Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova
Comentariile sunt închise pentru Partea II. ADMITERE MASTER 2018. FACULTATEA DE DREPT, UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA.

Partea II. ADMITERE MASTER 2018. FACULTATEA DE DREPT, UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA.
20.07.2018 | Vlad Bercu

Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, a dat startul admiterii la master, mai jos aveți programele de master.

Pagina de facebook: ADMITERE 2018                                                                   Partea I

  1. Program master ”Drept Penal” (90 credite)
  2. Program master ”Drept Penal” (120 credite)
  3. Program master ”Drept vamal și fiscal” (90 credite)
  4. Program master ”Drept vamal și fiscal” (120 credite)
  5. Program master ”Proces penal și criminalistică” (90 credite)
  6. Program master ”Drept public și guvernarea electronică” (90 credite)

Program master ”Drept vamal și fiscal” (90 credite)

Scopul programului de master Drept fiscal și vamal, 120 credite, constă în formarea de competenţe în domeniul dreptului fiscal și vamal în care masteranzii, în colaborare cu specialiştii în domeniu vor studia disciplinele din planul de învăţămînt din domeniul dreptul fiscal și vamal şi vor identifica priorităţile aplicării în practică a cunoştinţelor ştiinţifice acumulate în rezultatul studiului efectuat.
Astfel, programul de master Drept fiscal și vamal, 120 credite, format în mod desfăşurat pe parcursul a 4 semestre, urmăreşte formarea concepţiilor teoretice doctrinare, cât şi practico-aplicative în domeniul dreptului fiscal și vamal printre masteranzi şi tinerii specialişti în domeniu.
Este destinat programul de master Drept fiscal și vamal, 120 credite licențiaților Ciclu I din alte domenii decât Drept, absolvenților tuturor facultăților, inclusiv a Facultăţilor de Business şi adminitrarea afacerilor; Economie generală; Relaţii economice internaţionale; Cibernetică, statistică şi informatică economică; Finanţe; Contabilitate etc.
Stagiul practic din cadrul programului de master Drept fiscal și vamal, 120 credite va oferi masteranzilor oportunitatea de a obţine experienţă în domeniul fiscal şi vamal, în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal cât şi în instituţiile de drept naţionale și internaţionale.
Procesul de învăţământ la specializarea Drept fiscal și vamal, 120 credite are o bună bază didactică, metodică şi ştiinţifică, graţie responsabilităţii cadrelor didactice de la Departamentul Drept Public, toate cadrele didactice antrenate în programul dat fiind cu grade științifice și didactice.Program master ”Proces penal și criminalistic” (90 credite)

Programul de master Proces penal şi Criminalistică reprezintă un domeniu deosebit de important a vieţii sociale. Raporturile juridice statuate în acest domeniu ţin de fenomene deosebit de acute, cel al crimei şi cel al pedepsei. Nivelul progresului tehnico-ştiinţific generează apariţia unor noi modalităţi de comitere a infracţiunii, fapt care la rândul său determină identificarea unor noi soluţii în prevenirea, investigarea fenomenelor infracţionale, cât şi noi metode de tratament al delicvenţei.
Misiunea programului de master Proces penal şi criminalistică este de a forma specialişti de înaltă calificare în domeniul procesului penal, prin orientarea viitorului practician spre abordarea complexă a rezolvării problemelor în cadrul particularităţilor de exercitare a justiţiei penale.
Specialitatea cuprinde diferite domenii ale procedurii penale, criminalistice, expertizei judiciare, organelor de drept ş.a., domenii ce sunt într-un proces continuu de reformare. Pe lângă problemele procedurii penale propriu zise specialitatea cuprinde de asemenea  o serie de chestiuni  ce ţin de metodele contemporane de investigare a infracţiunilor, medierea în cauzele penale, urmărirea şi judecarea cauzei privind minorii, pregătirea consilierilor de probaţiune, interacţiunea organelor de urmărire penală şi controlul activităţii operative de investigaţie etc.
Misiunea. Specialitatea Proces penal şi criminalistică are misiunea fundamentală de a cerceta, a sistematiza diverse aspecte ale vieţii sociale ce ţin de domeniul penalului şi justiţiei penale. În urma unor cercetări constatările pot fi utilizate ca recomandări pentru activitatea de lege ferenda.
Posibilități de formare ulterioară. Relaţia cu piaţa muncii este dedicată de cererea de specialişti atât în domeniile clasice de aplicare a cunoştinţelor de drept procesual penal în cadrul Justiţiei Penale, cât şi în cadrul instituţiilor noi care se implementează în activitatea practică ce ţine de implementarea unor noi instituţii şi funcţii în cadrul profesiilor juridice. Piaţa forţei de muncă în profesiile juridice cunoaşte o dezvoltare reformatoare cu evidenţierea necesităţii de orientare mai corectă a activităţii practicienilor conform noilor cerinţe şi gamei lărgite de activităţi juridice. Programul poate fi privit şi ca o ofertă educaţională unicat capabilă să formeze competenţe necesare specialiştilor din organele de forţă ale statului.
Cursurile menite să fundamenteze competenţele generale şi să perfecţioneze activitatea specialistului în domeniul concret de activitate: Judecător, procuror, avocat, ofiţer de urmărire penală, lucrător operativ, expert  judiciar, mediatori, consilieri de probaţiune ş.a.
Program master ”Drept public și guvernare electronică” (90 credite)

 CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
THE CONTENT OF THE STUDY PLAN

Semestrul I / The 1st  semester
Cod

Code

Modulul / disciplina

Module / course

Total ore

Total hours

Inclusiv

Including

Număr de ore pe săptămвnă

Number of hours per week

Forma de evaluare

Evaluation form

Nr. credite

Number of credits

Contact direct

Direct contact

Lucru individual

Individual work

Curs

Course

Seminar

Seminars

F 01 O 01 Managementul și deontologia juridică. Comunicarea juridică profesională /Legal management and deontology. Legal professional communication 300 60 240 2 2 Ex. 10
F 01 O 02 Administrarea publică și dreptul comunităților publice locale. Reglementarea juridică și organizarea achizițiilor publice / Public administration and law of local public authorities. Legal regulation and organization of public procurement

 

300 60 240 2 2 Ex. 10
S 01 O 03 Controlul constituționalității legilor. Materia și tehnicile contenciosului administrativ / Control of constitutionality of laws. Materials and Techniques of Administrative Contentious 150 60 90 2 2 Ex. 5
S 01 A 04

 

 

S 01 A 05

Regimul juridic al declarării veniturilor si intereselor personale. Regimul juridic al actelor administrative /Legal regime of declaring personal income and interests. Legal regime of administrative acts

 

Dreptul comunicațiilor electronice.

Law of Electronic Communications

150 60 90 2 2 Ex. 5
Total 900 240 660 8 8 4 E 30
Semestrul II/ The 2nd  semester
Cod

Code

Modulul / disciplina

Module / course

Total ore

Total hours

 

Inclusiv

Including

Număr de ore pe săptămвnă

Number of hours per week

Forma de evaluare

Evaluation form

Nr. credite

Number of credits

Contact direct

Direct contact

Lucru individual

Individual work

Curs

Course

Seminar

Seminars

F 02 O 06 Protecția datelor cu caracter personal. Dreptul mass-media Protection of personal data.. Media law 150 40 110 2 2 Ex. 5
S 02 O 07 Condiții determinatorii ale calității și eficienței justiției / Determinants of the quality and efficiency of justice 150 40 110 2 2 Ex. 5
S 02 A 8

 

S 02 A 9

Răspunderea оn dreptul administrativ/Responsibility in administrative law

Infracțiuni оn domeniul  informațional /Cybercrime Law

150 40 110 2 2 Ex. 5
S 02 A 10

 

 

 

 

S 02 A 11

Guvernarea electronică. Sisteme informaționale și registre electronice оn sectorul justiției

Electronic Governance.  Information Systems and  Electronic Registers in justice sector

Dreptul electoral.

Reglementarea și administrarea regimului juridic al străinilor pe teritoriul RM

Electoral Law.
Regulation and administration of the legal regime of foreigners on the territory of the Republic of Moldova

150 40 110 2 2 Ex. 5
Practica de specialitate 300 300 Ex. 10
Total 900 160 740 8 8 5 30
Semestrul III/ The 3rd semester
Cod Modulul / disciplina

Module / course

Total ore

Total hours

 

Inclusiv

Including

Număr de ore pe săptămвnă

Number of hours per week

Forma de evaluare

Evaluation form

Nr. credite

Number of credits

Contact direct

Direct contact

Lucru individual

Individual work

Curs

Course

Seminar

Seminars

  Teza de master

Master thesis

900 900 30
  Total 2700 400 2300 18 14   90

 STAGIILE DE PRACTICĂ/ INTERNSHIPS

Nr. Stagiile de practică

Internship of practice

Sem.

Sem.

Săptămâni

Weeks

Ore

hours

Perioada

Period

Număr de credite

Number of credits

1. Practica de specialitate

Production Practice

II 5 300 10
2. Practica de cercetare

Research practice

III 15 900 30

 

 

DISCIPLINE LA LIBERA ALEGERE/COURSES ON FREE CHOICE
Cod

Code

Denumirea unității de curs/modulului

Course/Module Title

Total ore

Total hours

Număr de ore pe săptămвnă

Hours/week

Forma de evaluare

Evaluation form

Nr. credite

Number of credits

Total Contact direct

Direct contact

Lucru individual

Individual work

Curs

Course

Seminar

Seminars

S 01 A 12 Reglementarea normativ juridică a utilizării resurselor și sistemelor informaționale

Legal regulation of the use of information systems and resources

150 40 110 2 1 Ex. 5
S 01 A 13 Reglementarea internetului

Internet regulation

150 40 110 2 1 Ex. 5
S 02 A 14 Administrația publică și relațiile politice în societate

Public administration and political relations in society

150 40 110 2 1 Ex. 5
S 02 A 15 Sisteme constituționale comparate

Comparative Constitutional Systems

150 40 110 2 1 Ex. 5

Aflaţi mai mult despreImportant: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.