Flux noutăţi

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a emis o Hotărâre în contextul COVID-19
30.03.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Vineri, 27 marite 2020, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a publicat Hotărârea nr.9 din 27.03.20,care are următorul conținut:

Avînd în vedere Dispoziția nr. 1 din 18.03.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova şi conţinutul anexei nr. 1 la aceasta, dispoziţia nr. 6 din 26.03.20 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, suplimentar prevederilor dispoziţiei nr. 9 din 12.03.20 a preşedintelui UNEJ, Hotărîrii Consiliului UNEJ nr. 7 şi 8 din 19.03.20, în temeiul p. 20 al deciziei nr. 6 din 26.03.20 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova , cît şi a prevederilor art.40,42 alin. (3) lit i) al Legii nr.113 din 17.06.2010 privind executorii judecătorești, pct. 5.57 lit. aa) al Statutului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești

Hotărăște:

  1. A aduce la cunoştinţa executorilor judecatoresti că textul deplin al deciziei nr. 6 din 26.03.20 a Comisiei pentru Situații Excepționale poate fi vizualizat la link-ul  https://gov.md/sites/default/files/dispozitia_cse_nr.6.pdf, şi a comunica executorilor judecătoreşti in special prvederile p . 19-21 ale deciziei menţionate, după cum urmează:

19. Avocaţii, notarii, executorii judecătoreşti sunt obligaţi, pe perioada stării de urgenţă, să asigure continuitatea activităţii, cu respectarea normelor sanitar epidemiologice. Începînd cu data de 27 martie 2020, nerespectarea acestei obligaţii pe întreaga durată a stării de urgenţă, constituie abatere disciplinară care se sancţionează cu excluderea din profesie, în condiţiile şi cu procedura stabilite de legislaţia în vigoare, aplicabile fiecărei profesii. Încetarea stării de urgenţă nu înlătură răspunderea disciplinară conform prevederilor prezentei Dispoziţii.
20. Organele de conducere ale profesiilor prevăzute la punctul 19 vor lua măsurile necesare în vederea coordonării activităţii membrilor profesiei pe perioada instituirii stării de urgenţă, vor verifica respectarea obligaţiilor prevăzute la punctul 19 şi vor dispune măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare.
21. Ministerul Justiţiei va monitoriza executarea punctelor 19-20 ale prezentei Dispoziţii. În cazul în care, organul abilitat conform legii nu va întreprinde măsurile necesare pentru atragerea la răspundere disciplinară, conform prezentei Dispoziţii, ministrul justiţiei poate iniţia procedura disciplinară cu atragerea la răspundere disciplinară a persoanelor menţionate la punctul 19 din prezenta Dispoziţie.

  1. Întru realizarea prevederilor p. 20 al Deciziei 6 din 26.03.20 a Comisiei pentru Situații Excepționale, pentru coordonarea activităţii membrilor profesiei de executor judecătoresc, dar urmărind şi racordarea la cerinţele sanitaro-epidemiologice şi considerind sănatatea publică o prioritate şi valoare absolută,
    suplimentar prevederilor dispoziţiei nr. 9 din 12.03.20 a preşedintelui UNEJ şi Hotărîrii Consiliului UNEJ nr. 7 şi 8 din 19.03.20, se stabilesc următoarele reglementări  pentru durata perioadei de urgenţă:

