Drept penal şi contravenţional

Noile reglementări din legislația penală a Ucrainei cu privire la contracararea violenței în familie – model pentru Republica Moldova?
19.06.2020 | Serghei Brînza, Vitalie Stati

Dr. hab. Serghei Brînza

Dr. hab. Serghei Brînza

Vitalie Stati

Dr. Vitalie Stati

La 06.12.2017 a fost adoptat în lectura a treia, finală, proiectul Legii Ucrainei cu privire la introducerea unor modificări în Codul penal și Codul de procedură penală ale Ucrainei în scopul realizării prevederilor Convenției Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice [1] (în continuare – Proiectul nr. 4952/2017).

În conformitate cu acest proiect, printre altele, se preconizează completarea Codului penal al Ucrainei cu articolul 1261 „Violența în familie”, având următoarea dispoziție: „Violența în familie, adică aplicarea intenționată sistematică a violenței fizice, psihologice sau economice asupra actualului sau fostului soț ori a unei alte persoane cu care făptuitorul se află (s-a aflat) în raporturi de familie sau în relații apropiate, dacă aceasta a dus la suferințe fizice sau psihologice, la dereglări de sănătate, la pierderea capacității de muncă, la dependență emoțională sau la degradarea calității vieții victimei”. Este de menționat că, în proiectul din prima lectură, dispoziția în cauză a avut un conținut identic [2]. Ulterior, în proiectul din cea de-a doua lectură [3], dispoziția art. 1261 din Codul penal al Ucrainei a suportat o modificare a părții finale, în care sunt descrise urmările prejudiciabile ale infracțiunii: „[…] dacă aceasta nu a provocat urmări grave”. În Concluzia Direcției principale de expertiză științifică a Aparatului Radei Supreme a Ucrainei din 14.11.2016 cu privire la Proiectul nr. 4952/2017, această modificare a fost supusă criticii: datorită ambiguității formulării „urmări grave”, nu este clar în care cazuri ar urma să fie aplicat proiectatul art. 1261 din Codul penal al Ucrainei [4].

Însă, nici varianta finală a descrierii urmărilor prejudiciabile ale infracțiunii de violență în familie nu a fost scutită de obiecții. Astfel, în Observațiile Direcției principale juridice a Aparatului Radei Supreme a Ucrainei din 10.03.2017 cu privire la Proiectul nr. 4952/2017, este pusă la îndoială suficiența gradului de pericol social în cazul în care infracțiunea prevăzută la art. 1261 din Codul penal al Ucrainei cauzează dependență emoțională sau degradarea calității vieții victimei [5]. Din acest punct de vedere, infracțiunea în cauză amintește întrucâtva de infracțiunea prevăzută la alin. (1) art. 2011 CP RM (în redacția Legii nr. 167 din 09.07.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative): „Violenţa în familie, adică acţiunea sau inacţiunea intenţionată, manifestată fizic sau verbal, comisă de un membru al familiei asupra unui alt membru al familiei, care a provocat suferinţă fizică, […], suferinţă psihică ori prejudiciu material sau moral”.

În opinia noastră, sub aspectul gradului de pericol social, violența în familie care cauzează dependență emoțională sau degradarea calității vieții victimei (în sensul art. 1261 din Codul penal al Ucrainei) nu diferă mult de fapta de violență în familie prevăzută la art. 781 din Codul contravențional al Republicii Moldova: „Maltratarea sau alte acţiuni violente, comise de un membru al familiei în privinţa altui membru al familiei, care au provocat vătămare neînsemnată a integrităţii corporale”. În art. 10 al Codul contravențional al Republicii Moldova se stabilește: „Constituie contravenţie fapta – acţiunea sau inacţiunea – ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decât infracţiunea (sublinierea prin scrierea cu caractere cursive ne aparţine, în acest exemplu şi, în continuare, pe tot parcursul studiului de față – n.a.), săvârşită cu vinovăţie, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege, este prevăzută de prezentul cod şi este pasibilă de sancţiune contravenţională”.

