Flux noutăţi

Regimul îndepărtării voluntare a străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova
10.03.2023 | JURIDICE MOLDOVA

Regimul îndepărtării de pe teritoriul Republicii Moldova a străinilor este expres prevăzut în Capitolul al VII-lea al Legii 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova precum și în Hotărârea Guvernului nr. 492/2011 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedurile de returnare, expulzare și readmisie a străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova.

Responsabilitatea îndepărtării străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova îi revine nemijlocit Biroului Migrație și Azil, care este o subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova.

În același timp, Biroul Migrațiune și Azil, este responsabil de combaterea șederii ilegale a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova, precum și promovează și realizează politicile statului ce țin de imigrarea străinilor în Republica Moldova, acordarea străinilor unei forme de protecție în țara noastră, asigurarea și coordonarea măsurilor de integrare socială și culturală a străinilor.

Astfel, în sensul Legii 200/2010, privind regimul străinilor în Republica Moldova:

 îndepărtareeste  executare a deciziei de returnare a străinului, respectiv transportul lui fizic în afara teritoriului Republicii Moldova;

decizie de returnare – este un act administrativ al autorității competente pentru străini, prin care șederea unui străin este stabilită ca fiind ilegală și care obligă străinul să părăsească teritoriul Republicii Moldova într-un termen stabilit.

străin persoană care nu deține cetățenia Republicii Moldova sau care este apatrid;

ședere ilegală – prezența pe teritoriul Republicii Moldova a unui străin care nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește condițiile privind intrarea, aflarea sau șederea în Republica Moldova;

autoritate competentă pentru străini – autoritate administrativă, subordonată Ministerului Afacerilor Interne, care asigură implementarea prevederilor prezentei legi, a politicilor publice, exercitând atribuții în domeniul integrării străinilor, al readmisiei în conformitate cu acordurile bilaterale, al azilului, precum și alte atribuții stabilite prin actele normative și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

Împotriva străinilor care au intrat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, a căror ședere pe acest teritoriu a devenit ilegală, a căror viză sau al căror drept de ședere a fost anulat sau revocat, cărora li s-a refuzat prelungirea dreptului de ședere provizorie, al căror drept de ședere permanentă a încetat, a căror cerere privind recunoașterea statutului de apatrid a fost respinsă, a fost încetată procedura respectivă sau al căror statut de apatrid a fost anulat, precum și împotriva foștilor solicitanți de azil, autoritatea competentă pentru străini dispune măsura returnării de pe teritoriul Republicii Moldova și aplică interdicția intrării în Republica Moldova pentru o perioadă determinată conform art.10 al Legii 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova.

Termenii de părăsire a teritoriului Republicii Moldova a străinilor la care au fost emise Decizii de returnare

Decizia de returnare este un act administrativ al autorității competente pentru străini prin care șederea unui străin este declarată ca fiind ilegală și care obligă străinii aflați în condițiile menționate supra, să părăsească teritoriul Republicii Moldova într-un anumit termen, după cum urmează:

– în maximum 15 zile calendaristice – străinul căruia i s-a anulat viza sau a cărui ședere a devenit ilegală;

– în 30 de zile calendaristice – străinul căruia i s-a refuzat prelungirea dreptului de ședere ori căruia acest drept a fost anulat sau revocat, precum și străinul care solicită emiterea unei decizii de returnare înainte de a fi depistat în situație de ședere ilegală;

– în 3 luni – străinul care trebuie să lichideze o investiție ;

-în 15 zile calendaristice – foștii solicitanți de azil, solicitanții statutului de apatrid sau străinii al căror statut de apatrid a fost anulat.

Termenele se calculează de la data la care străinului i s-a adus la cunoștință decizia de returnare, în condițiile legii.

În situații temeinic justificate, ținând cont de circumstanțele specifice ale fiecărui caz în parte, cum ar fi durata șederii legale, existența copiilor care frecventează școala și existența altor legături familiale, termenul acordat poate fi prelungit, la cerere, cu până la 30 de zile. Decizia privind prelungirea termenului de părăsire a teritoriului Republicii Moldova sau privind refuzul prelungirii acestui termen se comunică în scris străinului.

Decizia de refuz poate fi contestată în conformitate cu prevederile Codului administrativ, fără respectarea procedurii prealabile.

 

Informarea străinului despre emiterea Deciziei de returnare, în conformitate cu prevederile Legii 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova

 

Decizia de returnare se aduce la cunoștință străinului de către autoritatea competentă pentru străini. Decizia se redactează în două exemplare, în limba de stat și într-o limbă de circulație internațională și va conține motivele de fapt și de drept, precum și informațiile privind căile de atac posibile.

La cererea străinului, autoritatea competentă pentru străini comunică principalele elemente ale deciziei într-o limbă pe care străinul o înțelege sau se presupune, în mod rezonabil, că o înțelege.

