Interviuri

Respectarea Drepturilor Omului în regiunea transnistreană
12.07.2022 | Diana Mazniuc

VADIM VIERU

AVOCAT, Asociația Promo-LEX

Autoritățile constituționale ale Republicii Moldova înregistrează restanțe crase în segmentul respectării Drepturilor Omului în regiunea transnistreană, fapt constatat de organisme internaționale și naționale obiectiv-privitoare, cu capacitate de rezonanță în procesul punctărilor în misiunile de monitorizare.

Flagranța încălcării Drepturilor Omului, admise de administrația separatistă, împiedică tentanții de a proba contrariul, iar ecoul unor asemenea anormalități răsună la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, la Comitetele Organizației Națiunilor Unite.

Sugestivă în partea ce ține de desconsiderarea Drepturilor Omului în regiunea transnistreană devine și înrudirea activităților de promovare a Drepturilor Omului cu o activitate profund politizată, menită a sugruma orânduirea regimului din stânga Nistrului.

Dat fiind specificul regiunii transnistrene, existența fenomenului de impunitate, de distorsionare a realităților obiective, de sancționare a criticilor, se insistă a se afla în ce manieră Asociația Promo-LEX reușește a-și desfășura acțiunile de consiliere și de protecție a Drepturilor Omului, oferind, drept urmare, sprijin pentru peste 2000 de locuitori ai regiunii transnistrene, pledând în organisme internaționale pentru stăvilirea abuzurilor, sesizând, în consumația încălcării, autoritățile naționale să întreprindă măsuri propice pentru aplanări și ne-admiteri viitoare.

Asociația Promo-LEX dă startul activității de protecție și de promovare a Drepturilor Omului în regiunea transnistreană în anul 2002, în formatul reprezentării cetățenilor și-a intereselor acestora, fiind activ antrenați în soluționarea cazurilor individuale, inclusiv, prin pledări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, printre primele cauze enumerându-se Cauza Catan împotriva Republicii Moldova și a Federației Ruse (recunoscută ca oglinda acțiunilor autorităților separatiste în sugrumarea activității școlilor de predare în limba română); Cauza Sandu și alții împotriva Republicii Moldova și a Federației Ruse (recunoscută ca oglinda acțiunilor autorităților separatiste în privarea dreptului la proprietate prin blocarea accesului la terenuri agricole sau condiționarea accesului la proprietate prin achitarea unei varietăți de taxe și de impozite).

În cuprinsul perioadei menționate, regimul din stânga Nistrului nu reușea să perceapă fenomenul Respectării Drepturilor Omului, în ambivalența perceptelor: teoretic și practic.

Din aceste considerente, încălcarea masivă, intolerabilă a Drepturilor Omului în regiunea transnistreană s-a practicat ca rutină, cu titlu de exemplu, se prezintă Cauza Ilașcu și alții împotriva Republicii Moldova și a Federației Ruse, în interiorul căreia reclamanții au susținut în fața Curții Europene a Drepturilor Omului despre emiterea unei sentințe de condamnare de instanța de judecată transnistreană, lipsită de elementele constitutive ale unui tribunal, fapt statuat sub prisma art. 6 al Convenției pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale, în asociație fiind alarmată și încălcarea caracterului echitabil al procesului de judecată astfel desfășurat, soldat cu privarea ilegală de bunuri a reclamanților. De asemenea, cauza include și sesizarea detenției ilegale, a condițiilor materiale inumane ale privațiunii –  într-o echivalență juridică – încălcarea art. 3, 5 ale Convenției pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale.

În întregirea tabloului de condamnare se arată elementul cu cea mai înaltă intensitate a încălcării – condamnarea la moarte a reclamantului Ilașcu/încălcarea art. 2 al Convenției pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale.

În cumulul ilegalităților comise, reclamanții au susținut: autoritățile Republicii Moldova sunt pasibile de răspundere pentru omisiunea întreprinderii măsurilor de redresare a situației; autoritățile Federației Ruse sunt pasibile pentru răspundere, dată fiind menținerea controlului asupra regiunii transnistrene, care a alimentat declanșarea desconsiderării Drepturilor Omului.