Infracțiunea prevăzută la alin. (1) art. 2011 CP RM (în redacția Legii nr. 167 din 09.07.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative) se regăsește parțial în fapta specificată la art. 781 din Codul contravențional al Republicii Moldova. În mod similar, violența în familie care cauzează dependență emoțională sau degradarea calității vieții victimei (în sensul art. 1261 din Codul penal al Ucrainei) ar trebui să atragă nu răspundere penală, dar răspundere contravențională.

În altă privință, în afară de completarea prin Proiectul nr. 4952/2017 a Codului penal al Ucrainei cu articolul 1261, pentru studiul de față prezintă interes completarea prin același proiect a prevederilor art. 152 „Violul” și art. 153 „Violența sexuală” din Codul penal al Ucrainei. La concret, în corespundere cu alineatul 2 al acestor articole, se preconizează agravarea răspunderii penale în ipoteza în care violul sau violența sexuală se comite asupra asupra actualului sau fostului soț ori a unei alte persoane cu care făptuitorul se află (s-a aflat) în raporturi de familie sau în relații apropiate.

În acest mod, se poate afirma că, în linii generale, concepția de incriminare a violenței în familie în Proiectul nr. 4952/2017 amintește de concepția de incriminare a violenței în familie în Codul penal al Republicii Moldova. Ambele aceste concepții se caracterizează prin fragmentarism: articolul, dedicat infracțiunii (infracținilor) de violență în familie, cuprinde doar o parte dintre manifestările penale ale violenței în familie. Celelalte manifestări de acest gen sunt cuprinse de art. 152 și 153 din Codul penal al Ucrainei, precum și de art. 145, 171 și 172 CP RM. O asemenea selectivitate a legiuitorilor din Ucraina și Republica Moldova nu poate să nu provoace rezerve: de ce unele manifestări penale ale violenței în familie sunt incriminate în articolul dedicat infracțiunii (infracținilor) de violență în familie, iar alte asemenea manifestări sunt incriminate în alte articole ale legii penale?

Din această perspectivă, în Observațiile Direcției principale juridice a Aparatului Radei Supreme a Ucrainei din 10.03.2017 cu privire la Proiectul nr. 4952/2017, se arată: în acord cu prevederile Convenției Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, noțiunea „violența în familie” se referă la un fenomen complex care poate avea multiple variante de exprimare. Din aceste considerente, convenția în cauză nu conține recomandarea de incriminare a violenței în familie ca atare, limitându-se la recomandarea de incriminare a manifestărilor particulare ale acesteia. Drept urmare, art. 1261 din Codul penal al Ucrainei ar trebui exclus din Proiectul nr. 4952/2017 [5]. Suntem de acord cu afirmația că textul Convenției Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice nu conține recomandarea de incriminare a violenței în familie cu titlu de nomen juris. În același timp, excluderea art. 1261 din Codul penal al Ucrainei din Proiectul nr. 4952/2017 nu poate reprezenta o soluție autosuficientă. O astfel de excludere ar trebui compensată prin completarea articolelor din Codul penal al Ucrainei, în care sunt incriminate faptele violentale (cu excepția art. 152 și 153 din Codul penal al Ucrainei), cu dispoziții privitoare la manifestările particulare ale violenței în familie.

Nu putem trece cu vederea nici următorul argument privind inoportunitatea incriminării violenței în familie cu titlu de nomen juris, prezentat în Concluzia Direcției principale de expertiză științifică a Aparatului Radei Supreme a Ucrainei din 14.11.2016 cu privire la Proiectul nr. 4952/2017: în anumite privințe, terminologia acestui proiect nu concordă cu cea a legislației extrapenale privind prevenirea violenței în familie, în special cu terminologia Legii Ucrainei din 15.11.2001 cu privire la prevenirea violenței în familie [6]. Astfel, noțiunea de violență în familie în accepțiunea art. 1261 din Codul penal al Ucrainei se deosebește considerabil de noțiunea de violență în familie în accepțiunea art. 1 al Legii Ucrainei din 15.11.2001 cu privire la prevenirea violenței în familie [4].

