Interviuri

Aspecte introductive privind instituția Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului
14.05.2022 | Diana Mazniuc

Maia Bănărescu

Avocat al Poporului pentru Drepturile Copilului

Înființarea instituției Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului a însemnat un angajament solid al Republicii Moldova în cultivarea practicilor compatibile cu dezvoltarea armonioasa, lipsită de neajunsuri a generațiilor clăditoare ale națiunii.

Prezentul Interviu ține a Vă comunica despre activitatea Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului, despre virtuozitatea cu care se angajează în promovarea Drepturilor Copilului și despre importanța perceperii juste a principiului Interes Superior al Copiilor ca unic format în care legile, politice publice și practicile ar trebui să germineze.

Aspecte introductive privind rolul Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului în mediul social, instrumente și maniere de dialogare întrebuințate în raport cu factorii decizionali

Instituția Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului s-a profilat în Republica Moldova post operării modificărilor în referința Legii cu privire la avocații parlamentari, astfel, începând cu data de 20.03.2008, prin specializarea adusă Instituției Naționale pentru Apărarea Drepturilor Omului, Republica Moldova și-a demonstrat abnegația și vioiciunea în urmarea cursului democratic și responsabil al dezvoltării sale, accentuându-și preocupările înspre protecția și susținerea copiilor.

Devine incontestabilă precizarea: îndatorat înființării Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului, autoritățile publice centrale și locale sunt în permanentă arie de control, fiind îndemnate să se conformeze respectării principiului Interes Superior al Copilului în timpul realizării actului de putere.

Pe bună dreptate s-a afirmat: recomandările adresate de către Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului spre autoritățile publice, fondate pe examinarea stărilor faptice, analiza și compararea discrepanței dintre realitate și standard internațional: prezintă cea mai puternică armă pe care o deține Instituția Națională pentru Apărarea Drepturilor Omului împotriva practicilor neconforme ale administrației publice, dată fiind lipsa competenței de sancționare sau de substituire în atribuții a Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului în segmentul confruntării unei vulnerabilități.

Se ține a se concretiza: recomandarea cumulează o sugestie de soluționare a problemelor identificate în activitatea autorităților publice, neavând un caracter obligatoriu, însă, îndatorat autorității pe care o poartă autorul acesteia, forței de convingere manevrate și-a febrei sociale provocate, destinatarul sugestiei devine într-o manieră amicală, deschis a o urma și a o implementa just.

În același timp, cu titlu preventiv-informativ se detaliază: aducerea pe masa autorităților a însemnătății calculării și a anticipării efectelor actelor/faptelor produse asupra Drepturilor Copilului de către Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului, a precedat o reconfigurare de abordare, capabilă a îmbunătăți calitatea guvernării, capabilă a demonstra atașamentul pe care-l poartă autoritățile în privința armonioasei, prodigioasei dezvoltări a copiilor.

Mai mult, înființarea instituției Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului a auto-inclus crearea unui mecanism de evaluare a modului în care autoritățile naționale oferă aplicabilitate Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului, instrument de aderare pentru Republica Moldova din anul 1993, instrument de trasare a unor îndatoriri ferme în accepțiunea promovării și protecției Drepturilor Copiilor.

Sub aspectul rolului social deținut de Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului, atașarea nivelurilor de intervenție devine deductivă în partea ce ține de aportul și implicațiile pe care le poartă.

Cu titlu de exemplu – dialogul cu autoritățile publice centrale și locale, examinările ex officio a cazurilor de gravă abatere, soluționarea efectivă a petițiilor recepționate de Oficiul Avocatului Poporului, depunerea sesizărilor la Curtea Constituțională în vederea activării mecanismului de control al neconstituționalității, depunerea amicus curriae în fața Curții Constituționale, propunerea de ratificare a instrumentelor internaționale care consolidează protecția Drepturilor Copiilor (de curând: Protocolul Facultativ la Convenția ONU cu privire la drepturile copilului privind procedura de comunicare) , intervențiile în vederea modificării legilor deraiate de la ordinea sacralității respectării Drepturilor și a Libertăților Copiilor, elaborarea rapoartelor anuale, tematice, speciale, dar și campaniile de informare și de sensibilizare a publicului cu privire la importanța asigurării câmpului de exercitare a posibilităților deținute de către copii – privite în parte sau în mod cumulativ, reușesc a reconfigura politici de stat, a confrunta probleme sistemice, a preveni încălcări și abateri de natură similară sau derivată în viitor.

