Fiscalitate

Serviciul Fiscal de Stat – Organ cu atribuții de urmărire penală și activitate specială de investigație
22.09.2022 | Vlad Vlaicu

Vlad Vlaicu

Dr. Vlad Vlaicu

După lungi polemici teoretico-științifice despre necesitatea ducerii urmăririi penale și activităților speciale de investigații de către specialiști cu cunoștințe speciale în domeniu, similar României și altor state europene, prin Legea nr. 188 din 11 septembrie 2020 sau introdus un șir de modificări în Codul fiscal, Codul de procedură penală, Legea privind activitatea specială de investigații și Legea privind statutul ofițerului de urmărire penală, modificări care în esență au pus în sarcina SFS ducerea urmăririi penale și a activităților speciale de investigații pentru infracțiunile economice: practicarea ilegală a activității de întreprinzător; practicarea ilegală a activității financiare; pseudo activitatea de întreprinzător; evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor; evaziunea fiscală a persoanelor fizice; transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz; fabricarea ilegală a semnelor de marcare de stat, punerea în circulație și utilizarea acestora; însușirea, înstrăinarea în cazurile nepermise de lege, tăinuirea bunurilor gajate, înghețate, luate în leasing, sechestrate sau confiscate; insolvabilitatea intenționată; insolvabilitatea fictivă și falsul în documente contabile, infracțiuni reglementate de art.241–242, 244, 2441, 250–253 şi 3351 al Codului penal.

Astfel, prin modificările operate, a fost lărgit conceptul de administrare fiscală prevăzut de art. 9 al Codului fiscal, introducându-se și acțiunile de urmărire penală în caz de existenta a unor circumstanțe ce atestă comiterea infracțiunilor fiscale, noutatea fiind introducerea în legislația R. Moldova a termenului de ”infracțiune fiscală”, subînțelegând-se infracțiunile a cărei urmăririe penală a fost dată în competența SFS; fiind lărgite și principiile generale de activitate a SFS prin introducerea în art. 1321 al Codului Fiscal a SFS ca autoritatea administrativă … constituită pentru …. constatarea şi efectuarea și a urmăririi penale şi a activităților speciale de investigații; fiind atribuite SFS și funcții suplimentare, prevăzute la art. 1324  al Codului Fiscal: constatarea infracțiunilor și efectuarea urmăririi penale în privința infracțiunilor date, respectiv fiind lărgite și atribuțiile SFS prin modificarea p.18 a art.133 al.1 Cod fiscal, SFS urmând a reprezintă statul în instanțele de judecată şi în organele de urmărire penală ca subiect de drepturi şi obligații privind raporturile juridice fiscale, precum şi orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea SFS.

Întru realizarea funcțiilor sale, SFS i s-au acordat conform art. 133 al.4 al Codului Fiscal un șir de atribuții privind constatarea infracțiunilor printre cele mai importante fiind: reținerea făptuitorul; ridicarea corpurile delicte; solicitarea informațiilor şi documentelor necesare pentru constatarea infracțiunilor; citarea persoanelor şi obținerea de la ele a declarațiilor; evaluarea pagubei; efectuarea oricăror acțiuni în vederea constatării infracțiunilor; cooperarea cu instituțiile cu atribuții similare din alte state, precum şi cu organismele internaționale, în scopul constatării infracțiunilor;  constituirea şi utilizarea  de baze de date necesare pentru constatarea infracțiunilor economico-financiare şi altor fapte ilicite în domeniul fiscal; primirea şi înregistrarea declarațiilor şi altor informații privind infracțiunile fiscale; solicitarea de date sau, după caz, documente de la orice entitate privată şi/sau publică în scopul instrumentării şi fundamentării constatărilor cu privire la săvârșirea unor fapte care contravin legislației; ridicarea de documente, echipamente de casă şi de control, precum şi sisteme informaționale/computerizate de evidentă, solicitarea copiilor de pe documentele originale, prelevarea probelor, mostrelor etc., solicitarea efectuării expertizelor necesare finalizării acțiunilor de administrare fiscală; efectuarea urmărirea penală în conformitate cu normele stabilite de Codul de procedură penală; efectuarea activităților speciale de investigații aferente infracțiunilor date, în conformitate cu Legea privind activitatea specială de investigații.

