Dreptul afacerilor
 

Noi prevederi în reglementarea activității societăților pe acțiuni
13.05.2020 | Cristina Martin, Nicolina Țurcan

Dr. Cristina Martin

Nicolina Țurcan

Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni a fost modificată în scopul transpunerii Directivei (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și Consiliului din 14 iunie 2017 cu privire la anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale și a unor articole din Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul societăților comerciale cotate la bursă. Tangențial, noile modificări se referă la prevederile Directivei (UE) 2012/30/UE, Directivei 2011/35 UE a Parlamentului European si a Consiliului privind fuziunile societății pe acțiuni.  Modificările vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2021, iar societățile au obligația de a duce în conformitate actele de constituire până la acea dată.

Astfel, în scopul consolidării drepturilor acționarilor, precum și în scopul protejării investitorilor, au fost reglementate următoarele aspecte:

Persoanelor afiliate ale societății  

Prin introducerea Articolului 81 se clarificată categoriile de persoane considerate persoane afiliate ale societății și persane afiliate persoanei fizice.

Astfel persoane afiliate ale societății sunt considerate: (a) membrii consiliului societății, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere ale societății, conform prevederilor prezentei legi; (b) acționarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu  persoanele sale afiliate, dețin  sau controlează cel puțin 25% din capitalul social al societății; (c) orice alte persoane care exercită controlul asupra societății acționând pe bază de mandat, contract sau act administrativ; (d) orice persoană juridică care se află sub controlul societății ori în numele şi/sau din contul căreia societatea acționează pe bază de mandat, contract sau act administrativ; (e) orice persoană juridică care se află, împreună cu societatea, sub controlul unei terțe persoane; (f) persoanele afiliate unei persoane fizice specificate la lit. a)–c).

Persoane afiliate persoanei fizice se consideră: (a) soții, rudele şi afinii de gradul întâi şi doi ale persoanei fizice, soții rudelor şi afinilor menționați, precum și orice altă persoană care, de comun cu persoana fizică, are interes direct şi asociat într-o participație; (b) persoana juridică asupra căreia persoana fizică, precum şi persoanele afiliate acesteia, individual sau în comun, exercită control sau influență semnificativă în virtutea deținerii unui capital în mărime de cel puțin 25% ori a calității de membru al organului de conducere.

Consolidarea drepturilor acționarilor

Este reglementat dreptul acționarilor de a introduce nelimitat puncte pe ordinea de zi a adunări generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare; precum și de a pune întrebări, prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Se instituie obligația Societății de a răspunde în termeni determinați de lege la întrebările privind chestiunile de pe ordinea de zi a Adunării Generale care sunt adresate de acționari.

Reprezentarea acționarilor

Sunt stabilite noi reguli cu privire la reprezentarea acționarilor și formalitățile de desemnare și notificare a reprezentantului (inclusiv prin mijloace electronice), precum și exercitarea votului prin reprezentare, soluționarea conflictelor de interese la desemnarea reprezentantului. Astfel, o singură persoană poate reprezenta unul sau mai mulți acționari, numărul cărora nu poate fi limitat, în baza unor instrucțiuni privind modul de votare la adunarea generală a acționarilor expres notificate de fiecare acționar reprezentantului desemnat.

Se exclude limitarea potrivit căreia persoanele cu funcții de răspundere ale societății, cu excepția membrilor consiliului societății nu pot fi reprezentanți ai acționarului, prin abrogarea art. 25 alin (8) din Lege.

Se concretizează modul de exercitare a dreptului de preemțiune acordat acționarilor în cadrul emisiunii de valori mobiliare ale societății, în particular, publicarea obligatorie sau în caz de acțiuni nominative, informarea în scris în termen determinat, a tuturor acționarilor despre oferta de a subscrie pentru acțiuni în cazul majorării de capital.

