Interviuri

Protecția animalelor – obiectiv în curs de realizare
17.02.2023 | Diana Mazniuc

Compasiunea față de animale este intim legată cu bunătatea caracterului și se poate afirma cu siguranță – cel crud față de animale, nu poate fi un om bun!

Subiectul protecției animalelor a absentat din agenda de activitate a factorilor decidenți, deși amploarea incidentelor, alarmarea publică în privința acestora, nu a ostenit a se prezenta ca factor de reconfigurare a abordării.

De curând, Echipa JURIDICE MOLDOVA a profitat de prilejul de a discuta cu un Expert în elaborarea unui proiect de lege cu obiect de reglementare protecția animalelor împotriva tratării cu cruzime, asigurarea bunăstării și tratamentului uman în privința acestora.

Potențială reglementare, recunoscută a fi de premieră în Republica Moldova, reușește a cupla strategii și garanții de protecție a animalelor, inserându-le membrilor comunității noi responsabilități, capabile a construi o lume mai bună, în scopul asigurării principiului fundamental al Dreptului UE – Uniunea și statele membre țin seama de toate cerințele bunăstării animalelor ca ființe sensibile[1].

Natalia ZAMFIR

Antrenarea în calitate de Expert în elaborarea proiectelor de lege – valori care animează activitatea

Recent am fost implicată într-un proiect promițător, care țintește asigurarea protecției animalelor cu sau fără stăpân, resimțind astfel, ponderea pe care o poartă o expertiză obiectivă, larg privitoare, în soluționarea unor probleme la nivel național. Proiectul legii a fost elaborat împreună cu expertul tehnic, Karl Luganov, Șef interimar al secției control și protecția animalelor al Consiliului municipal Chișinău, în cadrul proiectului ,,Ajută micii noștri prieteni”, implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene și gestionat de Asociația Obștească Centrul Național de Mediu.

Pe teren practic se atestă multiple incidente de provocare a agresiunii sau a plasării sub risc a animalelor cu sau fără stăpân. Gravitatea cazurilor, ritmicitatea cu care se consumă, fac să se înțeleagă extremele la care s-a ajuns, ne-lăsând loc pentru întârzierea inițierii unui cadru legislativ și regulatoriu care ar proteja animalele prin prevenția și combaterea relelor tratamente, prin cultivarea atitudinii morale și umane față de animale.

În procesul de creație al reglementării, am empatizat și resimțit puterea fiecărei măsuri prescrise pentru asigurarea protecției animalelor, statuând în punctul de pornire – scopul legii constă în reglementarea măsurilor privind protecția animalelor împotriva tratării cu cruzime, provocării durerii, suferinței, decesului, precum și  asigurarea bunăstării, tratamentului uman în privința  animalelor. În mod adițional, noua reglementare și-a stabilit și obiective înalte:  administrarea și supravegherea de stat în domeniul protecției animalelor; monitorizarea publică în domeniul protecției animalelor.

Fiind animată de ideea creării unui cadru legislativ cât mai încăpător de garanții și de mecanisme de anticipare a survenirii incidentelor nefaste, am diagnosticat starea curentă, am analizat problemele în structura instituțională responsabilă per domeniu, am consultat legi cu obiect similar în țări cu înaltă purtare în raport cu ființele necuvântătoare (Finlanda, Norvegia), am solicitat expertiza consultanților din România, am ghidat activitatea experților în domeniile zootehniei și a protecției animalelor, am cugetat asupra sugestiilor remise de specialiști pentru îmbogățirea apariției noului cadru legal, am testat câmpul instruirii organelor cu competență de constatare a contravențiilor și a infracțiunilor pe segmentele ne-admiterii tratamentelor cu cruzime față de animale, am analizat conceperea unor noi proceduri și consilii apte de a stăvili fenomenele care plasează sub risc sănătatea, viața și bunăstarea animalelor (cu titlu de exemplu se arată înființarea Consiliului Consultativ pentru bunăstarea și protecția animalelor, constituit din reprezentanții instituțiilor publice și ai organizațiilor științifice, educaționale pe lângă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, care are drept sarcini: monitorizarea și evaluarea progreselor în domeniul asigurării bunăstării și protecției animalelor; evaluarea și îmbunătățirea legislației în domeniul animalelor; acordarea suportului pentru elaborarea și promovarea actelor normative, strategiilor și propunerilor pentru dezvoltarea, pe termen lung, a politicilor de asigurare a bunăstării și a protecției animalelor; acordarea suportului întru consolidarea cooperării între autorități și alți actori implicați în protecția animalelor).