Astfel, ut singuli, Cauza Ilașcu împotriva Republicii Moldovei și a Federației Ruse reprezintă cartografia încălcării Drepturilor Omului în regiunea transnistreană, caracterul meschin cu care se aventurează exponenții regimului din stânga Nistrului în suprimarea libertății, proprietății și în măsură alarmantă, a existenței umane.

Amploarea încălcărilor admise în regiunea transnistreană, pe fundalul lipsei instrumentelor combative, a impulsionat Asociația Promo-LEX să desfășoare activități în teren: consiliere, îndrumare, documentare, instruire, dirijare a procesului de constituire a sectorului societății civile, fiind sesizabilă realitatea: existența activismului civic în entități geopolitice recunoscute sau nu ca state, prezintă primul semn că puterea poporului se șlefuiește în viteze sănătoase în condamnarea oricăror tentative de suprimare a voinței colective.

Astfel, au fost demarate și primele forumuri de discuții dintre Asociația Promo-LEX și inițiatorii acțiunilor pro-sociale, critice în referința administrației separatiste.

Deși asemenea demersuri materializate prin bun-venit începeau să fixeze practici, să nuanțeze spirite de emancipație, exponenții regimului din stânga Nistrului au început să se însereze incognito în ședințele organizate de Asociația Promo-LEX și să convingă, prin intimidări, renunțarea participanților la formatele de discuție.

O campanie de marginalizare și de reducere la tăcere a fost inițiată cu ținta inhibării analizei și-a documentării stărilor de fapt, raționamentul unei asemenea conduite manifestate de administrația separatistă era evident: oprimarea oricăror germeni ai dezvoltării unei societăți adezive valorilor democratice, cea din urmă fiind pasibilă de a condamna și de a referi organelor de drept acțiunile abuzive.

Regimul din stânga Nistrului a început să sesizeze pericolul pe care l-ar putea prezenta promovarea și consolidarea Respectării Drepturilor Omului demarată și protejată de societatea activă, profund ostilă și intolerantă în referința reținerilor ilegale, fabricării cauzelor penale, preluării afacerilor, ultima fiind calificată ilegalitate de profil în regiunea transnistreană, cu titlu de exemplu, se arată Cauza Mozer împotriva Republicii Moldova și a Federației Ruse, ajunsă și la Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului, care se fondează pe pretenția implicării actorilor din grupul Sheriff în acapararea unei afaceri.

Prin urmare, exponenții administrației separatiste și-au fortificat ambițiile în accepțiunea debarasării complete de conceptul Demnitate și Libertate Umană, au inițiat cauze penale în privința avocaților Asociației Promo-LEX, le-au stabilit, începând cu anul 2015, interdicții de deplasare în regiunea transnistreană.

Deși un asemenea blocaj ar fi putut să taie din avântul spiritului de monitorizare și de raportare a vulnerabilitățile înregistrate în regiunea transnistreană, Asociația Promo-LEX nu și-a compromis misiunea și valorile diriguitoare, înaintând cu un nou arsenal de demascare a ilegalităților comise de reprezentanții autorităților separatiste.

Postura de curaj a purtat un cost, unii dintre colegi, Alexandru Zubco, Alexandru Postică și Ion Manole, au suportat ingerințe grave la adresa securității personale, ultimii doi dintre experți fiind la limitele riscurilor pe care le implică o misiune de monitorizare, dată fiind manevrarea armei de foc de către forțele pacificatoare.

Se insistă asupra exemplificării modalităților de încălcare a Drepturilor Omului în regiunea transnistreană

Asociația Promo-LEX monitorizează intens maniera în care Drepturile Omului, cu regret, nu sunt respectate în regiunea transnistreană.

Indicatorul negativ centrat evidențiază, în mod repetat, situația critică delăsată de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, care urmează a se antrena cu mai multă voință și capacitate de stopare a fenomenelor vicioase în contextul unui Plan național efectiv aplicat, revizuit după progresele înregistrate.

De altfel, suntem în prezența unor probleme care formează construcții sistemice:

  • încorporarea forțată în serviciul militar în regiunea din stânga Nistrului, aflată în legătură de cauzalitate cu decese în condiții suspecte ale tinerilor antrenați în satisfacerea ,,obligațiunii patriotice” în interiorul structurilor paramilitare, astfel cum au fost atestate și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Suplimentar, încorporarea forțată în serviciul militar, în multiple circumstanțe, se asociază cu dezvoltarea tratamentelor de maltratare, fapt pentru care, incidența părăsirii structurilor paramilitare este înaltă.