Dacă străinul este prezent, un exemplar al deciziei de returnare i se înmânează lui contra semnătură pe exemplarul care rămâne la autoritatea competentă pentru străini.

Dacă străinul nu este prezent, comunicarea se face:

– prin poștă, cu confirmare de primire, la adresa declarată de străin ca loc al său de trai;

– prin afișare la sediul autorității competente pentru străini, în cazul în care nu se cunoaște adresa la care locuiește străinul.

Contestarea deciziei de returnare

Potrivit art. 54 din Legea 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, Decizia de returnare poate fi contestată în conformitate cu prevederile Codului administrativ, fără respectarea procedurii prealabile. Instanța de judecată este obligată să soluționeze cererea în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii. Decizia primei instanțe este executorie, însă poate fi contestată cu recurs în instanța de apel.

Exercitarea căii de atac, are efect suspensiv de executare a deciziei de returnare, cu excepția cazului în care decizia de returnare este emisă la solicitarea străinului.

Contestarea deciziei de returnare, formulată de către străinul luat în custodie publică, se face la instanța în a cărei rază de competență se află Centrul de plasament temporar al străinilor și nu suspendă măsura luării în custodie publică.

Procedura de returnare voluntară

Înainte de inițierea procedurii de returnare, ofițerul de caz trebuie să ia în considerare următoarele:

– aplicarea corectă a legislației naționale;

– străinul acceptă sau nu îndepărtarea și își exprimă intenția de a contesta măsura returnării;

– străinul posedă sau nu mijloace financiare necesare îndepărtării;

– cheltuielile de îndepărtare a străinului sânt suportate de persoana fizică sau juridică care a invitat străinul;

– cheltuielile de îndepărtare a străinului sânt suportate de angajator, persoană fizică sau juridică, inclusiv în situația în care străinul a fost angajat ilegal sau al cărui permis de ședere nu mai este valabil;

– există riscul sustragerii;

– este sau nu necesară luarea în custodie publică în procesul pregătirii returnării sau în efectuarea procesului de îndepărtare, dacă aplicarea unor măsuri mai puțin coercitive nu ar fi suficientă;

– nu există impedimente pentru îndepărtarea străinului;

– nu există persoane vulnerabile;

– starea sănătății străinului permite să fie îndepărtat;

Ofițerul de caz analizează situația străinului și decide dacă acesta poate sau nu să fie îndepărtat. În situația în care se constată incidența prevederilor legale privind îndepărtarea străinului, ofițerul de caz întocmește raportul (încheierea) cu propunerea de îndepărtare a străinului, motivat în drept și în fapt, iar în situația în care străinul nu poate fi îndepărtat, întocmește raportul (încheierea) cu soluția propusă, care este aprobat de către conducătorul nemijlocit al acestuia.

După întocmirea raportului (încheierii), autoritatea competentă pentru străini sau subdiviziunea sa teritorială emite decizia de returnare, care este adusă la cunoștința străinului, în mod obligatoriu, în cazul în care acesta este prezent.

Străinii care nu au executat decizia de returnare, care au trecut sau au încercat sa treacă ilegal frontiera de stat, care au intrat în țară în perioada de interdicție dispusă anterior, a căror identitate nu a putut fi stabilită, Biroul Migrație și Azil va emite decizia de returnare sub escortă, care va fi însoțită, după caz, de luarea în custodie publică în condițiile prevăzute la art. 64 a Legii 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova.

Interzicerea îndepărtării

Potrivit art. 60 din Legea 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova îndepărtarea este interzisă dacă:

– străinul este minor, iar părinții au drept de ședere în Republica Moldova;

– străinul este căsătorit cu un cetățean al Republicii Moldova și căsătoria nu este fictivă;

– străinul este căsătorit cu un alt străin cu drept de ședere permanentă în Republica Moldova și căsătoria nu este fictivă;

– străinul are copii minori ori copii inapți de muncă, comuni cu cetățeni ai Republicii Moldova, dacă minorul se află în întreținerea acestuia sau dacă există obligația plății pensiei alimentare, obligație pe care străinul o îndeplinește cu regularitate;

– există temeri justificate că viața străinului este pusă în pericol sau că acesta va fi supus la torturi, tratamente inumane ori degradante în statul în care urmează să fie returnat;

– străinii care sânt sau care au fost victime ale traficului de ființe umane, pe perioada de reflecție, cu excepția cazului în care nu i s-a prelungit perioada pentru care i s-a acordat tolerarea rămânerii pe teritoriul Republicii Moldova în condițiile art.69 alin.(5);

– străinul beneficiază de dreptul la dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere.

Îndepărtarea străinului nu este permisă dacă aceasta este interzisă prin tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.