2.1. Executorii judecătoreşti vor asigura continuitatea activităţii, păstrînd comunicarea cu părţile procedurii de executare prioritar prin telefon, email şi alte modalităţi ce permit minimalizarea contactului fizic.
2.2. În efectuarea acţiunilor de executare prioritate se va acorda celor ce au caracter imediat şi care obiectiv pot fi realizate în condiţiile restricţiilor impuse de organele competente şi a programului de lucru specific al instituţiilor cu care interacţionează executorii judecătoreşti.
Informaţiile privind măsurile specifice pentru perioada de urgenţă pot fi vizualizate la link-ul https://gov.md/ro/content/informatii-privind-coronavirus.
2.3. Corespondenţa de intrare adresată biroului executorului judecătoresc pe suport de hârtie va fi preluată nu mai rar de o dată pe săptămâna şi procesată corespunzător.
2.4. În cazul existenţei cărorva motive sau suspiciuni rezonabile a necesitatii autoizolării executorului judecătoresc sau a intervenirii altor situaţii, ce impiedică obiectiv continuarea activităţii, executorii judecătoreşti vor informa via email UNEJ şi CTEJ despre situaţie, motivele ei şi presupusa durată a acesteia, comunicînd şi numere de telefon alternative (ale rudelor, angajaţilor) la care poate fi gasit sau la care se pot obţine informaţii ce îl vizează.
2.5. În cazul cînd durata imposibilităţii de continuare a activităţii depăşeşte 5 zile lucrătoare consecutive, Camera Teritorială, în circumscripţia căreia îşi are sediul biroul executorul judecătoresc va desemna, la propunerea executorului judecătoresc aflat în imposibilitate de a activa sau din oficiu, un alt executor judecătoresc (prioritar din aceeaşi localitate sau circumscripţia aceleiaşi judecătorii) care va asigura, în măsura posibilităţii, continuitatea activităţii.
2.6. Angajaţii UNEJ vor face publice informaţiile privind situaţiile menţionate la p. 2.5, asigurînd plasarea acestor informaţii pe pagina web md
2.7. La sediul biroului executorul judecătoresc se vor afişa obligatoriu numerele de telefon la care părţile pot primi informatii si adresa de email la care pot transmite acte, cît şi adresa de email indicată la p.5 al prezentei.
2.8. La necesitate, interacţiunea fizică cu părţile procedurii de executare va fi realizată exclusiv cînd este posibilă respectarea de către executorul judecătoresc, pe de o parte, şi persoanele cu care interacţionează, pe de altă parte, a reglementărilor sanitar-epidemiologice. Asigurarea respectării regelementărilor sanitar-epidemiologice de către părţile procedurii de executare le revine acestora, iar în cazul cînd acestea le ignoră, executorul judecătoresc este în drept să refuze interacţiunea fizică cu acestea, asigurînd comunicarea la distanţă cu ele.

  1. Executorii judecătoreşti vor informa Ministerul Justiţiei despre împiedimentele apărute în realizarea prevederilor p. 19 al deciziei nr. 6 din 26.03.20 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale (inclusiv legate de imposibilitatea accesului la birou, de interacţiunea cu alte autorităţi etc.)
  2. Consiliul reţine că activitatea executorului judecatoresc se realizează nu doar prin prezenţa la sediul biroului, dar implică atît activităţi procedurale, cît şi administrativ-organizatorice, care pot fi realizate în afara sediului biroului, cu asigurarea respectării actelor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale şi ale Comisiei  Naţionale  Extraordinare de sănătate publică.
  3. Se instituie linia verde de email unej@gmail.com pentru comunicarea de către părţile procedurii de executare a dificultăţilor identificate de ei în interacţiunea cu executorii judecatoreşti. Informaţiile receptionate la acest email vor fi comunicate via email membrilor Consiliului cel tirziu în următoare zi lucrătoare de la recepţionare, pentru a interveni în soluţionarea acestora.
  4. În numele corpului executorilor judecătoreşti, dorind să asigure continuitatea activităţii de executare, Consiliul solicită aportul şi susţinerea Ministerului Justiţiei, prin următoarele:

– elaborarea şi promovarea unui set de măsuri menite să amortizeze impactul crizei în  care se află profesia, examinînd iclusiv posibilitatea scutirii executorilor judecătoreşti de plăţile obligatorii la fondul de asigurări în medicină şi la fondul social sau a altor măsuri oportune situaţiei
– aportul la identificarea soluţiilor pentru asigurarea executorilor judecătoreşti cu echipament de protecţie şi antispetice, cît şi identificarea posibilităţilor pentru testarea gratuită a executorilor pentru COVID 19.

  1. Prezenta hotărîre se comunica tuturor executorilor judecătoreşti, Camerelor teritoriale ale executorilor judecătoreşti, secretarului general, Ministerului Justitiei şi se face publica prin plasarea pe pagina web a UNEJ.

PREȘEDINTE                                                                                                                                                                        Valeriu DEVDEREA


Aflaţi mai mult despre , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.