De altfel, Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului identificat a fi un moralist și un supraveghetor independent al stărilor de fapt, cu putere de critică și de atenționare, devine un sprijin sigur și efectiv în soluționarea dificultăților pe care le întâmpină copiii în cursa exercitării facultăților deținute.

Un aspect deosebit de important în dezvoltarea instituției Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului îl ocupă larga adresabilitate cu care se prezintă în fața Copiilor (beneficiari direcți), societății civile (aliați puternici în atingerea scopurilor comune), instituțiilor mass-media (reflectatori ai stărilor de fapt), mediului academic (sprijinitorilor în înaintarea recomandărilor către autorități).

Existența caracterului de largă adresabilitate, de transparență și de spirit coroborativ demonstrează ardoare de implicație a Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului în modificarea stărilor de fapt, mobilizarea socială pe care o provoacă în procesul de modificare a practicilor autorităților.

Se ține a se evidenția în mod special: copiii se pot adresa către Avocatul Poporului pentru protecția Drepturilor Copilului în mod individual, prin liberă decizie, ne-însoțiți și ne-asistați, în lipsa unui aprob al reprezentantului lor legal, obținând suportul și consilierea necesară soluționării dificultăților pe care le semnalează.

Rezultat din experiența Oficiului Avocatului Poporului se prezintă faptul: îndatorat semnalării defectuozităților administrației publice/mecanismului de depunere a petițiilor, se pot purcede la modificări ample, complexe, care expandează limitele unui raport social, producând efecte de anvergură, cum ar fi: modificarea legislației, politicilor, practicilor naționale. Echivalent susținând: depunerea unei petiții către Avocatul Poporului pentru protecția Drepturilor Copilului oferă materialul necesar inițierii unei reforme în accepțiunea eliminării factorilor care permit, facilitează apariția încălcărilor.

Respectarea Drepturilor Copilului în decursul anului 2021. Obiective de mandat atinse, constatarea unor probleme de natură sistemică

Anul 2021 s-a caracterizat a fi un al fortificării Vocii Copilului și-al capacității de a o urma, de altfel, se cizelează tot mai mult perceptul – copiii nu mai pot fi percepuți drept actori pasivi, ci drept actori activi, antrenați cu înverșunare în schimbarea proiecțiilor sociale.

În decursul campaniilor informative petrecute în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, am insistat asupra diseminării rolului crucial pe care îl posedă copiii în dialog cu autoritățile publice.

Alăturat, se ține a se menționa despre Conceptul Consiliului Consultativ al Copiilor pe lângă Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului, care se enumeră printre cele mai promițătoare proiecte de dezvoltare a abilităților de co-participare la schimbarea stărilor de fapt.

Astfel, prin instituirea unui asemenea mecanism, se propune selectarea a cincisprezece copiii care vor asista, îndruma, expune viziuni și dezbate acțiunile, demersurile Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului, care țintesc echilibrarea politicilor publice înspre considerarea Interesului Superior al Copilului, ultimul, cu regret, fiind perceput în Republica Moldova drept slogan, nu și principiu/linie directoare a activităților autorităților naționale.

De asemenea, anul 2021 a tatonat teren pentru adoptarea Legii anti-bullying efectivă în accepțiunea eliminării conduitelor discriminatorii, de ură și de incitare a conflictelor în rândul copiilor.

Demnă de menționare devine și pro-activarea autorităților publice în implementarea Convenției pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale.