În acest context, tinerii identifică oportunități de a-și asigura protecție, fiind mijlocită crearea acesteia prin implicarea Biroului Politici de Reintegrare, care expandând cadrul legal, au atestat mecanisme juridice menite a le oferi un minim instrumentar de ajutor.

  • Marginalizarea, intimidarea Directorilor Școlilor de predare în limba română, în inițiativele de continuare și de progresare a activităților curriculare. Cauza Catan împotriva Republicii Moldova și a Federației Ruse, dar și fenomenul Directorului Ion Iovcev al Liceului Teoretic ,,Lucian Blaga”, care asociază istoria acestui liceu cu istoria Republicii Moldova[1]: sunt reprezentative, sub aspectul, riscurile pe care le poartă consfințirea identității naționale necondiționate, pulsate de dăinuirea adevărului istoric.
  • Consecințele subsecvente negării importanței misiunii pacificatoare, asociate cu urmăriri penale și sancționări arbitrare. În prezent, Asociația Promo-LEX reprezintă reclamanți la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, mizând, prin eforturi maxim conjugate, spre eliminarea unor asemenea practici.

În mod alăturat, se consideră oportună transformarea misiunii pacificatoare de pe Nistru, aflată sub controlul deplin al Federației Ruse, într-o misiune civilă cu mandat internațional.

 

În mod alarmant, de curând, a fost legalizat un nou mijloc de suprimare a Drepturilor Omului în regiunea transnistreană – în data de 25.05.2022, regimul din stânga Nistrului, a votat, în a doua lectură, modificări ale codului penal local, în temeiul cărora, persoanele care vor sesiza mecanisme de protecție a Drepturilor Omului, inclusiv, ale Republicii Moldova, existente pe plan internațional, în privința abuzurilor admise de către reprezentanții administrației separatiste, vor fi pasibile de răspundere penală privativă de libertate cu o durată de până la 10 ani.

În pofida acestui nihilism juridic instaurat, Asociația Promo-LEX va înainta în identificarea alternativelor în accepțiunea protecției Drepturilor Individului și a Demnității Umane.

Se ține a se puncta: în regiunea transnistreană germinează variații de încălcări ale facultăților locuitorilor acesteia, cu precădere, defecțiuni discriminatorii din urma cărora se prejudiciază persoanele suferinde de dizabilități, însă, Asociația Promo-LEX, este antrenată pe dimensiunea justiției penale, considerându-se angajată în a combate cele mai arzătoare violări de Drepturi Umane, tatonând teren pentru dezvoltarea și a altor misiuni dezvoltatoare ale Sacralității Umane, fiind recunoscut faptul: o societate liberă de arbitrariul penal, este liberă și în parcursul dezvoltării sale neprimejdioase.

Aprecierea constituirii Comisii parlamentare speciale de monitorizare și de control asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova

Se consideră: Comisia parlamentară specială de monitorizare și de control asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova nu manifestă o inițiativă prodigioasă, nu livrează produse conforme expectațiilor sociale.

De curând Asociația Promo-LEX a înaintat propuneri specifice în materia dezvoltării mecanismelor de asigurare a strămutării interne a persoanelor, însă, acțiunea pro-activă nu a fost însoțită de sprijin în materializare.

Admitem provocările curente, anticipăm consecințele pe care le-ar purta o asemenea desconsiderare – persoanele, care împinse de circumstanțe obiective, se transferă pe teritoriul Republicii Moldova, ar putea fi lipsite de mecanisme de protecție socială, dată fiind lipsa unui cadrul de reglementare, dată fiind lipsa interpretării acestora ca fiind refugiați, statut din urma căruia mai pot beneficia de asistențe, fiind calificați, sub domenialitatea dreptului internațional, ca persoane intern strămutate, condiție care activează instrumentar de protecție special odată cu instituirea unui cadru legal adaptat cerințelor obiective.

