Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova
Comentariile sunt închise pentru Partea I. ADMITERE MASTER 2018. FACULTATEA DE DREPT, UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA.

Partea I. ADMITERE MASTER 2018. FACULTATEA DE DREPT, UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA.
19.07.2018 | Vlad Bercu

Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, a dat startul admiterii la master, mai jos aveți programele de master.

Pagina de facebook: ADMITERE 2018

 1. Program master ”Drept Civil” (90 credite)
 2. Program mater ”Dreptul Relațiilor de muncă și comerciale în afaceri” (120 credite)
 3. Program master ”Dreptul Relațiilor de muncă și comerciale în afaceri” (90 credite)
 4. Program master ”Proceduri judiciare civile” (90 credite)
 5. Program master ”Drepturile omului” (90 credite)
 6. Program master ”Drept Internațional” (90 credite)Programul de master la “dreptul civil” se califică ca o specializare în drept şi are ca principal obiectiv formarea juriştilor cu aptitudini profesionale respectabile care ar putea presta servicii juridice calificate. Programul îşi are fundamentul în Planul strategic al USM pentru anii 2016-2020, realizând obiectivul principal al acestuia: dezvoltarea şi consolidarea ofertei educaţionale.
Programul este destinat absolvenţilor facultăţilor de drept ciclul I (studiu de licenţă de 4 ani), pentru acumularea de cunoştinţe suplimentare, formarea de abilităţi speciale cu aplicare practică în scopul facilitării integrării acestora în viaţa profesională. El permite însuşirea principiilor şi regulilor avute în vedere în activitatea de consultanţă şi reprezentare în litigiile din domeniile: civil, comercial, succesoral, notarial şi în alte domenii ale dreptului privat şi/sau public.
Programul de master la dreptul civil este un program fundamental pentru pregătirea profesională aprofundată, dat fiind faptul că orice jurist este obligat să dispună de cunoştinţe speciale, care sunt necesare zi de zi pe durata vieţii oricărui cetăţean.
Economia Republicii Moldova care parcurge o etapă destul de largă şi deficilă de tranziţie de la economia centralizată, planificată, la economia de piaţă, care presupune permanente căutări şi propuneri de soluţii noi, reale şi viabile, necesare atingerii scopurilor vitale ale societăţii. Aceste momente sunt dictate şi de faptul aprobării noului Cod Civil al Republicii Moldova, care a creat o temelie juridică trainică pentru raporturile juridice civile din societate.
Dreptul Civil ocupă un loc deosebit în relaţiile patrimoniale şi nepatrimoniale dintre cetăţeni şi stat, dintre cetăţeni şi diferite organizaţii de stat, obşteşti, cooperative şi altele, dintre însuşi persoanele juridice în raporturile contractuale şi altele.
Dreptul Civil este o ramură de drept, o ramură de ştiinţă care se ocupă cu studierea şi reglementarea juridică a raporturilor de proprietate, de stabilirea statutului juridic al persoanelor fizice şi juridice, de reglementare a raporturilor contractuale, necontractuale, succesorale, legate de drepturile de autor a operelor de literatură, ştiinţă şi artă, de drepturile patrimoniale şi nepatrimoniale ale deţinătorilor de patente asupra invenţiilor, mărcilor comerciale etc.
Masteratul propus în domeniul Dreptului civil are misiunea de a studia toate aceste raporturi în dinamică, în permanentă dezvoltare şi desfăşurare.