Informații obligatorii incluse în contractul de societate și statutul societății pe acțiuni

În actul de constituire urmează să fie incluse toate informațiile privind aporturile ne bănești, depuse în capitalul statutar, iar raportul de evaluare a acestor  raporturi se anexează la statutul societății, devenind parte componentă a acestuia, inclusiv pentru înregistrarea la organul înregistrării de stat. Suplimentar, următoarele informații urmează a fi incluse obligator în contractul de societate și statutul societății:

– numărul de acțiuni emise pentru orice aport de capital, altul decât aporturile în numerar, precum și natura și numele persoanei care face aportul înc auză,
– cuantumul sau estimarea a tuturor cheltuielilor de înființare și înregistrare a societății,
– date privind orice avantaj special acordat oricărei persoane care a participat la constituirea societății,
– valoarea fixată în cazul în care valoarea nominală nu este stabilită la constituirea societății

Se implementează cerințe cu privire la distribuirea dividendelor intermediare (trimestriale și semestriale) și anuale către acționari și restituirea acestora în cazul în care acestea au fost repartizare ilegal. De asemenea se preavizează termenul din care apare dreptul acționarilor de a primi dividende de la data dezvăluirii informației cu privire la plata dividendelor, dar nu din data adoptării respectivei decizii.

Capital social

Se reglementează cuantumul unei pierderi considerente semnificative din capitalul social, care reprezintă mai mult de jumătate din valoarea acestuia, iar reducerea mărimii activelor nete sub nivelul acestui cuantum necesită aplicarea măsurilor de conformare de către societate și acționari.

Sunt stabilite noi reguli privind mărimea și pragul minim până la care poate fi redus capitalul social al societății. Noua modificare prevede creșterea graduală a mării minime a capitalului social de la 20 000 MDL (actual) până la 600 000 către 01.01.22. Se introduce restricția potrivit căreia un angajament de a presta muncă sau servicii de către acționari sau alte persoane nu poate constitui aport la capitalul social al societății pe acțiuni.

Se instituie cerințe cu privire la acțiunile emise prin aporturi nebănești în capitalul social al societății pe acțiuni, și în legătură cu aceasta, se implementează cerințele UE privind raportul întreprinderii de evaluare privind valoarea de piață a aportului nebănesc la capitalul social al societății pe acțiuni. În particular, se stabilește precum că data evaluării aportului nebănesc (în scopul includerii acestuia în capitalul social) nu poate preceda 12 luni până la data aprobării de către organele competente ale societății a valorii de piață a acestor aporturi, iar raportul de evaluare întocmit în acest scop, se anexează la statutul, devenind parte componentă a acestuia, inclusiv prin înregistrare la organul înregistrării de stat. Totodată, se stabilesc cerințe privind necesitatea înregistrării dreptului de proprietate asupra bunurilor transmise în capitalul social în actele de constituire a societății

Se instituie cerința cu privire la necesitatea existenței unui vot separat pentru fiecare categorie de acționari (clase de acțiuni) în cazul modificării capitalului social.

Termenii de publicare a deciziei despre majorarea capitalului social, inclusiv în cazul emiterii titlurilor convertibile în acțiuni.

Se stabilește cerința privind interdicția societății pe acțiuni de a subscrie direct sau indirect propriile acțiuni.

Se stabilește conținutul notificării de convocare a adunării generale pentru reducerea capitalului subscris, care trebuie să specifice cel puțin scopul și modul de realizare a reducerii.

Formele de tinere a adunări general anuale

Se instituie o nouă modalitate de ținere a adunării generale anuale și anume prin mijloace electronice.

Se reglementează obligativitatea plasării pe pagina web oficială informațională despre tinerea adunării generale a acționarilor, materialele pentru ordinea de zi si alta informație destinată acționarilor.

Sunt prevăzute cerințe înalte față de cvorum (mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot ale societății aflate in circulație) pentru adoptarea hotărârilor de către adunarea generală a acționarilor aferent unor chestiuni sensibile cum ar fi aprobarea reorganizării, aprobarea majorării capitalului social, precum și de vot (cu două treimi din voturile prezentate la adunare) în cazul modificării modului de tranzacționare a valorilor mobiliare.

Exercitarea dreptului de vot

Se stabilește cerințe pentru eliminarea unor impedimente în cazul exercitării efective a dreptului de vot, stabilindu-se obligația de a descrie rezultatul votului, precum și obligația de către autoritățile de interes publica rezultatele votului pe pagina web oficiala.

