CJUE: Transportatorii aerieni care nu exprimă tarifele în euro sunt obligați să opteze pentru o monedă locală legată în mod obiectiv de serviciul oferit.

418 views
Vasile Soltan
Vasile Soltan

Hotărârea CJUE din 15 noiembrie, 2018 în cauza C‑330/17, Verbraucherzentrale Baden‑Württemberg eV / Germanwings GmbH.

Litigiul principal:

Germanwings GmbH este un transportator aerian cu sediul în Germania. La începutul lunii septembrie 2014, un client din Germania a rezervat pe pagina de internet www.germanwings.de, operată de Germanwings, un zbor care lega Londra de Stuttgart. Pe această pagină, tariful acestui zbor era indicat numai în lire sterline. În plus, ulterior rezervării zborului menționat, clientul a primit o factură în care acest tarif și alte costuri erau indicate în lire sterline. Considerând că această practică constituia un comportament neloial și că tarifele trebuiau indicate în euro, Verbraucherzentrale, informată de clientul respectiv, a introdus o acțiune în încetare a acestei practici împotriva Germanwings în fața Landgericht Köln (Tribunalul Regional din Köln, Germania), pe care acesta din urmă a admis‑o. Germanwings a declarat apel împotriva deciziei pronunțate de această instanță în fața Oberlandesgericht Köln (Tribunalul Regional Superior din Köln, Germania), care a fost admis pentru motivul că Regulamentul nr. 1008/2008 nu interzice transportatorilor aerieni să indice tarifele pentru transportul aerian de pasageri în altă monedă decât euro. Sesizat cu un recurs împotriva hotărârii pronunțate în apel, Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, Germania) consideră că soluționarea litigiului principal depinde de interpretarea articolului 23 alineatul (1) și a articolului 2 punctul 18 din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate.

Întrebări preliminare:

Instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1008/2008 coroborat cu articolul 2 punctul 18 din regulamentul menționat trebuie interpretat în sensul că, atunci când indică tarifele pentru transportul aerian de pasageri pentru serviciile aeriene intracomunitare, transportatorii aerieni care nu exprimă aceste tarife în euro le pot indica în orice monedă locală la alegere. În cazul unui răspuns negativ, instanța de trimitere urmărește să se stabilească dacă, într‑o situație precum cea în discuție în litigiul principal, în care un transportator aerian cu sediul într‑un stat membru care are euro ca monedă propune pe internet un serviciu aerian pentru care locul de plecare pentru zborul în cauză este situat în alt stat membru a cărui monedă nu este euro, tarifele pentru transportul aerian de pasageri pot, atunci când nu sunt exprimate în euro, să fie indicate în moneda care are curs legal în acest din urmă stat membru.

Concluziile CJUE:

  1. Articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1008/2008 prevede că transportatorii aerieni sunt obligați, atunci când oferă servicii aeriene de pe un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru, să indice în orice moment prețul final care urmează să fie plătit, acesta incluzând printre altele tariful pentru transportul aerian de pasageri.
  2. Pe de altă parte, articolul 2 punctul 18 din acest regulament prevede că „tarifele pentru transportul aerian de pasageri care trebuie plătite transportatorilor aerieni sau agenților acestora sau altor vânzători de bilete pentru transportul pasagerilor prin intermediul serviciilor aeriene, precum și condițiile în care se aplică aceste prețuri, inclusiv remunerarea și condițiile oferite agențiilor și alte servicii auxiliare, sunt exprimate „în euro sau în moneda locală”. Cu toate acestea, modul de redactare a acestor dispoziții nu conține nicio precizare cu privire la moneda locală în care trebuie indicate, de către transportatorii aerieni, tarifele pentru transportul aerian de pasageri, atunci când acești transportatori nu le exprimă în euro.
  3. Articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1008/2008 coroborat cu articolul 2 punctul 18 din regulamentul menționat și în lumina considerentului (16) al acestuia are finalitatea de a asigura o transparență a prețurilor constând în indicarea tuturor elementelor prețului final care urmează să fie plătit, printre care figurează tariful pentru transportul aerian de pasageri, astfel încât să se garanteze nu doar o concurență mai sănătoasă între transportatorii aerieni, ci și posibilitatea clientului de a compara în orice moment, în mod efectiv și în totalitate, prețurile oferite de diferiții transportatori aerieni pentru același serviciu. Astfel, Regulamentul nr. 1008/2008 urmărește să garanteze că clientul va fi în măsură să evalueze caracterul mai mult sau mai puțin ridicat al prețului final care urmează să fie plătit, oferit de diferiții transportatori aerieni pentru același serviciu.
  4. Acest obiectiv al comparabilității efective a prețurilor ar fi compromis dacă opțiunile aflate la dispoziția transportatorilor aerieni pentru a stabili moneda în care indică tarifele pentru transportul aerian de pasageri pentru serviciile aeriene intracomunitare nu sunt delimitate în niciun mod. Astfel, o asemenea interpretare ar avea drept consecință să permită, dacă este cazul, diferitor transportatori aerieni să indice tarifele pentru transportul aerian de pasageri, pentru același serviciu, în monede diferite, fără ca acestea să aibă vreo legătură cu serviciul oferit sau cu clientul. O asemenea situație ar fi nu doar de natură să îl inducă pe acesta din urmă în eroare cu privire la prețurile practicate în realitate, ci în plus ar face mai dificilă pentru el compararea efectivă a prețurilor oferite de diferiții transportatori aerieni.

  5. Euro trebuie considerat o monedă de referință, a cărui utilizare de către transportatorii aerieni pentru indicarea tarifelor pentru transportul aerian de pasageri este de natură să garanteze o mai bună comparabilitate a prețurilor, cu atât mai mult cu cât euro constituie moneda în vigoare în 19 dintre cele 28 de state membre și este deci posibil să fie cunoscut de un număr mare de persoane.
  6. Comparabilitatea efectivă a prețurilor ar fi facilitată dacă transportatorii aerieni ar indica tarifele pentru transportul aerian de pasageri într‑o monedă locală legată în mod obiectiv de serviciul oferit. Or, din jurisprudența Curții reiese că locul de plecare și locul de sosire pentru zborul în cauză trebuie să fie considerate, în egală măsură, locuri de prestare principală a serviciilor aeriene (a se vedea în acest sens Hotărârea din 7 martie 2018, Flightright și alții, punctul 68), întrucât sunt locurile în care începe și, respectiv, încetează executarea acestor servicii. Așadar, trebuie să se considere că moneda locală care are curs legal în statul membru în care este situat locul de plecare sau locul de sosire pentru zborul în cauză are o legătură strânsă cu serviciul oferit.

Din ansamblul considerațiilor care precedă rezultă că articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1008/2008 coroborat cu articolul 2 punctul 18 din regulamentul menționat trebuie interpretat în sensul că, atunci când indică tarifele pentru transportul aerian de pasageri pentru serviciile aeriene intracomunitare, transportatorii aerieni care nu exprimă aceste tarife în euro sunt obligați să opteze pentru o monedă locală legată în mod obiectiv de serviciul oferit. Este cazul, în special, al monedei care are curs legal în statul membru în care este situat locul de plecare sau locul de sosire pentru zborul în cauză.