Într-adevăr, definiția noțiunii de violență în familie din art. 1261 din Codul penal al Ucrainei diferă substanțial de următoarea definiție din art. 1 al Legii Ucrainei din 15.11.2001 cu privire la prevenirea violenței în familie: „violență în familie – oricare acțiuni intenționate cu caracter fizic, sexual, psihologic sau economic, săvârșite de către un membru de familie asupra unui alt membru de familie, dacă aceste acțiuni încalcă drepturile și libertățile constituționale ale membrului de familie, privit ca om și cetățean, și care fie îi cauzează un prejudiciu moral, fie îi prejudiciază sănătatea fizică sau psihică”. În mod similar, definiția noțiunii de violență în familie din art. 2011 CP RM prezintă discrepanțe semnificative față de următoarea definiție din art. 2 al Legii nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie: „violenţă în familie – acte de violenţă fizică, sexuală, psihologică, spirituală sau economică, cu excepţia acţiunilor de autoapărare sau de apărare ale altei persoane, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, comise de către un membru de familie în privinţa altui membru al aceleiaşi familii, prin care s-a cauzat victimei prejudiciu material sau moral”. Din cauza unor astfel de divergențe terminologice se încalcă regula fixată la lit. e) art. 19 al Legii nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative: „terminologia utilizată în actul elaborat este constantă şi uniformă ca şi în celelalte acte legislative […]”.

În alt registru, din art. 1261 din Codul penal al Ucrainei rezultă că infracțiunea prevăzută la acest articol presupune aplicarea doar a violenței fizice, psihologice sau economice. Noțiunile „violență fizică în familie”, „violență psihologică în familie” și „violență economică în familie” sunt definite în art. 1 al Legii Ucrainei din 15.11.2001 cu privire la prevenirea violenței în familie. Pentru a atrage răspunderea conform art. 1261 din Codul penal al Ucrainei, aplicarea violenței fizice, psihologice sau economice trebuie să aibă un caracter sistematic. În cazul în care această condiție nu este îndeplinită, răspunderea poate fi aplicată în baza art. 1732 „Săvârșirea violenței în familie, nerespectarea ordonanței de protecție sau omisiunea de a se supune programului corecțional” din Codul Ucrainei cu privire la contravențiile administrative [7]. Nu considerăm oportună recepționarea unui asemenea model reglementar: prezența sau lipsa sistematicității comiterii violenței în familie n-ar trebui să devină un criteriu de delimitare a infracțiunilor, prevăzute la art. 2011 CP RM, de fapta specificată la art. 781 din Codul contravențional al Republicii Moldova. Sistematicitatea comiterii violenței în familie, adică repetarea acesteia de cel puțin trei ori, ar trebui privită doar ca temei de reținere la calificare a concursului de infracțiuni prevăzute la art. 2011 CP RM sau de fapte specificate la art. 781 din Codul contravențional al Republicii Moldova.

Din art. 1261 din Codul penal al Ucrainei mai reiese că infracțiunea prevăzută la acest articol este comisă asupra actualului sau fostului soț ori a unei alte persoane cu care făptuitorul se află (s-a aflat) în raporturi de familie sau în relații apropiate. Sub acest aspect, în Observațiile Direcției principale juridice a Aparatului Radei Supreme a Ucrainei din 10.03.2017 cu privire la Proiectul nr. 4952/2017, se menționează: nu există o interpretare legislativă a noțiunii „relații apropiate” [5]. Pe această cale se sugerează că respectiva noțiune generează pericolul interpretării extensive a dispozițiilor art. 1261, alin. 2 art. 152 și alin. 2 art. 153 din Codul penal al Ucrainei.