Reglementarea nou propusă dispune premisele instituirii unor noi măsuri, care vizează, în linie prioritară: înregistrarea animalelor de companie; sterilizarea și vaccinarea animalelor cu și fără stăpân; crearea centrelor de sterilizare; crearea adăposturilor de animale fără stăpân; organizarea campaniilor informaționale privind tratarea umană și responsabilă a animalelor și adopția acestora.

Mai mult, eforturile depuse, în procesul dezvoltării reglementării, au culminat prin capacitatea extinsă de acoperire, astfel, au fost elaborate cerințe privind tratarea și protecția animalelor pentru următoarele activități: întreținerea animalelor; creșterea animalelor; transportarea animalelor; medicina veterinară; ingineria genetică; reglementarea efectivului animalelor fără stăpân; vânătoarea, pescuitul; utilizarea animalelor în grădini zoologice, expoziții și alte evenimente de divertisment; utilizarea animalelor în sport, recreere și divertisment; utilizarea animalelor în scopuri de cercetare și predare, testarea; eutanasia medicală a animalelor.

Suplimentar, noua reglementare ține a dezvolta concepte adânc reformatorii, atât pentru animalele aflate în grija unui deținător, cât și pentru animalele aflate în afara unui control uman.

Astfel, se distinge pentru consolidarea grijii aduse animalelor în grija unui deținător:

–          Crearea  Sistemului informațional automatizat „Registrul animalelor de companie” – sistem informațional-analitic automatizat de colectare, de stocare și de prelucrare a datelor cu privire la animalele de companie identificate, persoanele care le întrețin, le utilizează;

–          Inserarea unui set de obligații menite a proteja animalele de companie: asigurarea îngrijirii corespunzătoare a animalelor în funcție de nevoile lor fiziologice, biologice și comportamentale; asigurarea, în timp util, a îngrijirii corespunzătoare a animalelor sub formă de furnizare a hranei în cantitate corespunzătoare și în funcție de nevoie biologică, precum și cu luarea în considerație a stării de sănătate a acestora; asigurarea accesului continuu la apă potabilă; asigurarea protecției animalelor pentru a nu dăuna sănătății acestora prin prevenția incidentelor de rănire; asigurarea contactului animalelor cu mediul natural și cu alte animale din aceeași specie; asigurarea liberei circulații a animalelor, oferindu-le posibilitatea de a se odihni și de a dormi corespunzător, analizând nevoile biologice și comportamentale ale acestora; respectarea condițiilor de temperatură, de umiditate, de iluminare naturală, de ventilare, de capacitate spațială pentru dezvoltarea animalelor; efectuarea vaccinării corespunzătoare, care asigură prevenția bolilor, cu certitudinea respectării regulilor sanitaro-veterinare; administrarea măsurilor pentru prevenția apariției descendenților nedoriți la animale; întreținerea animalelor în condițiile de excludere a posibilității de circulație liberă, lipsită de supravegherea factorului uman; colectarea, în termen, a deșeurilor biologice provenite de la animale prin respectarea regulilor de curățenie în localitățile urbane și rurale; oferirea informațiilor relevante în privința animalului de companie (loc, carnet sau pașaport, certificat de vaccinare) organelor competente solicitante; sesizarea autorităților competente cu privire la pieirea subită, îmbolnăvirea simultană a mai multor animale sau apariția unui comportament deviant al acestora, întreprinzând, simultan, măsuri de izolare a animalelor suspecte de boală, până la apariția specialistului medical; transmiterea animalului unui nou posesor sau în grija unui azil pentru animale, în cazul în care actualul deținător nu mai manifestă dorință de a-l deține sau se află în imposibilitate de a-l întreține.