Juriştii specialişti în Dreptul Civil, care sunt bine dotaţi cu cunoştinţe practice şi teoretice sunt solicitaţi pe piaţa muncii, dat fiind faptul că persoanele fizice şi juridice, în viaţa lor cotidiană au permanent nevoie de asistenţă juridică în raporturile civile. Specializarea „dreptul civil” impune studierea aprofundată a raporturilor juridice de mare complexitate pentru a evidenţia lacunele existente în legislaţie, de a analiza practica judecătorească în domeniile studiate şi a pregăti audienţii pentru a face faţă eventualelor situaţii juridice ce provoacă litigii, orientându-i spre rezolvarea problemelor practice cu care persoanele fizice şi juridice se confruntă. Competenţele şi abilităţile ce se formează în cadrul programului sunt necesare în diverse domenii de activitate, în special, pentru activitatea în instanţele de judecată, notariat, persoane juridice de drept publicaşi de drept privat, precum şi în alte domenii care au nevoie de cunoştinţele juriştilor pentru a face faţă provocărilor de înaltă complexitate dintr-o piaţă concurenţială şi pentru a asigura ordinea de drept necesară într-o societate democratică.
Programul de formare profesională este fundamentat pe baza unui plan de învăţămînt, care cuprinde următoarele trasee. Pe lîngă cursurile fundamentale, de orientare verticală, menite să fortifice competenţe generale şi de perfecţionare competenţele de învățare independentă şi de cercetare, programul oferă o serie de cursuri speciale, care vor dezvolta competenţele instrumentale, specifice domeniului de formare profesională şi progarmului propus.
Competenţele titlului de masterat sunt dezvoltate, prin cursurile speciale, cu orientare profesională, în care studenţii îşi vor aprofunda cunoştinţele obţinute la Ciclul I şi a cursurilor obţionale, interdisciplinare, menite să dezvolte competenţele sitemice specifice ciclului. Programul de masterat la Drept Civil este orientat spre dezvoltarea competenţelor instrumentale şi profesiuonale din această cauză este programat spre realizare la o serie de lucrări individuale, practice, de aplicare în practică a cunoştinţelor pe domeniul de specializare.
Perspective de amplasare în câmpul muncii: absolvenţii programului de masterat „drept civil” vor acumula suficiente cunoştinţe la disciplinele predate şi se vor putea integra mai uşor pe piaţa muncii. Cunoştinţele dobândite şi aptitudinile formate fiind suplinite de o anumită experienţă va permite absolvenţilor să facă faţă provocărilor de cea mai înaltă complexitate având ca eventuale principale ocupaţii calitatea de notar, avocat, jurist la societăţi comerciale, financiare, industriale, administratori autorizaţi, asistent al judecătorului, judecător, procuror, registratori etc.
Conceptul de evaluare este adecvat calificărilor prescrise la ciclul II, punîndu-se pe examinarea competenţelor de cercetare şi de lucru autonom şi  în domeniul relaţiilor patrimooniale şi nepatrimoniale civile. Masteranzii vor da lucrări individuale de analiză a speţelor din practică şi vor demonstra deţinerea competenţelor generale specifice pentru ciclul II. Atît lucrările individuale, cît şi stagiul de practică vor fi evaluate din perspectiva abilităţilor, şi anume: de a formula propuneri practice, a aplica metodele selectate, a analiza acte normative şi practica judiciară aplicăndu-le adecvat în practică.
Absolvenţii acestui program ar putea să-şi aprofundeze cunoştinţele prin continuarea studiilor şa alte cursuri de masterat, inclusiv în străinătate, dar şi la şcolile doctorale în domeniul dreptului privat.

