Procedură civilă
 

CSJ. Sancțiunile UE împotriva unei entități din Republica Belarus nu constituie un impediment pentru recunoașterea şi încuviințarea executării silite pe teritoriul RM a hotărârii arbitrale străine
18.07.2022 | Alina Gaja

Alina Gaja

În speță, Curtea de Arbitraj Internațional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Belarus a emis hotărârea arbitrală nr. 1808/04-19, prin care s-a încasat din contul ÎCS „CBS Motors” SRL (cu sediul în Republica Moldova) în beneficiul SA „Belaz” (cu sediul în Republica Belarus) datoria contractuală în sumă de 939 600 de euro, penalitatea contractuală în sumă de 56 939,76 de euro şi a taxei arbitrale în mărime de 14 943,94 de euro, în total suma de 1 011 483,70 de euro.

În acest sens, creditorul a depus o cerere cu privire la recunoașterea şi încuviințarea executării silite pe teritoriul Republicii Moldova a hotărârii arbitrale străine şi compensarea cheltuielilor de judecată, care a fost admisă de  Curtea de Apel Chișinău prin încheierea din 16 mai 2022. ÎCS „CBS Motors” SRL a declarat recurs, solicitând casarea integrală a încheierii recurate și restituirea cauzei la Curtea de Apel Chișinău spre rejudecarea problemei soluționate prin încheierea casată.

Debitorul ÎCS „CBS Motors” SRL susține că recunoașterea şi încuviințarea executării silite a hotărârii arbitrale emise la 30 august 2019 de Curtea de Arbitraj Internațional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Belarus în arbitrajul nr. 1808/04-19 urma a fi refuzată în temeiul art. 5 pct. 2 lit. b) din Convenția de la New York din 1958 şi a art. 476 alin. (2) lit. b) din Codul de procedură civilă, din motiv că hotărârea arbitrală contravine ordinii publice a Republicii Moldova.

ÎCS „CBS Motors” SRL a pretins că Consiliul Uniunii Europene a impus măsuri restrictive împotriva a 78 de persoane şi a opt entități din Republica Belarus, printre care și creditorul SA „Belaz”, pentru abuzuri continue la adresa drepturilor omului. Astfel, ÎCS „CBS Motors” SRL este restricționată să pună la dispoziția creditorului SA „Belaz” orice fel de fonduri sau resurse economice, deoarece desfăşoară parțial operațiuni comerciale în comunitatea europeană.

La fel, recurenta a menționat că Uniunea Europeană a condamnat în termenii cei mai fermi agresiunea militară nejustificată a Federației Ruse împotriva Ucrainei, precum şi implicarea Belarusului în această agresiune, iar recunoașterea şi încuviințarea executării hotărârii a unei Curți arbitrale dintr-un stat implicat în agresiunea militară, în beneficiul unei persoane juridice supuse sancțiunilor, în mod vădit contravine ordinii publice a Republicii Moldova, care este un stat neutru și sub nici o formă nu admite sprijinul agresiunii militare.

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție, examinând recursul în cauză, a statuat că măsurile restrictive/sancțiunile internaționale stabilite de Uniunea Europeană Republicii Belarus, precum și a opt entități din Republica Belarus, printre care și creditorul SA „Belaz”, nu sunt aplicabile în Republica Moldova, atâta timp cât statul nostru nu a emis o declarație de aliniere la aceste măsuri restrictive/sancțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.

Colegiul a notat că, potrivit informației publicate pe pagina web a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, la situația din 24 iunie 2022, nici Republica Belarus, nici creditorul nu se regăsesc în lista statelor și organizațiilor împotriva cărora Republica Moldova ar fi emis declarații de aliniere la măsurile restrictive internaționale ale Uniunii Europene la care Republica Moldova s-a aliniat.

Respectiv, instanța de recurs a apreciat ca fiind eronată poziția recurentei, precum că hotărârea din 30 august 2019 a Curții de Arbitraj Internațional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Belarus în arbitrajul nr. 1808/04-19 contravine ordinii publice a Republicii Moldova, reieșind din faptul că la 27 iunie 2014 între Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora a fost semnat un Acord de asociere, care a fost ratificat prin Legea nr. 112/2014, prin care părţile s-au angajat să promoveze asocierea politică şi integrarea economică între părţi, pe baza unor valori comune şi a unor legături strânse, inclusiv prin creșterea participării Republicii Moldova la politicile, programele şi agențiile Comunității Europeană, să promoveze, să mențină şi să consolideze pacea şi stabilitatea în regiune şi în lume, inclusiv prin unirea eforturilor în vederea eliminării surselor de tensiune.

Colegiul notează că încheierea Acordului de asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestor, precum și promovarea asocierii politice conform acestui Acord, nu determină şi aplicarea de către Republica Moldova a actelor cu caracter politico-economic adoptate de Uniunea Europeană. Cu atât mai mult că art. 7 alin. (1) din Legea nr. 25/2016 stipulează expres că, alinierea la măsurile restrictive internaționale instituite prin acte ale Uniunii Europene, acte ale altor organizații internaționale sau prin deciziile unilaterale ale altor state se efectuează prin adoptarea unei decizii de aliniere. În speță, însă, Republica Moldova nu a adoptat vreo declarație de aliniere la măsurile restrictive internaționale ale Uniunii Europene față de Republica Belarus și/sau creditorul SA „Belaz”.

La fel, nu poate fi acceptat nici argumentul debitorului, precum că prin prisma Regulamentului (CE) nr. 765/2006 al Consiliului Uniunii Europene din 18 mai 2006 privind măsurile restrictive împotriva președintelui Lukașenko şi anumitor funcționari din Belarus şi a extensiei acestuia prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/997 al Consiliului din 21 iunie 2021 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006, ÎCS „CBS Motors” SRL este restricționată să pună la dispoziția creditorului SA „Belaz” orice fel de fonduri sau resurse economice, deoarece desfăşoară parțial operațiuni comerciale în comunitatea europeană.

La aspectul dat, Colegiul a statuat că din conținutul atât a Preambulului, cât și Regulamentului nr. 765/2006 rezultă că normele acestuia își au aplicabilitate doar pe teritoriul Comunității Europene, care este înțeles ca teritoriile statelor membre.

Așadar, având în vedere că Republica Moldova nu este stat membru al Comunității Europene, prevederile Regulamentelor nr. 765/2006 şi nr. 2021/997 nu sunt aplicabile pe teritoriul Republicii Moldova.

Reieșind din cele menționate, recursul declarat de ÎCS „CBS Motors” SRL a fost respins, fiind menținută Încheierea cu privire la recunoașterea şi încuviințarea executării silite pe teritoriul Republicii Moldova a hotărârii arbitrale străine şi compensarea cheltuielilor de judecată.

:: Decizia Curții Supreme de Justiție nr. 2r-295/22 din 13 iulie 2022

Av. stagiar, drd. Alina Gaja
Redactor-șef JMD


Aflaţi mai mult despre , , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.