Procedură civilă
 

CSJ. Concurența pretențiilor de drept civil și drept administrativ. Considerații privind acțiunea în timp a legii administrative
21.02.2022 | Alina Gaja

Alina Gaja

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție notează că regulile de competenţă jurisdicţional-materială delimitează competenţa instanţelor de judecată de a judeca în fond cauzele în funcţie de obiectul şi/sau natura juridică a litigiilor înaintate spre examinare.

În acest sens, instanţa de recurs notează prevederile art. 257 alin. (1) Cod administrativ, potrivit cărora prezentul cod intră în vigoare la 1 aprilie 2019.

Conform dispoziţiilor art. 258 alin. (2) – (3) Cod administrativ, procedurile de contencios administrativ atribuite înaintea intrării în vigoare a prezentului cod, prin legi speciale, în competența altor instanțe de judecată se vor transmite după intrarea în vigoare a prezentului cod instanțelor competente conform prevederilor prezentului cod.

Procedurile de contencios administrativ inițiate până la intrarea în vigoare a prezentului cod se vor examina în continuare, după intrarea în vigoare a prezentului cod, conform prevederilor prezentului cod. Prin derogare, admisibilitatea unei astfel de acțiuni în contenciosul administrativ se va face conform prevederilor în vigoare până la intrarea în vigoare a prezentului cod. Prevederile prezentului alineat se vor aplica corespunzător pentru procedurile de apel, de recurs şi de contestare cu recurs a încheierilor judecătorești.

În conformitate cu art. 192 alin. (1) Cod administrativ, pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ la curțile de apel şi la Curtea Supremă de Justiție se instituie complete şi/sau colegii specializate de judecători.

La caz, prin prisma prevederilor legale menţionate, instanţa de recurs constată că acțiunea depusă conține pretenții inseparabile de drept civil (declararea nulă a contractului de vânzare-cumpărare și recunoașterea dreptului de proprietate) și pretenții de drept administrativ (obligarea autorităţii publice să emită un act administrativ individual).

Ca urmare, în speță sunt incidente prevederile art. 201 alin. (1) Cod administrativ, potrivit cărora dacă acţiunea în contencios administrativ depusă în instanţa de judecată conţine pretenţii inseparabile de drept administrativ şi de drept civil, acestea se examinează de instanţa de judecată competentă pentru examinarea acţiunii în contenciosul administrativ.

Astfel fiind, instanţa de recurs relevă că în condițiile în care, odată cu intrarea în vigoare la 1 aprilie 2019 a noului Cod administrativ, pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ în instanțele de judecată, inclusiv la curțile de apel au fost instituie complete şi/sau colegii specializate de judecători, Curtea de Apel Chişinău, reieșind din natura litigiului și obiectul acţiunii care conţine pretenţii inseparabile de drept administrativ şi de drept civil, urma să dispună judecarea cauzei în ordine de apel de un complet specializat în examinarea cauzelor în contencios administrativ din cadrul Curţii de Apel Chişinău.

Faţă de toate aceste considerente, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie conchide că prezenta cauză, a fost examinată în ordine de apel de către completul de judecată în materie civilă de drept comun a Curţii de Apel Chişinău, cu încălcarea competenței jurisdicționale materiale, fapt ce impune casarea integrală a deciziei instanţei de apel.

:: Decizia CSJ nr. 2ra-1862/21 din 16 februarie 2022

Av. stagiar, drd. Alina Gaja
Redactor-șef JMD


Aflaţi mai mult despre , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.