În final, putem afirma că programul “dreptul civil” realizează obiectivele sale prin:

 • formarea competenţelor necesare în aplicarea profesională a normelor juridice ce reglementează diferite domenii ale vieţii sociale;
 • dezvoltarea aptitudinilor profesionale şi manageriale ale absolvenţilor care le va permite să activeze la nivel decizional în cadrul echipelor de lucru în domeniul specializărilor juridice;
 • creşterea potenţialului individual al fiecărui auditor de a administra procese judiciare, de a elabora proiecte de acte normative, acte corporative, contracte, procese verbale, note informative etc.;
 • formarea unor abilităţi începătoare de cercetare în domeniul jurisprudenţei, şi provocarea auditorilor la investigarea unor probleme juridice contradictorii cu elaborarea şi recomandarea unor soluţii;
 • asigurarea unor condiţii optime de formare a viitorului specialist, inclusiv a unui profesionist cu o înaltă ţinută morală.Programul de masterat „Dreptul relaţiilor de muncă şi comerciale în afaceri”(Dreptul întreprinderii)de 120 de credite îşi are fundamentul în Planul strategic al USM pentru anii 2016-2020, realizând obiectivul principal al acestuia: dezvoltarea şi consolidarea ofertei educaţionale. Programul este gândit ca şi masterat profesional organizat de Departamentul Drept Privat a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova pentru absolvenţii ciclul I (studiu de licenţă) a facultăţilor universitare nejuridice (economice, tehnice, pedagogice etc.) şi formarea unor aptitudini profesionale în domeniul dreptului.
Misiunea programului de master rezidă din necesitatea pregătirii specialiştilor, care, deşi nefiind jurişti de carieră, se întâlnesc frecvent în activitatea zi de zi cu aplicarea normelor juridice ce se referă la relaţiile dintre angajator şi salariat, la relaţiile cu autorităţile publice ce se referă la eliberarea licenţelor, autorizaţiilor, efectuarea diferitelor controale, în relaţii cu  partenerii de afaceri la încheierea şi executarea contractelor etc. Masteratul este util şi pentru o serie de funcţionari publici care în virtutea activităţii sunt impuşi să participe la soluţionarea unor situaţii juridice dintre angajatori şi angajaţi, dintre investitorii existenţi şi potenţiali, dintre persoanele care au asigurare socială şi medicală şi autorităţi. Programul de master este menit să contribuie la aprofundarea cunoştinţelor şi obţinerea abilităţilor suplimentare pentru a face faţă noilor cerinţe funcţionale precum şi pentru o eventuală avansare în funcţie, participarea la un eventual concurs, etc.
Admiterea. Admiterea la „Dreptul relaţiilor de muncă şi comerciale în afaceri” (Dreptul întreprinderii) are loc pe baza diplomei de licenţă a absolvenţilor instituţiei superioare de învăţământ din Repubica Moldova dar şi din alte state. Se admit absolvenţi ai facultăţilor de ştiinţe economice (administrarea afacerilor, economie generală, bănci şi burse de valori, finanţe etc.), pedagogice, tehnice etc., care indeferent de domeniul studiilor administrează propria afacere, activează în diferite funcţii la persoanele juridice de drept privat, în autorităţile publice centrale sau locale care interacţionează cu organizaţiile comerciale sau necomerciale, precum şi oricăror persoane interesate în acumularea de cunoştinţe şi experienţe în domeniul reglementării juridice a afacerilor.
La elaborarea acestui program s-a ţinut cont de pregătirea iniţială diferită a astfel de auditori-masteranţi şi, de aceea primul semestru de studiu este unul introductiv în ştiinţele juridice. Primele discipline incluse în planurile de învăţământ sunt teoria generală a dreptului şi dreptul constituţional, drept civil, drept penal şi dreptul internaţional public pentru a crea o imagine iniţială asupra sistemului de drept, ierarhia normelor juridice, structurii statului şi altor autorităţi publice precum şi a protecţiei drepturilor omului. În situaţia în care unii abiturienţi au studiat anterior disciplinele care constituie prerechizite ale programului, ei vor fi studia doar disciplinele la care nu au creditele necesare. După semestrul introductiv, audienţii ascultă cursuri specializate care au ca obiect studierea normelor juridice ce reglementează relaţiile ce apar între persoanele fizice şi juridice în legătură cu desfăşurarea de către aceştia a activităţii de întreprinzător precum şi oricăror activităţi în care se foloseşte munca salariaţilor.
Scopul programului de master este de a forma competenţe ale audienţilor în domeniul diverselor instituţii ale dreptului care sunt aplicate în afaceri. Pentru mai multe categorii de angajaţi se cer cunoştinţe în domeniul salarizării, litigiilor de muncă, protecţie socială, concurenţă, protecţie a consumatorului, contracte comerciale, societăţi comerciale, piaţă de capital etc., iar cadrele didactice de la Deprtamenul Drept Privat al USM sunt capabile să cultive pe parcursul a patru semestre astfel de cunoştinţe şi să formeze anumite competenţe practice necesare exercitării funcţiilor.
Cunoştinţele şi competenţele vor fi dobândite în cadrul unor activităţi de formare profesională complexe studiind discipline fundamentale şi speciale, la cursuri şi seminare, accentul fiind pus, în special, pe proiecte practice de aplicare a normelor juridice.
Programul de master se organizează pentru o durată de 2 ani şi permite acumularea a 120 de credite academice.
Programul de master Dreptul relaţiilor de muncă şi comerciale în afaceri (Dreptul întreprinderii) realizează obiectivele prin:

 • formarea unui specialist cu o înaltă ţinută morală.
 • dezvoltarea aptitudinilor profesionale şi manageriale ale absolvenţilor;
 • aplicarea normelor juridice în diferite domenii ale activităţii de întreprinzător;
 • formarea abilităţilor de elaborare a proiectelor de acte normative, acte corporative, contracte, procese verbale, note explicative, de a participa la negocieri etc.;
 • formarea abilităţilor începătoare de cercetare în domeniul jurisprudenţei;