Dincolo de performanțele atinse, respectarea Drepturilor Copilului se confruntă cu provocări primejdioase în realizarea dezideratului:

– precaritățile în incluziunea socio-educativă a copiilor cu dizabilități. Lipsa unei infrastructuri pro-inclusive, dar și absența unor servicii de dezvoltare, asistate de specialiști variați: întârzie promovarea unei societăți non-discriminatorii, se răsfrânge profund negativ asupra onorării obligațiilor pozitive ale Statului în partea ce ține de îngrijirea categoriilor sociale puternic expuse riscului de vulnerabilitate;

– lipsa, pe scară largă, a specialiștilor în materia limbajului mimico-gestual – fapt atentator la socializarea copiilor cu dizabilități senzoriale. Se remarcă: omisiunea organizării emisiunilor de divertisment, de tip informativ, având ca beneficiari copii cu dificultăți senzoriale, acționează în detrimentul construirii unei copilării fericite;

– bariere în accederea în studiile liceale pentru copii suferinzi din urma unor boli mintale;

– defectuozități în integrarea în mediul social, dar și familial, a copiilor în vârstă de 0-3 ani aflați în grija mamelor care-și execută pedeapsa privativă de libertate. Instituțiile penitenciare nu permit organizarea grupelor de creșă, de educație și de dezvoltare a copiilor, rezultativ, se creează o extensiune a pedepsei și asupra acestora, cei din urmă fiind privați de facilitățile și de utilitățile pe care le poartă starea de libertate;

– absența aranjamentelor necesare studiului în limba română în regiunea transnistreană, se atestă deficiențe în dotarea sediilor de învățământ, în aprovizionarea cu materiale educative a copiilor;

– eminența vulnerabilității copiilor aflați în arest preventiv în blocuri de detenție comună, alăturat adulților;

– absența unor baze de date comune manevrate de autoritățile publice. Nu se purcede la construirea unor sisteme de analiză segregată, nu se creează colaborări intersectoriale pentru a supraveghea evoluția unor fenomene sociale. Prin urmare, actorii operează cu date incompatibile, pasibile de a crea incertitudini în privința adevăratelor stări de fapt;

– condiția copiilor aflați în Centrele ftizio-pneumologice de reabilitare din Cornești și Târnova: se atestă o internare întinsă în instituțiile de profil medical de la 6 luni până la 4 ani, lipsită de instrumentul revizuirii menținerii la tratament, se remarcă lipsa accesului efectiv la studii, de altfel, sunt predate obiecte de bază, fără aprofundarea materiei curriculare, se alarmează restrângerea în totalitate a instrumentelor de contact dincolo de mediul spitalicesc, se evidențiază lipsa unităților medicale de varii specialități;

– problematica instruirii copiilor în materia Educației sexuale este lovită de aversiune, deși un asemenea obiect în curriculum-ul școlar ar însuma subiecte de dezbatere utile, cu efect preventiv, precum: dezvoltarea relațiilor sănătoase, tălmăcirea conceptului identitate de gen, cultivarea idealului egalității de gen, dezbaterea asupra tematicii sănătății reproductive, focalizarea modalităților de prevenire a abuzurilor, informarea în privința infecțiilor cu transmitere sexuală.

Obiective atinse pe perioada mandatului. Moștenirea spirituală lăsată Oficiului Avocatului Poporului

Instituția Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului este un garant al onorării obligațiilor ce țin de implementarea principiului Interesului Superior al Copilului.

Existența unui mecanism independent de monitorizare, reputație de care se bucură Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului, asigură controlul eficient și capacitatea de critică a acțiunilor/inacțiunilor autorităților publice.

De-a lungul timpului, Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului a atins reușite graduale, cu impact asupra modificărilor de sistem, cu toate acestea, focare ale încălcării Drepturilor și a Libertăților Copilului se răspândesc pe fundalul desconsiderării faptului – un obiectiv atins, prezumă germinarea unui complex de acțiuni care ar întreține succesul, i-ar amplifica aria de extindere.


Aflaţi mai mult despre ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.