Procedură civilă
 

CSJ. Obiectul acțiunii în contencios administrativ: act administrativ vs. operațiune administrativă
29.03.2022 | Alina Gaja

Alina Gaja

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție, examinând un recurs, a reținut că operaţiunile administrative sunt acţiuni realizate de autorităţile administraţiei publice şi de funcţionarii acestora prin care se ajunge la adoptarea, emiterea sau la aplicarea actelor administrative, fie pentru realizarea puterilor respective, fie pentru emiterea unor acte administrative.

Instanţa de recurs menţionează că trăsăturile principale ale faptelor juridice materiale şi ale operaţiunilor administrative sunt că ele nu concretizează o manifestare de voinţă, deci sunt forme concrete, materiale, prin care se acţionează asupra realităţii existente; faptele materiale şi operaţiunile administrative au ca trăsătură dominantă scopul pentru care se realizează, şi care poate consta în mijlocirea emiterii (adoptării) actelor administrative, determinând şi condiţionând validitatea, emiterea, sau acest scop poate consta în realizarea celuilalt obiectiv al administraţiei – executarea legii. Operaţiunile administrative pot interveni în diferite faze ale procesului de elaborare şi de executare a actelor administrative – în faza pregătirii, emiterii, executării actului administrativ şi în cea a controlului executării.

Completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție conchide că faptele şi operaţiunile administrative nu pot face obiectul acţiunii în contencios administrativ, în scopul verificării legalităţii lor. Legea recunoaşte ca obiect al acţiunii doar actul administrativ şi nesoluţionarea unei cereri în termenul prescris.

De asemenea, ar fi eronată concluzia precum că legalitatea faptelor şi operaţiunilor administrative este totalmente neglijată, or, instanţa de contencios administrativ este în drept să se pronunţe, în limitele competenţei sale, din oficiu sau la cerere şi asupra legalităţii actelor sau operaţiunilor administrative, care au stat la baza emiterii actului administrativ contestat. În cazurile în care controlul legalităţii acestor acte sau operaţiuni ţine de competenţa instanţei de contencios administrativ ierarhic superioare, urmează a fi ridicată excepţia de ilegalitate în faţa acestei instanţe, în condiţiile legii.

În susținerea faptului că operațiunile administrative nu pot face obiectul unei acțiuni separate în contencios administrativ, Curtea Supremă de Justiție statuează că este contrară normelor legale emiterea în cadrul unei și aceleiași proceduri administrative a două hotărâri judecătorești, or, principiul legalității indică expres că autorităţile publice şi instanţele de judecată competente trebuie să acţioneze în conformitate cu legea şi alte acte normative. Astfel, legalitatea procedurii administrative se examinează în cadrul acţiunii în contencios administrativ privind anularea actului administrativ emis la finele procedurii administrative.

Instanţa de recurs reiterează că în cazul în care o anumită persoană își manifestă dezacordul cu rezultatele activității administrative sau a procedurii administrative, aceasta este în drept să-și apere drepturile sale prin intentarea unei acțiuni în contencios administrativ privind anularea actului administrativ emis. Completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție menţionează că printre condiţiile generale de legalitate ale actului administrativ se regăseşte şi cerinţa ca actul să fie emis în forma şi procedura prevăzută de lege. Respectiv, la examinarea dezacordului manifestat de persoana interesată, cu rezultatele activității administrative, reflectate într-un act administrativ emis, instanţa de contencios administrativ va examina întreaga procedură administrativă desfăşurată până la emiterea actului administrativ, verificând legalitatea tuturor operaţiunilor administrative efectuate în cadrul acestei activităţi administrative. 

:: Decizia Curții Supreme de Justiție nr. 3r-13/22 din 16 februarie 2022

Av. stagiar, drd. Alina Gaja
Redactor-șef JMD


Aflaţi mai mult despre , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.