Perspective de amplasare în câmpul muncii: absolvenţii programului de masterat Dreptul relaţiilor de muncă şi comerciale în afaceri (Dreptul întreprinderii) vor acumula suficiente cunoştinţe la disciplinele predate şi se vor integra mai uşor pe piaţa muncii. Cunoştinţele acumulate, dar şi competenţele formate la acest program sunt utile pentru specialişti din cele mai diverse domenii, inclusiv economişti, contabili, auditori, ingineri, evaluatori etc., dar şi pentru alţii indiferent de domeniul profesional. Ele (cunoştinţele şi competenţele) sunt necesare persoanelor care avansează în cariera profesională la anumite funcţii de răspundere (şefi de secţii, direcţii, departamente etc.) în cadrul unor persoane juridice de drept privat şi în special a unor societăţi comerciale (bănci, companii de asigurare, fonduri de investiţii, grupuri financiar-industriale etc.), dar şi în cadrul autorităţile publice centrale şi locale. Cunoştinţele şi competenţele sunt determinante la avansarea în cariera profesională sau participarea la un eventual concurs. Practica demonstrează că anumite cunoştinţe şi competenţe în domeniul dreptului privat sunt solicitate de oamenii de afaceri care îşi gestionează propriile întreprinderi (întreprinzători individuali, administratori ai societăţilor comerciale), dar şi de către administratorii altor companii, administratori ai insolvabilităţii, administratorii fiduciari, lichidatorii de persoane juridice care nu au studii juridice.
Dezvoltarea competenţilor profesionale: Programul de masterat este orientat spre dezvoltarea competenţelor speciale a audienţilor, şi diriguitorii cursurilor se vor axa îndeosebi  pe practica de aplicare a dreptului. Obiectivele propuse se realizează prin provocarea auditorilor la cercetarea unor probleme juridice contradictorii, la elaborarea unor soluţii logice pe care trebuie să le intuiască chiar şi nejuristii, asigurând prin aceasta condiţii optime de consolidarea unui stat democratic bazat pe supremaţia legii. Absolvenţi li se vor crea deprinderi pentru a se orienta în multitudinea de acte normative, de a alege norma juridică cu valoare mai mare, de a analiza şi de a elabora proiecte de documente juridice, inclusiv cereri de chemare în judecată, referinţe la astfel de cereri, proiecte de contracte, de acte normative corporative (regulamente, instrucţiuni), procese verbale a adunărilor generale a societăţilor comerciale şi a altor persoane juridice cu scop lucrativ, a cunoaşte căile de atac în instanţă a actelor care violează drepturile şi interesele persoanelor fizice şi juridice.
La realizarea programului de master urmează să fie atrase cadre didactice universitare cu grade şi titluri ştiinţifice de la Departamentul drept privat dar şi alte departamente, precum şi specialişti practicieni care ar putea să se împartă cu propria experienţă. Cadrele didactice vor fi încurajate să aplice în activitatea de predare metode şi tehnici interactive de predare, să îmbine conceptele teoretice cu activitatea practică şi să contribuie la pregătirea unor viitori specialişti care vor putea face faţă provocărilor.
Masteranzii vor face şi un stagiu de practică care este legat de unul din disciplinele predate şi se desfăşoară fie la companii private dar şi unele structuri ale autorităţilor publice.
Sa sfârşitul studiilor audienţii programului de master sub conducerea unui coordonator cadru didactic elaborează o teză de master şi o susţine în faţa unei comisii speciale. Teza se elaborează coform cerinţelor stabilite în actele normative.
Absolvenţii acestui program ar putea să-şi aprofundeze cunoştinţele prin continuarea studiilor şa alte cursuri de masterat, inclusiv în străinătate dar şi la studii în cadrul şcolilor doctorale.
Descrierea finalităţilor de studii şi a competenţelor acumulate în cadrul studiilor
Finalităţile de studiu şi competenţele la programul de master sunt orientate spre formarea atât a culturii generale, cât şi a unor abilităţi profesionale care se includ în suplimentul la diploma de master. Absolvenţii programului trebuie să posede competenţele de:

