Flux noutăţi

Reglementarea regimului străinilor în RM va fi revizuită
13.09.2022 | JURIDICE MOLDOVA

Autoritățile propun noi modificări la cadrul legal privind regimul străinilor în RM, proiectul de lege ce prevede intervenții în Legea nr.200/2010 urmând a fi examinat în ședința Grupului de lucru al Comisiei pentru reglementarea activității de întreprinzător.

Potrivit proiectului, solicitanții de obținere a permisului de ședere în RM vor prezenta în locul declarației privind dovada spațiului de locuit un act de atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței, inclusiv contractul de locațiune înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat. Această modificare este argumentată de faptul că pot interveni situații în care agenții publici solicită sau acceptă diferite tipuri de documente, ceea ce generează apariţia unor riscuri de corupţie în vederea determinării de acceptare a anumitor acte. Totodată, dovada spațiului de locuit nu stabilește obligația străinilor de a respecta locul de reședință indicat în document și în cadrul verificărilor s-a constatat că deseori aceștia locuiau la alte adrese decât cele indicate.

De asemenea, se precizează că dreptul de şedere provizorie în RM poate fi acordat în baza vizei de lungă şedere pentru alte scopuri, neprevăzute de lege, în care prezenţa străinului nu contravine legislaţiei RM sau activitatea lui pe teritoriul RM este necesară în interes public sau de securitate naţională. Cererile vor fi examinate de către o comisie specială, instituită de către Biroul migrație și azil (BMA).

În același timp, cererea de acordare a dreptului de şedere provizorie pentru cetățenii Uniunii Europene va fi însoțită de actul de identitate național în original și copie, în temeiul căruia solicitantul a intrat pe teritoriul RM, de actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei, de certificat de cazier judiciar sau un alt document cu aceeași valoare juridică, de actele de stare civilă în original şi în copii. În cazul în care străinul are o şedere legală de cel puţin 2 ani într-o altă ţară decât ţara a cărei cetăţenie o deţine, acesta urmează să prezinte  certificatul de cazier judiciar eliberat de autorităţile statului de reşedinţă, precum şi documentul ce confirmă dreptul de şedere. Dacă în certificatul de cazier judiciar nu este indicat termenul de valabilitate, acesta se consideră valabil pentru o perioadă de 6 luni de la data eliberării.

Cererile de acordare a dreptului de ședere provizorie pentru cetățenii statelor UE se examinează în 15 zile calendaristice. În funcţie de motivul solicitării, dreptul de şedere provizorie pentru acești cetățeni poate fi acordat pentru o perioadă de 5 ani, în cazul în care solicită argumentat acest termen, iar în lipsa solicitării, dreptul de ședere provizorie se acordă în condițiile generale.

De asemenea, se propune completarea legii cu un articol ce va reglementa refuzul acordării sau extinderii dreptului de ședere provizorie, care se emit dacă străinul nu întruneşte condiţiile de intrare în RM, a prezentat documentele întocmite cu abateri de la normele stabilite sau conţin date false, nu a achitat taxele de stat pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere provizorie, nu întruneşte sau nu a respectat condiţiile aferente scopului şederii etc.  BMA va comunica în scris solicitantului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii, despre decizia privind refuzul de acordare sau prelungire a dreptului de şedere provizorie în RM, indicând motivele care au stat la baza acesteia.

De asemenea, se propune completarea legii cu prevederi ce stabilesc că, pentru prelungirea dreptului de ședere provizorie pentru activități umanitare de voluntariat, se prezintă raportul anual de activitate al organizației, iar dreptul de ședere provizorie pentru activități umanitare de voluntariat se prelungește pentru o perioadă cumulativă de până la 3 ani, dacă sunt întrunite condițiile stabilite.

Legea va reglementa expres că dreptul de şedere în scop de muncă nu se acordă străinilor minori, iar străinii sosiţi la muncă în baza contractelor individuale de muncă pot ocupa exclusiv locurile de muncă vacante, anunţate şi înregistrate de către beneficiarul solicitant (angajator). Beneficiarul solicitant are dreptul să detașeze prin ordin lucrătorul străin la alt/ă loc de muncă/întreprindere, dacă este conducătorul acesteia. Totodată, în cazul rezilierii contactului individual de muncă înainte de termen, în decurs de 5 zile lucrătoare angajatorul va fi obligat să informeze BMA privind revocarea dreptului de ședere.


Aflaţi mai mult despre , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.