Drept civil
 
Comentariile sunt închise pentru MO9. Modernizarea Codului Civil al RM – Cartea 5

MO9. Modernizarea Codului Civil al RM – Cartea 5
21.12.2018 | JURIDICE MOLDOVA

Elena PODOLEANU

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 467-479 din 14.12.2018 a fost publicată Legea privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative nr. 133 din 15.11.2018 (numită în continuareLegea de modernizare), care are drept scop modernizarea dreptului privat al Republicii Moldova, ţinându-se cont de evoluţia legislaţiei pe plan internaţional. Modificările operate conferă legislaţiei civile previzibilitate şi un caracter mai exact.

Fiind deja prezentate principalele modificări la Cartea 1Cartea 2, Cartea 3 şi Cartea 4, continuăm seria de articole cu prezentarea Cărții 5 în noua redacție.

Printre cele mai esenţiale modificări ale Cărţii 5 menţionăm:

I. Dispoziţii generale cu privire la dreptul internaţional privat

1. Noua redacţie a art. 1581 privind conceptul de ordine publică înlătură aplicarea legii străine dacă încalcă vădit ordinea publică a Republicii Moldova, iar alin. (2) determină suntem în prezenţa încălcării vădite a ordinii publice în măsura în care aplicarea legii străine ar conduce la un rezultat vădit incompatibil cu principiile fundamentale ale dreptului Republicii Moldova ori cu drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. Prin această modificare, noţiunea de “ordine publică” nu urmează a fi înţeleasă drept orice normă imperativă din legislaţia Republicii Moldova, având, de fapt, un sens mult mai restrâns.                                            

2. Se reformează art. 1582 şi noţiunea de “norme imperative” se înlocuieşte cu cea de “norme de aplicare imediată”, utilizată în dreptul internaţional. Normele de aplicare imediată sunt normele a căror respectare este privită ca fiind esenţială de către un anumit stat pentru salvgardarea intereselor sale publice în asemenea măsură încât aceste norme sunt aplicabile oricărei situații care intră în domeniul lor de aplicare, indiferent de legea aplicabilă contractului.

II. Normele conflictuale

1. Se exclude art.1591 și 1592 privind limitarea sau lipsirea de capacitatea de exercițiu şi se adoptă o nouă redacţie a art. 1591 potrivit căruia măsurile de ocrotire în privinţa persoanei fizice adulte sau care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu pe altă cale legală sunt supuse legii statului unde aceasta îşi are reşedinţa obişnuită la data instituirii măsurii de ocrotire. Menţionăm  măsura de ocrotire juridică cuprinde atât măsurile de ocrotire contractuale (contractul de asistență, mandatul de ocrotire în viitor), cât și măsurile de ocrotire judiciare (ocrotirea provizorie, curatela și tutela).

2. Capitolul Drepturi reale şi drepturi personale neptrimoniale se completează cu următoarele norme:
legea aplicabilă uzucapiunii mobiliare (art. 16021);
legea aplicabilă revendicării bunurilor mobile (art. 16022);
rezerva dreptului de proprietate (art. 16041);
– legea aplicabilă titlului reprezentativ al mărfii (art. 16061).

3. Capitolul Obligaţiile contractuale este completat cu noi articole, iar acestea cuprind norme conflictuale speciale privind contractele de transport, contractele încheiate cu consumatorii, contractele de asigurare și contractele individuale de muncă, subrogația legală și obligațiile cu pluralitate de debitori.

4. Cartea V  este completată cu un nou capitol – Obligaţiile Necontractuale (V1). Acesta reglementează raporturile de drept privat cu element de extranietate privind faptele ilicite, inclusiv răspunderea pentru produse defectuoase, concurenţa neloială şi practicile anticoncurenţiale‚ daune aduse mediului, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, acţiunile sindicale.

5. Secţiunea a 2-a a capitolului V1 cuprinde norme conflictuale și pentru obligațiile necontractuale izvorâte din fapte juridice licite, şi anume îmbogăţirea fără justă cauză, gestiunea de afaceri şi răspunderea precontractuală.

6. O altă noutate adusă de Legea modernizării este posibilitatea părţilor de a alege, de comun acord, legea care să reglementeze obligaţiile necontractuale născute între ele:
a) printr-un acord încheiat ulterior producerii faptului cauzator de prejudicii;
b) în cazul în care toate părţile implicate desfăşoară o activitate comercială, alegerea poate avea loc, de asemenea, printr-un acord liber negociat anterior producerii faptului cauzator de prejudicii.

7. Se introduce capitolul VI2, care cuprinde norme conflictuale dedicate fiduciei.

8. Art. 16201 stabileşte că fiducia este supusă legii alese de constituitor, iar în cazul lipsei alegerii sau în cazul în care legea aleasă nu cunoaşte instituţia fiduciei, soluţia propusă de art. 16202 este de a aplica legea statului cu care fiducia prezintă cele mai strânse legături. Întru determinarea acesteia se ţine seama de:
a) locul de administrare a masei patrimoniale fiduciare, desemnat de constituitor;
b) locul situării bunurilor fiduciare;
c) locul unde fiduciarul îsi are reședința obișnuită sau, după caz, sediul;
d) scopul fiduciei și locul unde acesta urmează să se realizeze.

9. Se reformează normele conflictuale în materie de moştenire în acord cu modificările operate la Cartea 4.

10. Se stabileşte că legea aplicabilă succesiunii în ansamblul său este cea a statului în care cel care a lăsat moştenirea îşi avea reşedinţa obişnuită în momentul decesului. Cu titlu de excepţie, în cazul în care circumstanţele cazului indică clar că în momentul decesului cel care a lăsat moştenirea avea o legătură mai strânsă cu alt stat, legea aplicabilă succesiunii va fi legea acelui alt stat – art. 1623alin. (2).

11. Întru promovarea autonomiei de voinţă a testatorului, prevederile 16232 permit unei persoane să aleagă legea care să se aplice succesiunii sale, şi anume: legea statului a cărui cetăţenie o deţine în momentul alegerii legii sau la momentul decesului, iar în cazul persoanelor care deţin mai multe cetăţenii, pot aleagă legea oricăruia dintre statele al căror cetăţean este în momentul alegerii legii sau la momentul decesului.

Pentru a vă informa asupra unor aspecte generale referitoare la Legea privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative nr. 133 din 15.11.2018, accesați articolul MO9. Modernizarea Codului Civil! 

Pentru a afla aspecte detaliate privind modificările operate la celelalte Cărți ale Codului civil al Republicii Moldova, urmăriți Juridice Moldova și accesați alte articole MO9 dedicate Modernizării Codului civil al RM:
– MO9. Modernizarea Codului civil al RM – Cartea 1
– MO9. Modernizarea Codului civil al RM – Cartea 2
– MO9. Modernizarea Codului civil al RM – Cartea 3
– MO9. Modernizarea Codului civil al RM – Cartea 4

Pentru a lua cunoștință cu textul integral al modificărilor, consultați Legea privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative nr. 133 din 15.11.2018.

Autor: Elena PODOLEANU


Aflaţi mai mult despre , , , ,Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.