 1. Interpretare şi aplicare a normelor juridice normative faptelor şi situaţiilor juridice relevante sferelor de activitatate specifice materiilor studiate;
 2. Abilităţi de a activa în echipă, cu sau fără aplicarea tehnologiilor informaţionale, a duce negocieri şi adaptare la condiţii imprevizibile de activitate;
 1. Administrare a procedurilor de înregistrare (constituire, modificare, reorganizare etc.) a persoanelor juridice, a bunurilor şi a actelor juridice în registrele publice (societăţi comerciale, bunuri imobile, valori mobiliare, obiecte ale proprietăţii intelectuale);
 1. Elaborarea proiectelor de documente juridice specifice disciplinelor studiate;
 2. Elaborare a proiectelor analitice asupra unor situaţii de investiţii, precum şi a documentelor de complexitate mică şi medie ce se referă la domeniile analizate în cadrul disciplinelor programului;
 1. Asistenţă în administrarea proceselor judiciare, inclusiv în instanţele de fond, de apel, de recurs;
 2. Elaborarea unor note explicative ţinând cont de situaţiile reale specifice domeniilor de activitate practicate;


Studierea dreptului la ciclul I licență a Facultății de Drept are ca finalitate crearea de competențe pentru implicarea în activitatea practică de jurist în funcție de domeniul profesional.
Ca profil universitar, programul de master de profesionalizare Proceduri Judiciare Civile  este elaborat în scopul de a asigura o formare profesională eficientă, de a crea premisele unei integrări socio-profesionale  de succes atât în Republica Moldova, cât şi peste hotarele ţării, de a dezvolta abilităţi  de adaptare la norme noi şi de aplicare justă a oricăror reglementări juridice.  Programul de master oferă 90 credite, pe durata a 3 semestre.
Programul  de formare profesională este bazat pe un plan de învăţământ, în limba română, care include cursuri fundamentale, menite  să dezvolte competenţe generale şi să perfecţioneze competenţe de învăţare independentă.  În aceeaşi ordine de idei, programul  de instruire oferă  cursuri speciale care vor dezvolta competenţe instrumentale, specifice domeniului de  formare profesională.    Din acest considerent, programul prevede şi o  serie de lucrări individuale, proiecte de cercetare, studii de caz, menite să aprofundeze  cunoştinţele de specializare.
Cursurile propuse pentru instruire se bazează pe cunoștințele și abilitățile obținute în decursul studierii dreptului la ciclul I Licență, fiind totuși absolut noi, cu abordări profunde și complexe. Realmente, procedura și practica  CEDO, procedura de insolvabilitate, implicarea instanței de judecată în executarea silită, apărarea drepturilor civile în arbitraj, procesul civil internațional, securitatea raporturilor juridice fiind predate de profesioniști notorii sunt cursurile care definitivează competența profesională a unui jurist interesat de toate aspectele apărarii drepturilor.  Studierea sistemelor judiciare și  a procedurilor civile europene asigură viitorului specialist o viziune clară despre justiția civilă din cadrul Uniunii Europene, precum și posibilitatea unei viitoare integrări a justiției civile. Cultivarea abilitățile non-juridice, formarea poziţiei civice şi a dimensiunilor etice ale personalităţii se realizează grație unor cursuri precum: Psihologia socială, Retorica juridică.
Realizarea eficientă a programului de master  va permite absolvenţilor să se integreze cu succes în diferite domenii în care se profesează jurisprudenţa. Indiferent de domeniul de profesare, necesitatea  unei contribuţii profesionale substanţiale la soluţionarea  diferitelor litigii de  drept  va permite  oricărui angajator să aprecieze din start  pregătirea profesională a masterului în domeniul procedurilor judiciare civile.  Specialiştii instruiţi la specialitatea respectivă vor putea contribui  la realizarea cu succes a sarcinilor de serviciu  din cadrul  organelor  jurisdicţionale, ale administraţiei publice centrale, inclusiv ale Ministerului Justiţiei, precum şi din cadrul organizaţiilor neguvernamentale şi al angajatorilor privaţi. Prestarea serviciilor juridice calitative, prin reprezentarea oricăror categorii de clienţi în  instanţele de judecată de orice nivel, precum şi consultanţa juridică calificată  va permite aprecierea la cel mai înalt nivel a profesionalismului absolvenţilor din partea justiţiabililor.
Drepturile omului
Master profesional, program masterat 90 credite