Cu o asemenea problematică s-a confruntat și Ucraina în anul 2014, fiind nevoită, în mod reactiv, să schițeze, în goană, un mecanism de protecție al persoanelor intern strămutate.

Aprecierea modalităților de combatere a impunității în regiunea transnistreană

Se consideră necesară a se lua în individualizarea identificării soluției – situația specifică a regiunii transnistrene, traversată de un conflict militar.

Adițional, în misiunea Asociației Promo-LEX am accentuat în toate demersurile înaintate – considerația asupra Respectării Drepturilor Omului.

Astfel, în fuziunea unor valori comune, pro-umane, exprimate de toți actorii implicați în reglarea situației – administrația de facto a regiunii transnistrene, autoritățile Republicii Moldova, autoritățile Federației Ruse – se va triumfa în accepțiunea combaterii impunității, deferirii autorităților abilitate autorilor de crase abateri.

Cu titlu motivațional pentru perceperea și recepționarea unui asemenea percept se arată situațiile curente, în interiorul cărora, vârfuri ale regimului din stânga Nistrului –  Evgheni Șevciuk, Ghenadii Kuzmiciov –  s-au pomenit a fi victimele propriului sistem construit.

Din aceste considerente, se reliefează, în mod repetat, iminența Respectării Drepturilor Umane, care indiferent de circumstanțele oscilatorii, își demonstrează oportunitatea consfințirii.

Răspunsul organismelor internaționale la fenomenul încălcării Drepturilor Omului în regiunea transnistreană

Organismele internaționale monitorizează ritmic situațiile curente în regiunea transnistreană.

Thomas Hammarberg, fostul Comisar european pentru Drepturile Omului, a efectuat două vizite documentatorii în acest context, formulând și recomandări specifice autorităților constituționale ale Republicii Moldova.

Se atestă: recomandările lui Thomas Hammarberg care antrenează ramurile drepturilor sociale, sunt luate în calcul și implementate, dată fiind lipsa conexiunii dintre acestea cu deranjul administrației separatiste.

De asemenea, în circumstanțe specifice pentru rapidizarea procesului de eliminare a vulnerabilităților atestate, sunt sesizați: Raportorul special pentru Apărătorii Drepturilor Omului, care a constatat prin intermediul rapoartelor elaborate – climatul lipsit de amiciție în regiunea transnistreană în referința Apărătorilor Drepturilor Omului; Comitetul Organizației Națiunilor Unite împotriva Torturii.

Actorii care îngheață procesul de reglementare transnistreană

Se atestă: guvernările care s-au succedat nu au posedat o viziune clară în privința soluționării problemei transnistrene.

De asemenea, se ține a se evidenția implicația majoră pe care o poartă Federația Rusă, care se arată complet dezinteresată într-o reglementare transnistreană conformă standardelor internaționale.

Suplimentar, nici regimul din stânga Nistrului nu acționează în accepțiunea depășirii vulnerabilităților.

Republica Moldova a obținut statut de Stat candidat al Uniunii Europene, acest fapt sugerează că ne-reglementarea transnistreană nu mai prezintă o piedică în aventurarea în traseul european?

Aparent, constatarea expusă se reliefează, însă, autoritățile Republicii Moldova nu ar urma să adopte politici pasive, de relaxare, ci să înainteze în demonstrarea faptului: sub puterea statutului obținut, mai mult ca oricând, se vor conjuga eforturi calitative, care țintesc menținerea Păcii și a orânduirii Supremației Dreptului.

Povețe Apărătorilor Drepturilor Omului

Misiunea de Apărător al Drepturilor Omului cuprinde provocări care testează rezistența profesională și caracterială, în acest context, se face necesară depășirea acestora cu maxim devotament față de Valorile pe care le promovăm.

Ardoarea și prim-inițiativele care ne-au ancorat în acest parcurs, urmează a dăinui până la finele misiunii, de altfel, am putea să ne compromitem sacralitatea demersurilor și într-o postură mai gravă, substanța activă a Drepturilor Omului care trăiește în noi înșine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] https://moldova.europalibera.org/a/ion-iovcev-sociali%C8%99tii-s-au-r%C4%83fuit-nu-cu-mine-ci-cu-%C8%99coala-rom%C3%A2neasc%C4%83/31426328.html


Aflaţi mai mult despre


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.