Procedură civilă
 

CSJ: Probleme de contencios administrativ
19.11.2019 | JURIDICE MOLDOVA

Cazul nr. 3r-218/19 din 13 noiembrie 2019.

Circumstanțele relevante:

O persoană fizică a depus o depus cerere de chemare în judecată în procedura contenciosului administrativ împotriva Societății pe Acțiuni „CETNord” (în continuare SA „CET-Nord”), prin care a solicitat obligarea examinării petiției din 16 aprilie 2019 și încasarea sumei de 10 00 de lei, cu titlu de reparare a prejudiciului moral.

La 01 iulie 2019, SA „CET-Nord” a depus apel nemotivat împotriva hotărârii din 27 iunie 2019 a Judecătoriei Bălți, sediul central, solicitând casarea hotărârii, cu emiterea unei hotărâri noi în sensul respingerii acțiunii.

Curții de Apel Bălți a declarat inadmisibil apelul depus de SA „CET-Nord” împotriva hotărârii din 27 iunie 2019 a Judecătoriei Bălți, sediul central, pe motiv că apelantul nu a prezentat motivarea apelului în modul stabilit de art. 232 alin.(2) din Codul administrativ.

Concluziile Curții Supreme de Justiție

Curtea de Apel Bălți, considerând apelul inadmisibil, nu a ținut cont că SA „CET-Nord” a declarat dezacordul cu hotărârea primei instanțe, iar temeiurile detaliate, de fapt și de drept le va prezenta în apelul suplimentar.

Instanța de apel nu a ținut cont de prevederile articolului 194 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, potrivit cărora în procedura în prima instanță, în procedura de apel și în procedura de examinare a recursurilor împotriva încheierilor judecătorești se soluționează din oficiu probleme de fapt și de drept. În procedura de examinare a cererilor de recurs, hotărârile și deciziile contestate se examinează din oficiu în privința existenței greșelilor procedurale și aplicării corecte a dreptului material.

Astfel, instanța inferioară trebuia să verifice dacă, prin prisma articolului 204 coroborat cu articolul 7 din Codul administrativ, SA „CET-Nord” poate avea în condițiile din speță calitatea procesuală de pârât în procedura contenciosului administrativ. Or, conform articolului 204 din Codul administrativ, părți în procedura de contencios administrativ pot fi persoanele fizice sau juridice și autoritățile publice în sensul art. 7.

Soluția instanței de apel de a declara inadmisibil apelul, nu este compatibilă cu respectarea garanțiilor unui proces echitabil, în sensul prevederilor art. 6 § 1 CEDO, care statuează că orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă independentă şi imparțială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligațiilor sale cu caracter civil.

 


Aflaţi mai mult despre


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.