 Misiunea programului de master Drepturile omului constă în formarea de competenţe în domeniul protecţiei drepturilor omului. Programul ar trebui să fie interesant atât pentru absolvenţii recenţi ai facultăţilor, cât şi pentru persoanele cu experienţă de lucru.
 Obiectivele programului
Programul include trei componente principale: cursurile, stagiul practic şi teza de master. Cursurile vor cuprinde un spectru larg de subiecte, incluzând aspecte teoretice cu privire la evoluţia drepturilor omului ca şi concept şi rolul acestora într-o societate democratică, aspecte practice ce ţin de implementarea unui şir de drepturi specifice, precum şi subiecte actuale ce ţin de promovarea şi protecţia drepturilor omului. Sunt incluse următoarele cursuri: dreptul material şi procedural al CEDO; Uniunea Europeană şi drepturile omului; dreptul comerţului internaţional şi drepturile omului; dreptul internaţional umanitar; metode alternative de soluţionare a litigiilor; protecţia intereselor economice a consumatorilor. Programul va oferi şi cursuri opţionale pentru a da posibilitate masteranzilor să aleagă subiectele de interes.
Stagiul practic va oferi masteranzilor oportunitatea de a obţine experienţă în promovarea şi protecţia drepturilor omului, în cadrul instituţionale naţionale, cât şi celor internaţionale interesate în oferirea locurilor pentru stagii. Teza de master va fi elaborată conform cerinţelor relevante, sub îndrumarea conducătorului ştiinţific.
Ocupaţiile tipice pentru absolvenţi
Absolvenţii programului de master Drepturile omului pot activa potrivit Clasificatorului ocupaţiilor în vigoare în Republica Moldova în calitate de: jurist; Avocat parlamentar; judecător; avocat; cadru didactic în învăţământul juridic superior; manager în instituţii de stat şi neguvernamentale; coordonator de proiecte; specialist în autorităţile publice centrale (Ministere, departamente, agenţii de stat, agenţii naţionale, Camera de Comerţ şi Industrie) şi locale; diferite categorii de specialişti în cadrul persoanelor juridice de drept privat (societăţi comerciale, organizaţii necomerciale).
Drept Internațional
Master profesional, program masterat 90 credite

Dreptul internaţional se află în plin proces dе schimbare şi dezvoltare. Concomitent, asupra dreptului internaţional acţionează şi evoluţia geopolitică a lumii contemporane, în special, procesele de globalizare a politicii, economiei, informaţiei etc. Studierea dreptului european este importantă din perspectiva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Misiunea: constă în formarea unor specialişti de înaltă calificare în domeniul dreptului internaţional public, a dreptului internaţional privat şi a dreptului european, care le va permite, atât prin intermediul activităţii ştiinţifice, cât şi prin cea practică să-şi aducă contribuţia la edificarea în Republica Moldova a unui stat bazat pe principiile democratice recunoscute de comunitatea internaţională, în general, şi cea europeană, în special.
Obiectivele programului
Strategiile pedagogice se disting prin: centrarea pe masterand – nu numai în ceea ce priveşte metodele, ci şi interesele de cunoaştere ale acestuia; utilizarea dialogului – actul dialogic implică un proces continuu de explorare critică şi creativă a lumii; promovarea relaţionării cunoştinţelor; dezvoltarea gândirii critice; promovarea valorilor şi formarea atitudinilor; promovarea abordării holistice a problemelor; contribuţie personală la abordarea temei supuse discuţiei, astfel încât toţi participanţii la activităţi să evalueze nevoile/cauzele generatoare ale unor fenomene, să dezvolte propuneri, să creeze planuri de acţiune şi să împărtăşească rezultatele acţiunilor lor.
Ocupaţiile tipice pentru absolvenţi
Absolvenţii programului de master Drept internaţional pot activa potrivit Clasificatorului ocupaţiilor în vigoare în Republica Moldova în calitate de: jurist; Avocat parlamentar; judecător; avocat; cadru didactic în învăţământul juridic superior; manager în instituţii de stat şi neguvernamentale; coordonator de proiecte; specialist în autorităţile publice centrale (Ministere, Departamente, Agenţii de stat, Agenţii naţionale, Camera de Comerţ şi Industrie) şi locale; în calitate de specialişti în cadrul persoanelor juridice de drept privat (societăţi comerciale, organizaţii necomerciale).
 


Aflaţi mai mult despreImportant: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.