–          Inserarea unui set de obligații menit a proteja animalele de companie prin interzicerea: întreținerii animalelor în condiții de viață necorespunzătoare, inclusiv, în stare de neglijență gravă; plasării acestora în încăperi sau amenajări care fac imposibilă menținerea poziției naturale a corpului; lăsării fără de îngrijire necesară sau abandonarea animalului; lăsării fără de hrană și apă potabilă pentru o perioadă inacceptabilă, avându-se în calcul nevoile speciei aflate la întreținere.

–          Crearea unui set de aranjamente predestinat îngrijirii animalelor bolnave: asistența medicală urmează a fi disponibilizată prin îngrijiri individuale sau prin antrenarea unui medic veterinar. Pentru acordarea ajutorului unui animal bolnav, rănit sau nevoiaș, urmează a fi depuse toate eforturile necesare pentru ameliorarea stării. În cazul în care suferința acestuia depășește limitele toleranței, provoacă tratamente inumane, procedura eutanasiei urmează a fi aplicată, racordându-i-se toate principiile tratamentului uman.

În referința animalelor aflate în afara unui control uman, noua reglementare ține a asigura protecție prin:

– Stabilirea, implementarea Programului privind captare, sterilizare, vaccinare și eliberare.

– Procedurile de captare, sterilizare, vaccinare și eliberare sunt strict reglementate prin noul instrument legal, definind contextele de aplicabilitate, limitele de intervenție.

– Reglementarea efectivului de animale permite și plasarea în aziluri de animale sau în supravegherea organizațiilor neguvernamentale pentru protecția animalelor. Cele din urmă fiind obligate să asigure întreținerea și îngrijirea animalelor prin respectarea normelor sanitaro-veterinare. De asemenea, instituțiile competente pot purcede și la eliberarea animalelor în habitatul acestora după aplicarea, obligatorie, a măsurilor privind sterilizarea și vaccinarea.

Măsurile pe care le propune noua reglementare pentru suprimarea germenilor de tratament crud față de animale

Proiectul de lege interzice tratamentul caracterizat prin cruzime în referința animalelor și promovarea cruzimii față de acestea.

Proiectul de lege definește și exemplifică tratamentul caracterizat prin cruzime în referința animalelor, dispunând și măsuri pasibile de a fi administrate: îndepărtarea temporară a animalului; confiscarea animalului; interzicerea întreținerii și tratării animalelor; interzicerea utilizării animalelor în activități; introducerea de măsuri urgente.

Protecția animalelor la nivel de strategii de stat în lipsa adoptării unui cadru legislativ și cadru regulatoriu – stare curentă a lucrurilor

În prezent nu există direcții specializate în interiorul ministerului de resort care s-ar ocupa de protecția animalelor, nu există organisme care s-ar interesa de dezvoltarea politicilor care vizează condiția animalelor. Sarcina grijii animalelor aflate în afara controlului uman, fiind responsabilizată primăriilor, care, adesea, eșuează în a oferi servicii de calitate, în condiții de siguranță.

În spațiul mediatic, în repetate rânduri, au fost alarmate ororile care au loc în incinta azilurilor ne-aprovizionate cu alimente și necesarul de întreținere pentru animale.

De asemenea, se arată: în Republica Moldova funcționează doar două aziluri predestinate animalelor, în mun. Chișinău și în mun. Bălți, ambele fiind afectate de suprasolicitare.

Mai mult, s-a atestat: azilul predestinat animalelor din mun. Chișinău, nu dispune nici măcar de autorizație de activare.

Din aceste considerente, imperiozitatea adoptării unei legi care ar proteja eficient condiția animalelor cu sau fără stăpân, cu o dăruire specială, se face vizibilă.

Adițional, adoptarea legii cadru, ar disponibiliza investirea în crearea de aziluri modernizate, conforme și suficiente necesităților animalelor.

Viziuni post adoptării legii cu obiect protecția animalelor

Implementarea legii cu obiect protecția animalelor este în putere să indice asupra calității umane pe care o avem ca membri ai colectivității, uniți și perseverenți în atingerea Binelui Comun.

Mahatma Gandhi susținea: ,,Măreția unei națiuni și progresul ei moral, pot fi măsurate prin felul în care sunt tratate animalele”.

[1] Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) art. 13 din Titlul II
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.