Jurisprudenţă

Neconstituționalitatea art. 17 din Codul administrativ (interesul legitim al unei asociații obștești de a ataca în justiție un act administrativ). Excepție de neconstituționalitate respinsă
03.03.2022 | Ecaterina Șaporda

Ecaterina Șaporda

Ecaterina Șaporda

La data de 22 februarie 2022, Curtea Constituțională a RM a pronunțat Decizia nr. 26 de inadmisibilitate a sesizării nr. 260g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 17 din Codul administrativ (interesul legitim al unei asociații obștești de a ataca în justiție un act administrativ).

Dispozițiile legale criticate pentru neconstituționalitate:

Articolul 17 Cod Administrativ al RM (Dreptul vătămat)

Drept vătămat este orice drept sau libertate stabilit/stabilită de lege căruia/căreia i se aduce atingere prin activitate administrativă.

Dispozițiile constituționale presupus încălcate:

Art. (20) alin. (1) Orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și interesele sale legitime.

Art. (39) alin. (1) Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a participa la administrarea treburilor publice nemijlocit, precum şi prin reprezentanţii lor.

Art. 52 alin. (2) Organizațiile legal constituite au dreptul să adreseze petiții exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă.

Art. 53 alin. (1) Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptățită să obțină recunoașterea dreptului pretins, anularea actului şi repararea pagubei.

Astfel, autorul sesizării susține că, dreptul asociațiilor obștești de a reprezenta interesele altor persoane, în limita ariei de activitate, garantat de articolul 52 alin. (2) din Constituție, nu poate să se limiteze doar la reprezentarea în instituțiile publice și să excludă reprezentarea în instanțele de judecată. Autorul excepției de neconstituționalitate susține că prevederile contestate, care condiționează formularea unei acțiuni în contencios administrativ de încălcarea unui drept personal, limitează accesul la justiție al asociațiilor obștești în interesul public.

Aprecieri și argumente ale Curții Constituționale:

  1. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a menționat în jurisprudența sa că statutul de „victimă” poate fi acordat unei asociații sau unui sindicat numai dacă este direct afectat de măsura reclamată (Winterstein și alții v. Franța, 17 octombrie 2013, § 108). Prin urmare, pentru ca un reclamant să poată pretinde că este victima unei încălcări a Convenției Europene, trebuie să existe o legătură suficient de strânsă între solicitant și prejudiciul pe care îl consideră suferit din cauza presupusei încălcări (Tauira și alții v. Franța, 4 decembrie 1995, p. 130).
  2. De asemenea, în cauza Federația Națională a Asociațiilor Sportive și alții v. Franța din 18 ianuarie 2018, la § 95, Curtea Europeană a subliniat că organizațiile în cauză nu sunt victime directe și personale ale presupuselor încălcări, iar simplul fapt că unul dintre obiectivele acestora, potrivit statutelor lor, este apărarea intereselor membrilor lor nu este suficient pentru a le conferi statutul de victimă în sensul articolului 34 din Convenție.
  3. În prezenta cauză, Curtea observă că norma contestată de autorul excepției stabilește condiții pentru formularea unei acțiuni în justiție de către asociațiile obștești similare condițiilor stabilite în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, i.e. „afectarea directă de către măsura contestată” și „existența unei legături directe între asociație și prejudiciul pe care îl consideră suferit de pe urma măsurii”. Aceste condiții rezultă și din textul articolului 20 din Constituție, care prevede că orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și interesele sale legitime.
  4. Deși norma contestată condiționează formularea unei acțiuni în contencios administrativ de existența unui drept personal vătămat, Curtea observă că articolul 73 alin. (1) din Codul de procedură civilă prevede că, în cazurile prevăzute de lege, organizaţiile pot adresa în judecată acţiune (cerere) în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale unui număr nelimitat de persoane fizice. De asemenea, potrivit alineatului (2) din același articol, organizaţiile care au intentat proces în apărarea intereselor unor alte persoane au drepturi şi obligaţii procedurale de reclamant, cu excepţia dreptului de a încheia tranzacţie şi a obligaţiei de a achita cheltuielile de judecată.
  5. Mai mult, Curtea observă că articolul 7 alin. (1) lit. f) din Legea cu privire la organizațiile necomerciale nr. 86 din 11 iunie 2020 prevede că în vederea realizării scopurilor statutare, asociațiile obștești au toate drepturile garantate de legislația Republicii Moldova, inclusiv au dreptul să reprezinte și să apere interesele legitime ale altor persoane în fața autorităților publice în vederea realizării scopurilor statutare.

Decizia Curții Constituționale:

Declară inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a art.17 din Codul administrativ al RM.

Ecaterina Șaporda


Aflaţi mai mult despre , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.