Însă, acesta nu este singurul neajuns ce caracterizează descrierea subiectului și a victimei infracțiunilor prevăzute la art. 1261, alin. 2 art. 152 și alin. 2 art. 153 din Codul penal al Ucrainei. În art. 1 al Legii Ucrainei din 15.11.2001 cu privire la prevenirea violenței în familie găsim definiția noțiunii „membri ai familiei”: „persoanele aflate în căsătorie; persoanele care formează o familie, însă nu sunt căsătorite; copiii acestor persoane; persoanele care se află sub tutelă sau curatelă; persoanele care se află în raporturi de rudenie pe linie dreaptă sau pe linie colaterală, cu condiția conlocuirii”. Luând în considerare existența acestei definiții, nu este clar de ce, în art. 1261, alin. 2 art. 152 și alin. 2 art. 153 din Codul penal al Ucrainei, la descrierea subiectului și a victimei infracțiunii se recurge la noțiunea „actualul sau fostul soț ori altă persoană cu care făptuitorul se află (s-a aflat) în raporturi de familie sau în relații apropiate”. De ce nu se recurge la noțiunea „membri de familie” definită în art. 1 al Legii Ucrainei din 15.11.2001 cu privire la prevenirea violenței în familie? Nedumerirea noastră este alimentată și de faptul că art. 15 al Legii Ucrainei din 15.11.2001 cu privire la prevenirea violenței în familie prevede: „Membrii de familie, care au săvârșit violența în familie, poartă răspundere penală, contravențională sau civilă în corespundere cu legea”.

Pentru comparație, noțiunea „membru de familie”, utilizată în art. 2011 CP RM, este definită identic în art. 1331 CP RM și în alin. (2) art. 3 al Legii nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie.

În concluzie, considerăm inoportună recepționarea modelului de reglementare a violenței în familie, care este propus în Proiectul nr. 4952/2017. Carențele, de care suferă art. 2011 CP RM, pot fi remediate doar pe calea completării art.150-152 și 155 CP RM cu prevederi referitoare la săvârșirea infracțiunii asupra unui membru de familie. În alți termeni, este imperioasă renunțarea in corpore la ideea de incriminare a violenței în familie cu titlu de nomen juris. Considerăm oportună incriminarea exclusiv a manifestărilor particulare ale violenței în familie, după exemplul dispozițiilor de la lit. e1) alin. (2) art. 145, lit. b2) alin. (2) art. 171 și lit. b2) alin. (2) art. 172 CP RM, precum și de la art. 781 din Codul contravențional. Existența unor asemenea dispoziții compromite maniera de incriminare din art. 2011 CP RM.

Într-o manieră apropiată ar trebui remaniată legea penală ucraineană. Primul pas – completarea art. 152 și art. 153 din Codul penal al Ucrainei cu prevederi referitoare la manifestările particulare ale violenței în familie – a fost făcut. Consecvența obligă ca această concepție să fie extinsă asupra celorlalte articole din legea penală a Ucrainei, în care sunt incriminate faptele violentale. Ne referim la art. 115, 121, 122, 125, 126 și 129 din Codul penal al Ucrainei.

* Acest articol a fost publicat în: Актуальные научные исследования в современном мире: ХXXII Международная научная конференция (26-27 декабря 2017 г., Переяслав Хмельницкий) // Сборник научных трудов. Переяслав Хмельницкий, 2017, Вып. 12, ч. 6, p. 45-50.

Referințe bibliografice:

  1. Проект закону України № 4952 від 20 квітня 2017 р. «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами». Disponibil: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59648
  2. Проект Закону України № 4952 від 12 липня 2016 р. «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами». Disponibil: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59648
  3. Проект Закону України № 4952 (доопрацьований) від 2 листопада 2016 р. «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами». Disponibil: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59648
  4. Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від 14 листопада 2016 р. до проекту Закону України № 4952 (доопрацьованого) від 2 листопада 2016 р. «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами». Disponibil: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59648
  5. Зауваження Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 10 квітня 2017 р. до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» (реєстр. № 4952). Disponibil: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59648
  6. Закон України від 15 листопада 2001 р. «Про попередження насильства в сім’ї» // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10.
  7. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – додаток до № 51.

Aflaţi mai mult despre , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.