Operațiuni

Se stabilesc noi reguli privind operațiunile societății cu propriile acțiuni drept operațiuni de achiziționare, fiind comasate articolele 78 și 79 din Lege și expuse într-un nou articol; totodată, fiind complimentat, în scopul conformării la cerințele UE, cu norme noi referitoare la achiziționarea de  către societatea pe acțiuni a propriilor acțiuni. Astfel, sunt specificate expres cazurile în care societatea este în drept din proprie inițiativă să achiziționeze propriile acțiuni, iar luarea în gaj a propriilor acțiuni de către societate este considerată ca o achiziție. Suplimentar, este reglementat modul de aprobare a deciziei de achiziționare, termenele, prețul, condițiile de achiziționare, cât și interdicțiile aplicate la achiziționarea de către societatea pe acțiuni a propriilor acțiuni.

Se instituie și specifică expres cazurile în care societatea va achiziționa în mod obligatoriu acțiunile plasate de ea, în condițiile în care aceasta rezultă dintr-o cerere de protejare a drepturilor acționarilor minoritari, în legătură cu producerea unor evenimente ce lezează drepturile acestora. De remarcat că, în raport cu legislația în vigoare, lista acestor evenimente a fost estinsă în cazurile în care (i) se modifică genul principal de activitate sau se transferă în străinătate sediul societății, (ii) se introduc în statutul societății prevederi privind transferul închis de acțiuni și (iii) în cazul în care statul prevede achiziționarea acțiunilor proprii cu titlu oneros de la acționarii minoritari, care au obținut acțiunile contra bonurilor patrimoniale.

Se instituie noi reglementări privind răscumpărarea acțiunilor. Astfel, acțiunile răscumpărabile sunt definite ca acțiuni preferențiale, emise pe un termen determinat, conform prevederilor statutului și se stipulează exhaustiv cerințele pentru emiterea acțiunilor răscumpărabile și modul de amortizare (stingere).

Se prevede exceptarea de la aplicarea cerințelor referitoare la tranzacțiile, decizia de încheiere de către societatea pe acțiuni a unei tranzacții de proporții sau cu conflict de interese, în cazul achizițiilor efectuate la inițiativa sau sub supravegherea uneia autorități administrative sau judiciare sau pentru achizițiile realizate la bursă.

Dezvăluirea informației în cazul fuziunii/ dezmembrării/ dizolvării

Se prevede conținutul raportului scris, detaliat, precum și informațiile obligatorii ale organului executiv aferente fuziunii/dezmembrării/ divizării. Astfel, sunt ajustate dispozițiile referitoare la protecția intereselor creditorilor societăților comerciale care fuzionează sau sunt implicate în divizare, specificându-se exact că dreptul de a înainta cerințe au doar creditorii, datoria față de care pre datează publicarea informației despre fuziune/divizare.

Se instituie norme cu privire la formalitățile de publicare în cazul fuziunii/divizării. Astfel, se instituie obligația de publicare a hotărârii despre reorganizare, dar nu și a faptului finalizării fuziunii/ divizării. De-asemenea se stabilesc cerințe privind conținutul contractului de fuziune sau divizare; și examinarea contractului de evaluatori.

Reorganizarea societății

Se instituie prevederi privind nulitatea unei fuziuni sau dezmembrări, care  poate fi declarată numai prin hotărâre judecătorească, precum și dispoziții detaliate privind nulitatea fuziunii sau dezmembrării (disponibilitatea materialelor privind fuziunea/ divizarea).

Se instituie excepții în cazul fuziunii prin absorbție ale întreprinderilor în posesiune majoritară de 100%, precum și excepții de la cerința aprobării fuziunii de către Adunarea Generală, întocmirea raportului de evaluare.

Se clarifică unele aspecte privind divizare prin absorbție și introducerea conceptului de societăți beneficiare.

Este prevăzută posibilitatea achitării acționarilor a unei sulte în limita a 10 % concomitent cu convertirea acțiunilor sau părților sociale ale societății divizate către deținătorii acestora.


Aflaţi mai mult despre , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.