiciară va fi argumentată şi efectuată cu respectarea tuturor regulilor de procedură judiciară.
Alin. (41) În cazurile şi în condiţiile expres prevăzute de prezentul cod, instanţa de judecată examinează cauza contravenţională în procedură scrisă.
Alin. (5) Cauza contravenţională se judecă în şedinţă publică sau în şedinţă închisă, după caz, conform prevederilor art. 18 din Codul de procedură penală.
Alin. (6) În cadrul procesului contravențional, instanța de judecată se conduce şi aplică corespunzător prevederile art. 31–35 din Codul de procedură penală.”

Articolul 395 Cod Contravențional al RM (Competenţa instanţei de judecată)
Alin.(1) Instanţa judecă:
1) toate cazurile cu privire la contravenţii, cu excepţia celor atribuite de prezentul cod competenţei unor alte organe, precum şi:
a) cauzele contravenţionale în privinţa minorilor;
b) cauzele contravenţionale prevăzute la art. 61, 63–66, 316–3181, 320, 336;
b1) cauzele contravenţionale în cadrul cărora au fost dispuse măsurile procesuale de constrângere prevăzute la art. 432 lit. a) și e);
c) cauzele contravenţionale în care agentul constatator, procurorul propun aplicarea unei sancţiuni dintre cele care urmează:
– privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate;
– privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii;
– privarea de dreptul special;
– munca neremunerată în folosul comunităţii;
– arestul contravenţional;
d) cauzele contravenționale în care agentul constatator, procurorul propun aplicarea unei măsuri de siguranță dintre cele care urmează:
– expulzarea;
– demolarea construcției neautorizate şi defrişarea arborilor şi arbuştilor;
– confiscarea specială;
– ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport;
2) contestaţiile împotriva deciziilor autorităţilor competente să soluţioneze cauzele contravenţionale, procurorului.
Alin. (11) Contestația împotriva deciziei în cauza contravențională se examinează de către instanța de judecată în a cărei rază teritorială activează autoritatea competentă sau procurorul care a emis decizia, ori de către instanța de la locul unde îşi are sediul autoritatea competentă, pentru cazurile prevăzute la art. 394 alin. (11).
Alin. (2) Instanţa de judecată este competentă să aplice măsuri de siguranţă şi amendă judiciară.
Alin. (3) Instanţa de recurs judecă recursul pronunțându-se prin decizie.

Dispozițiile constituționale presupus încălcate:

Art. (20) alin.(1) Orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și interesele sale legitime.
alin .(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiție.

Astfel, autorul sesizării invocă, că prevederile contestate îi îngrădesc accesul liber la justiție și îi încalcă dreptul la un proces echitabil în partea în care stabilesc că, contestația împotriva deciziei în cauza contravențională se examinează de către instanța de judecată în a cărei rază teritorială activează autoritatea competentă care a emis decizia. Autoarea sesizării pretinde că, contestația sa împotriva deciziei în cauza contravențională trebuie să se judece de instanța de judecată de la locul unde își are sediul autoritatea competentă, nu de instanța în a cărei rază teritorială activează subdiviziunea teritorială a acestei autorități.

Aprecieri și argumente ale Curții Constituționale:

  1. Curtea reiterează că accesul liber la justiție nu are un caracter absolut, ci unul care poate implica limitări, inclusiv de ordin procedural (a se vedea HCC nr. 23 din 5 august 2021, § 56). Sub aspect constituțional, este esențial ca legea să conțină garanții procesuale suficiente care să-i ofere persoanei posibilitatea rezonabilă și efectivă de a-şi apăra cauza în scopul contestării măsurilor care interferează cu drepturile sale.
  2. Astfel, reglementarea de către legislator, în limitele competenței acordate de Constituție, a condițiilor de exercitare a acestui drept nu constituie o suprimare sau diminuare a dreptului de liber acces la justiție, atât timp cât nu se aduce atingere substanței acestuia şi există garanții procedurale efective (a se vedea DCC nr. 151 din 19 octombrie 2021, § 22).
  3. Curtea observă că, potrivit dispozițiilor criticate, contestația împotriva deciziei în cauza contravențională se examinează de către instanța de judecată în a cărei rază teritorială activează autoritatea competentă care a emis decizia de sancționare, iar în cazul în care autoritatea competentă nu are subdiviziuni teritoriale, asemenea contestație se judecă de instanța de la locul unde îşi are sediul autoritatea competentă. În acest sens, potrivit articolului 115 alin. (4) din Constituție, reglementarea competenței instanțelor de judecată şi a procedurii de judecată constituie atribuția legislatorului, acesta fiind suveran să prevadă prin legi organice competența instanței de judecată în examinarea cauzelor contravenționale, drepturile părților în cadrul procesului contravențional şi modul în care aceste drepturi trebuie exercitate. Respectiv, ține de prerogativa legislatorului de a stabili competența instanțelor judecătorești să soluționeze cauze contravenționale, soluție care rezultă din dispozițiile articolelor 72 alin. (3) lit. e) şi 115 alin. (4) din Constituție.
  4. În circumstanțele juridice în prezenta cauză nu este afectat dreptul de acces la un tribunal, prin necesitatea deplasării în teritoriu. Autoarea sesizării și persoanele din categoria sa ar putea apela, în asemenea situații, la un apărător care activează în circumscripția instanței de judecată relevante.

Decizia Curții Constituționale:

Declară inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a articolelor 393, 394, 395 din Codul contravențional al RM.


Aflaţi mai mult despre , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.