În scopul implementării eficiente a sarcinilor sale, la drepturile prevăzute la at.134 al Codului fiscal i s-au acordat și drepturi în scopul ducerii urmăririi penale și activităților speciale de investigații: să utilizeze mijloacele speciale sonore şi luminiscente instalate pe unitățile de transport; să intre sau să pătrundă, utilizând, în caz de necesitate, mijloace speciale, în orice încăpere sau proprietate în scop de constatare şi/sau urmărire penală a infracțiunilor economico-financiare; să limiteze sau să interzică temporar circulația transportului şi a pietonilor pe străzi şi pe drumuri, precum şi accesul persoanelor pe anumite porțiuni de teren sau spre anumite locuri în scop de asigurare a efectuării unor acțiuni de constatare şi/sau urmărire penală a infracțiunilor; să întreprindă acțiuni pentru efectuarea urmăririi penale; să întreprindă acțiuni pentru exercitarea activității speciale de investigații, iar la art.136 Cod fiscal i s-a acordat o nouă obligație: să acționeze în scopul investigării, constatării şi urmăririi penale a infracțiunilor date în competența sa.

Luând în considerare noile atribuții, SFS avea nevoie de cadre competente, cadre ce urmau a avea un statut special, astfel modificându-se art. 1371 al Codului fiscal prin  introducerea funcționarului fiscal cu statut special, funcționar care exercită atribuțiile SFS în domeniul constatării infracțiunilor, urmăririi penale şi activităților speciale de investigații, acestora fiindu-le grad special și semne specifice de identificare.

În afară de modificările de rigoare operate în Codul fiscal, prin Legea nr. 188 din 11 septembrie 2020 au fost introduse modificări și la Codul de procedură penală prin introducerea art.2692 care stabilește competența SFS ca organ de urmărire penală în privința infracțiunilor menționate anterior; introducând prin art.56 al Codului de procedură penalăca conducători ai organului de urmărire penală și ofițerii de urmărire penală din cadrul SFS; SFS având dreptul conform art.136 de a angaja și investigatori sub acoperire pentru efectuarea activităților speciale de investigație; în aceiași ordine de idei Legiuitorul incluzând SFS în art.253 Cod de procedură penală ca organ de urmărire penală; prin art. 2692 acordând în competența organului de urmărire penală a SFS să efectueze urmărirea penală în privința infracțiunilor menționate anterior; iar prin art.273 a inclus SFS în lista organelor de constatare a infracțiunilor și anume a celor acordate prin lege în competența acestuia.

     Întru exercitarea noilor atribuții au fost introduse modificări și în Legea nr. 333/2006 privind statutul ofițerului de urmărire penală și anume a fost introdus SFS în lista organelor administrației publice centrale în care activează ofițeri de urmărire penală, listă expresă revăzută în art.4 al Legii menționate și i sau acordat prin art.6 atribuții ofițerului de urmărire penală a SFS ca conducător al organului de urmărire penală.

De asemenea au fost operate modificările de rigoare în art. 6 al Legii nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații prin includerea SFS ca subiect care efectuează activitatea specială de investigații.

Astfel, prin operarea modificărilor în actele normative menționate anterior și punerea în sarcina SFS a ducerii urmăririi penale și a activităților speciale de investigații pentru infracțiunile fiscale, SFS angajând ofițeri de urmărire penală și ofițeri de investigație experimentați, cu competențe nu numai în domeniul jurisprudenței ci și cu unele competențe economice, incontestabil va duce la o mai bună gestionare a cauzelor penale, la micșorarea termenului urmăririi penale și va ridica calitatea urmăririi penale, spre deosebire de Ministerul Afacerilor Interne și Procuratură care întâmpinau dificultăți severe, luând în considerare pregătirea cadrelor, în examinarea cauzelor date.


Surse bibliografice:

  1. Codul fiscal, Legea nr.1163-XIII din 24.04.1997//Monitorul Oficial ediție specială din 08.02.2007.
  2. Codul de procedură penală, Legea nr.122 din 14.03.2003// Monitorul Oficial nr.248-251 din 05.11.2013.
  3. Codul contravențional, Legea nr.218 din 24.10.2008//Monitorul Oficial nr.78-84 din 17.03.2017.
  4. Legea privind activitatea specială de investigații nr.59 din 29.03.2012//Monitorul Oficial nr.113-118 din 08.06.2012.
  5. Legea privind statutul ofițerului de urmărire penală nr. 333 din 10.11.2006// Monitorul Oficial nr.195-198 din 22.12.2006.

Aflaţi mai mult despre , , , , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.